Hotărârea nr. 112/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea conditiilor de închiriere a unor spatii de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botosani (Publicarea pe site: 12 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea condițiilor de închiriere a unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea condițiilor de închiriere a unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botoșani, precum și propunerea formulată în cursul dezbaterii de hotărâre,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Directiei Economice, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în baza dispozițiilor art. 108, art.129 alin. (2) lit. c) și d), art. 333 alin. (1) - (3) și (5), art 334 și art. 338 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit g), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unor spații de sub tribuna stadionului Municipal din municipiul Botoșani conform Planului de amplasare spații administrative prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 (1) Se aprobă prețurile minime de pornire la licitație și pragul de licitație de 10% din prețul de pornire aferent fiecăreia dintre funcțiunile spațiului licitat, astfel:

 • a) spații destinate activităților de producție, servicii și birouri - 7,00 lei/mp/lună;

 • b) spații destinate activităților de comerț și alimentație publică - 12,00 lei/mp/lună;

 • c) terasele din fața spațiilor comerciale - 4,00 lei/mp/luna;

 • d) spații cu destinația garaje - 3,00 lei/mp/luna.

 • (2) Pentru anii următori prețurile de pornire la licitație prevăzute la alin. (1) vor fi actualizate la fiecare 1 ianuarie, funcție de rata inflației înregistrată în anul anterior.

Art. 3 (1) Se aprobă durata contractelor de închiriere pentru spațiile amplasate sub tribuna stadionului destinate activităților economice și terasele din fața acestora, care va fi de patru ani, de la data încheierii lor.

 • (2) Se aprobă durata contractelor de închiriere pentru spațiile amplasate sub tribuna stadionului cu destinație garaje, care va fi de cinci ani, de la data încheierii lor.

 • (3) Locatorul poate denunța unilateral contractul de închiriere în cazul în care interesul national sau local o impune.

Art. 4 Se aprobă documentația de atribuire a contractelor de închiriere conform anexei nr. 2 (subanexele 2.1 - 2.4), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă constituirea comisiei de evaluare a ofertelor și de organizare a licitațiilor publice pentru închirierea spațiilor de sub tribuna stadionului Municipal, în următoarea componență:

Membri:

 • - Dumitraș Ovidiu - Șef Serviciu Baze Sportive și Agrement;

 • - Chiriac Aurel - Consilier juridic DSPSA;

 • - Bursuc Mirela - Inspector de specialitate la Serviciul Financiar - Contabilitate;

 • - Iulian Blaga - Consilier local;

 • - Reprezentant ANAF.

Membri supleanți:

 • - Ananii Roxana - Consilier juridic DSPSA;

 • - Zaharniciuc Alina - Inspector de specialitate la Serviciul Financiar-Contabilitate.

(2) Președintele și secretarul comisiei vor fi desemnați din rândul membrilor acesteia, prin decizia conducerii Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement.

Art. 6 În conformitate cu dispozițiile art. 333 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement, în calitate de titular al dreptului de administrare a bunurilor prevăzute la art. 1 va încasa din chirie o cotă - parte de 50%, difernța urmând a fi virată bugetului local al municipiului Botoșani.

Art. 7 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement se mandatează să perfecteze toate procedurile necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 112

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Anexa 1 la HCL 112/2020


STADIONUL MUNICIPAL BOTOSANI

PLAN DE AMPLASARE SPAȚII ADMINISTRATIVE

CALEA            sn^.c&^A1 - 1 - wc spectatori

A1 - 2 - wc spectatori

A1 - 3 - 55,82 mp/74.487,69 lei val.inventar

A1 - 4 - 61,02 mp/87.037,18 lei val.inventar

A2 - 8 - 15,90 mp/22.668,15 lei val.inventar

A2 - 9 - 21,00 mp/29.939,07 lei val.inventar

C1 - 2 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 3 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 4 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 5 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 6 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 6 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 7 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar

C1 - 8 - 22,14 mp/29.536,99 lei val.inventar D1 - 3 - 32,72 mp/43.651,54 lei val.inventar

