Hotărârea nr. 113/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017–2020 al domnului Marius Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii si Tineret “Vasilache” Botosani (Publicarea pe site: 13 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul

2017 - 2020 al domnului Marius Petru Rogojinschi la Teatrul pentru Copii și Tineret “Vasilache “ Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 la Teatrul pentru Copii și Tineret ” Vasilache “ Botoșani al domnului Marius Petru Rogojinschi,

având în vedere referatul Serviciului Resurse Umane nr.1813/23.04.2020 rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din Consiliul Local al Municipiului Botoșani și Procesul - verbal final nr. 254/23.03.2020 asupra rezultatului obținut de managerul Teatrului pentru Copii și Tineret “Vasilache” Botoșani, întocmit de Comisia numită prin HCL nr. 14 /2020 și Dispoziția Primarului nr. 262 / 2020 ,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189 /2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public, cu modificările și completările ulterioare, ale HCL nr.33/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rezultatul evaluării finale a managementului din mandatul 2017 - 2020 la Teatrul pentru Copii și Tineret „Vasilache“ Botoșani al domnului Marius Petru Rogojinschi, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate și managerul Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasilache ” Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020 Nr. 113

Anexa la HCL nr. 113 din 30.04.2020

Rezultatul evaluării finale a managementului din mandatul 2017 -2020 la

Teatrul pentru Copii și Tineret « Vasilache » Botoșani

Nr.

Crt.

Institutia de cultură

Manager

Nota finală obținută la evaluarea finală a managementului

Recomandare

1.

Teatrul pentru Copii și Tineret « Vasilache » Botoșani

Marius Petru Rogojinschi

9,35

Conform art. 43A1 din OUG nr. 189/2008, cu modificările și completările ulterioare, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Ioan Apostu