Hotărârea nr. 118/2020

HOTĂRÂRE Privind acceptarea unei donatii din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

HOTĂRÂRE

privind acceptarea unei donatii din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind acceptarea unei donații din partea S.C. Savara Industrial Park Management SRL,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al primarului și rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

având în vederea adresa S.C. Savara Industrial Park Management SRL înregistrată sub nr. 9835 din 16.04.2020 prin care își manifestă intenția de a dona un teren în suprafață de 105 m.p. identificat cadastral cu nr. 67400 din Cartea funciară nr. 58826,

în conformitate cu prevederile art.863, art. 984, art. 985, ale art. 1011 și următoarele din Cod Civil, republicat, precum și ale art.18 din Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.(a) coroborat cu prevederilor art. 129 alin. (2) lit. (c), art.139 alin.(2) și art.291 alin. (3) lit. (a) și alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se acceptă donația S.C. Savara Industrial Park Management SRL, respectiv terenul în

suprafață de 105 m.p.identificat în anexa la prezenta hotărâre, cu nr. cadastral 67400 din Cartea funciară 58826 Botoșani, situat în Municipiul Botoșani, str. Ștefan Luchian, nr.38, județul Botoșani.

(2) Cheltuielile aferente actului de dezmembrare a terenului, încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2 (1) Se aprobă preluarea în evidențele contabile ale Municipiului Botoșani a terenului în suprafață de 105 m.p., situat în Municipiul Botoșani, str. Ștefan Luchian, nr.38, județul Botoșani.

(2) Bunul care face obiectul donației menționată la art. 1 va fi introdus în domeniul public al UAT Botoșani, inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al UAT Botoșani urmând să se completeze corespunzător potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Se mandatează domnul Gherase Iulius Sebastian, consilier juridic în cadrul Direcției Urbanism, să semneze actul autentic de acceptare a donației.

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Botoșani, Serviciul Patrimoniu și Serviciul Contabilitate, care vor lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale în vederea transferului de proprietate a bunului și pentru completarea inventarului domeniului public.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului municipiului Botoșani, Serviciului Patrimoniu, Serviciul Contabilitate și Instituției Prefectului Județul - Botoșani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                     Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 118

Anexa la HCL nr. 118 din 30.04.2020

Lista bunurilor care se donează de către S.C. Savara Industrial Park Management SRL

Nr

TIP

Valoare totală

CARACTERISTICI

1

TEREN nr. cadastral 67400 din Cartea funciară 58826 Botoșani

-

105 m.p.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu