Hotărârea nr. 114/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018–2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica “George Enescu” Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatului  evaluării celui de-al doilea an de management din

mandatul 2018 - 2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica „George Enescu” Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la aprobarea rezultatului evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica „George Enescu” Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate a Serviciului Resurse Umane, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Procesul - verbal final nr. 268/26.03.2020 asupra rezultatului obținut de managerul Filarmonicii “George Enescu” Botoșani, întocmit de Comisia numită prin HCL nr. 49 /2020 și Dispoziția Primarului nr. 325 / 2020,

având în vedere prevederile art. 42 alin 4) din OUG nr. 189/2008 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare, ale HCL nr.33/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani ,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă rezultatul evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 - 2022 al domnului Mihai Sîrbu la Filarmonica „George Enescu” Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate și managerul Filarmonicii „George Enescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 114

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa la HCL nr. 114 din 30.04. 2020

Rezultatul evaluării celui de-al doilea an de management din mandatul 2018 -2022 la

Filarmonica „ George Enescu” Botoșani

Nr.

Crt.

Institutia de cultură

Manager

Nota finală obținută la evaluarea anuală a managementului ( an 2019)

Recomandare

1.

Filarmonica

„ George Enescu ”

Sîrbu Mihai

10

Continuarea managementului

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu