Hotărârea nr. 115/2020

HOTĂRÂRE Privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale în Consiliile de administratie ale Colegiului National A.T.Laurian , Scolii Gimnaziale “Grigore Antipa” si Grădinitei cu program prelungit nr. 23 Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în Consiliile de administrație ale Colegiului Național A.T.Laurian , Scolii Gimnaziale „Grigore Antipa” și

Grădiniței cu program prelungit nr. 23 Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind desemnarea reprezentantului administrației publice locale în Consiliile de Administrație ale Colegiului Național A.T.Laurian, Scolii Gimnaziale „Grigore Antipa” și Grădiniței cu program prelungit nr.23 ,

Botoșani , precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr. 1815/2020, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local si luând act de informarea domnului Paul Octav, formulată în cadrul interpelărilor din ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 martie 2020 ,

în baza dispozițiilor art. 96 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, O.M.E.N. nr. 4619 /22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă numirea în Consiliul de administrație al Colegiului Național „A.T.Laurian” a reprezentantului administrației publice locale, domnul consilier Alecsandru Gabriel Augustin.

Art. 2 Se aprobă numirea în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale “Grigore Antipa” a reprezentantului administrației publice locale, domnul consilier Alecsandru Gabriel Augustin.

Art. 3 Se aprobă numirea în Consiliul de administrație al Grădiniței cu program prelungit nr.23, a reprezentantului administrației publice locale, domnul consilier Alecsandru Gabriel Augustin.

Art. 4 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 115