Hotărârea nr. 116/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului si numărului de burse acordate în învătământul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2019–2020 (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 338 / 28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul

Botoșani , pentru anul școlar 2019 - 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea anexei la HCL nr.338 /28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019 - 2020 din bugetul local al municipiului Botoșani,

văzând adresa Colegiului Tehnic „ Gheorghe Asachi ” nr.266/ 6328/20.02.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,

în baza dispozițiilor art.4 alin 2) din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576 / 07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin..(3) lit. a) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2019 -2020 Botoșani Colegiului Tehnic „ Gheorghe Asachi ”, după cum urmează :

Burse de performanță - 2 burse ( scădere de la 3 burse aprobate)

Burse sociale - 18 burse ( creștere de la 15 burse aprobate)

Burse studiu - 14 burse ( scădere de la 15 burse aprobate)

Burse merit - 27 burse ( creștere de la 25 burse aprobate)

Art.2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și ordonatorul terțiar de credite al unității școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 116