D1 - 4 - 53,39 mp/71.226,68 lei val.inventar

D1 - 5 - 24,63 mp/32.856,38 lei val.inventar

D1 - 6 - 27,63 mp/36.859,48 lei val.inventar

D1 - 7 - 90,50 mp/119.995,14 lei val.inventar

D2 - 8 - 122,80 mp/162.997,14 lei val.inventar

D2 - 9 - 67,34 mp/89.836,17 lei val.inventar

D2 - 10 - 82,10 mp/109.527,51 lei val.inventar

D2 - 11 - 20,90 mp/27.883,92 lei val.inventar

D2 - 12 - 42,80 mp/57.097,80 lei val.inventar

D1 - 1 - 101,44 mp/135.329,37 lei val.inventar

D1 - 2 - 105,72 mp/141.038,49 lei val. inventar

Anexa nr. 2 la HCL nr.112 din 30.04.2020

Documentația de atribuire

 • 2.1 Caiet de sarcini

 • 1. Părțile

D.S.P.S.A. Botoșani, cu sediul social în Calea Națională nr. 44 B, adresa de corespondență -str. Codrului nr.16, cod poștal 710375, tel. 0331.710.613, email - secretariat@polivalenta.ro, reprezentată legal prin Director - Eugen Cristian Țurcanu, denumită în continuare locator,

și

__________________________, persoană juridică, cu domiciliul/ sediul social în ________________________________, adresa, cu următoarele date de identificare: ________________________________________________________, denumit(ă) în continuare locatar,

 • 2. Legislația aplicabilă

 • - OUG 57/2019 Codul Administrativ

 • - Hotărârea Consiliului Local nr.__________;

 • 3. Obiectul

  • 3.1. Obiectul este închirierea spațiului ________         identificat în planșa anexă nr 1 care face parte

integrantă din prezenta documentație.

 • 3.2. Valoarea chiriei pentru anul 2020 este de _______       lei mp/ lună, la care se adaugă TVA. Pentru

anii următori, chiria va fi indexată la fiecare 1 ianuarie, funcție de rata inflației înregistrată pe anul precedent.

 • 3.3 Destinația alimentație publică și/sau comerț și/sau prestări servicii, garaje.

 • 3.4. Durata închirierii este de ____ani .

 • 3.5. În termen de 7 zile lucrătoare de la perfectarea contractului, locatarul se obligă să constituie și să prezinte dovada constituirii unei garanții la dispoziția locatorului, echivalentă valorii chiriei pe 2 luni.

 • 3.6. Relațiile financiare se stabilesc punctual prin contractul de închiriere.

 • 4. Obligațiile locatorului

  • 4.1. Locatorul se obligă să pună la dispoziția locatarului bunul liber de sarcini, de la data semnării de către ambele părți a contractului de închiriere, operațiune ce va fi consemnată în procesul verbal de predare primire efectivă, act care se va constitui ca anexă a contractului.

  • 4.2 Locatorul se obligă să nu-l tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de închiriere.

  • 4.3. Locatorul se obligă să nu schimbe unilateral prevederile contractuale, cu excepția situațiilor impuse de lege.

 • 5. Drepturile locatorului

  • 5.1. Locatorul are dreptul să inspecteze bunul închiriat, cu notificarea prealabilă a locatarului sau, în situații inopinate, de comun acord cu locatarul.

  • 5.2. Locatorul are dreptul să modifice unilateral partea reglementară a contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local.

 • 6. Obligațiile locatarului

  • 6.1. Locatarul va utiliza bunul închiriat numai cu destinația asumată prin contract.

  • 6.2. Locatarul va exploata direct bunul și se obligă să nu-l subînchirieze și să nu cedeze sub nici-o altă formă dreptul de folosință către terți.

  • 6.3. Locatarul nu are dreptul să efectueze modificări sau oricare alte lucrări la bunul închiriat. În cazul în care consideră ca fiind necesare unele lucrări, are obligația de a solicita acordul proprietarului in scris. Totodată, valorile nou aduse la bun, trec de drept în proprietatea proprietarului, fără ca acesta să fie obligat la măsuri compensatorii.

  • 6.4. Locatarul va suporta toate cheltuielile privind utilitățile și impozitele sau taxele aferente bunului închiriat.

  • 6.5. Locatarul are obligația să efectueze orice reparație necesară ca urmare a unor deteriorări .

 • 7. Condițiile rezolutorii și soluționarea litigiilor se stabilesc prin contract.

 • 8. Încetarea contractului, motivele, drepturile și obligațiile părților în această situație se stabilesc prin contract.

 • 9. Locatorul își rezervă dreptul de a înregistra contractul la organul de administrație financiară competent, în vederea investirii acestuia cu titlu executoriu.

Locator,

Locatar,


 • 2.2 . CONTRACT-CADRU

de închiriere pentru bunurile aflate în domeniul public sau privat al municipiului Botoșani administrate de Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement (DSPSA)

Încheiat astăzi .........................

 • I. Părțile contractante

 • 1 . DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, SPORT ȘI AGREMENT (DSPSA), cu sediul social în Botoșani, str. Calea Națională nr. 44B, cod poștal 710012 adresa de corespondență: str. Codrului nr. 16, cod poștal 710375, județul Botoșani, tel.: 0331710613, fax: 0331710614, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro, CUI: RO 25973921, cont bancar cu cod IBAN nr. RO24 TREZ 1165 0220 5X00 7619, deschis la Trezorerie - sucursala Botoșani, reprezentată de ing. Eugen-Cristian Țurcanu - Director, în calitate de Locator pe de o parte

și

 • 2                                      , cu sediul în localitatea ....................., str............            nr....

...., județul.............., având CUI ............... , contul nr..........................................

....., deschis la ........................................................, fax .............., reprezentată prin ............................, cu funcția de ...................., în calitate de Locatar,

în temeiul prevederilor Codului civil, al prevederilor art. 334 alin. (1) lit. c) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, precum și al Hotărârii Consiliului Local al mun. Botoșani de aprobare a închirierii nr.........din ........., s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 • II. Obiectul contractului

 • 1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului Botoșani administrate de DSPSA, identificate așa cum rezultă din schița anexată care face parte din prezentul contract.

 • 2. Predarea-primirea obiectului închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de maxim 30 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine anexă la contract.

 • 3. Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de locatar în derularea închirierii sunt următoarele:

 • a) bunuri de retur care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini locatorului la expirarea contractului, prevăzute în procesul-verbal;

 • b) bunuri de preluare care la expirarea contractului pot reveni locatarului în măsura în care acesta din urmă își manifestă intenția de a le prelua în schimbul plății unei compensații egale cu valoarea contabilă actualizată, conform caietului de sarcini, prevăzute în procesul-verbal;

 • c) bunuri proprii care la expirarea contractului de închiriere rămân în proprietatea locatarului, prevăzute în procesul-verbal.

 • 4. La încetarea contractului de închiriere din orice cauză, bunurile prevăzute la pct. 3. lit. a) se vor repartiza potrivit destinațiilor arătate la acest punct, locatarul fiind obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul închiriat.

 • 5. Obiectivele locatorului sunt:

 • a) menținerea bunului în bună stare;

 • b) realizarea obiectului de activitate în scopul solicitat;

 • III. Durata contractului

 • 1. Durata închirierii este de ................              ani, începând cu data semnării prezentului contract.

 • 2. Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ținând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investițiilor efectuate de către locatar.

 • IV. Prețul închirierii

 • 1. Prețul închirierii este de . . lei/mp/lună, chiria totală anuală fiind în valoare de .. . lei.

 • 2. Suma totală prevăzută la pct. 1 va fi plătită în contul............................., deschis la

Trezoreria sucursala Botoșani, sau în numerar la casieria DSPSA.

 • 3. Plata chiriei se face în avans lunar, integral, până cel târziu în data de 25 a lunii în curs pentru luna următoare

 • 4. Întârzierea la plată a chiriei se penalizează cu 0,1% din cuantumul chiriei datorate pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

 • 5. Neplata chiriei până la încheierea lunii ce trebuie plătită conduce la rezilierea de drept a contractului cu reținerea garanției.

 • V. Drepturile și obligațiile părților

 • 1. Drepturile locatarului:

 • a) să exploateze în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa bunul care face obiectul contractului de închiriere.

 • 2. Drepturile locatorului:

 • a) să inspecteze bunul închiriat, verificând respectarea obligațiilor asumate de locatar. Verificarea se va efectua cu sau fără o notificarea prealabilă a locatarului;

 • b) să predea bunul locatarului, indicându-i limitele, precum și inventarul existent, pe bază de proces-verbal;

 • c) să solicite locatarului situația lucrărilor realizate, cu valoarea exactă a acestora și devizul aferent, conform legislației în vigoare;

 • d) să își dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de locatar pe bun;

 • e) să participe la recepționarea lucrărilor executate de către locatar pe bun și să confirme prin semnătură executarea acestora.

 • 3. Obligațiile locatarului:

 • a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a bunului ce face obiectul prezentului contract;

 • b) să nu aducă atingere dreptului de proprietate publică prin faptele și actele juridice săvârșite;

 • c) să plătească chiria, în avans, în cuantumul și la termenele stabilite prin contract;

 • d) să constituie garanția în cuantumul, în forma și la termenul prevăzut în caietul de sarcini;

 • f) să execute la timp și în condiții optime lucrările de întreținere curente și reparații normale ce îi incumbă, în vederea menținerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

 • g) să restituie bunul, pe bază de proces-verbal, la încetarea, din orice cauză, a contractului de închiriere, în starea tehnică și funcțională avută la data preluării, mai puțin uzura aferentă exploatării normale;

 • h) să nu exploateze bunul închiriat în vederea culegerii de fructe naturale, civile, industrial sau producte.

 • i) denunțarea contractului înainte de expirarea termenului duce la pierderea garanției.

 • 4. Obligațiile locatorului:

 • a) să predea bunul în termen de maximum 30 de zile de la data constituirii garanției.

 • a) să nu îl tulbure pe locatar în exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de închiriere;

 • b) să nu modifice în mod unilateral contractul de închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • c) să notifice locatarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor locatarului;

 • VI. Răspunderea contractuală

 • 1. Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor prevăzute în prezentul contract de închiriere atrage răspunderea contractuală a părții în culpă.

 • 2. Pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract părțile datorează penalități în limitele stabilite de legislația în vigoare. Dacă penalitățile nu acoperă paguba, se vor plăti daune.

 • 3. Neplata chiriei, precum și orice altă prevedere încălcată referitoare la neîndeplinirea obligațiilo rcontractuale de către titularul dreptului de închiriere dă dreptul locatorului la reținerea contravalorii acesteia din garanție. Titularul dreptului de închiriere este obligat să reîntregească garanția.

 • 4. Forța majoră exonerează părțile de răspundere.

VII. Litigii

 • 1. Litigiile de orice fel ce vor decurge din exercitarea prezentului contract vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru este imposibil, vor fi rezolvate prin instanțele de judecată.

 • 2. Pe toată durata închirierii, cele două părți se vor supune legislației în vigoare.

 • 3. Prezentul contract constituie titlu executoriu, în condițiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 • VIII. Încetarea contractului

 • 1. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite în contractul de închiriere;

 • b) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către locator în baza documentelor oficiale, în caz de dezacord fiind competentă instanța de judecată;

 • c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locatar, prin reziliere de către locator, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatarului;

 • d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către locator, prin reziliere de către locatar, cu plata unei despăgubiri în sarcina locatorului;

 • e) neplata la termenele stabilite prin contract a chiriei și a penalităților datorate;

 • f) schimbarea destinației bunulul, folosirea bunului în alte scopuri decât cel pentru care a fost închiriat;

 • g) în cazul în care se constată faptul că bunul închiriată nu este folosit.

 • IX. Forța majoră

 • 1. Niciuna dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.

 • 2. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se vor comunica celeilalte părți în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autoritățile competente. În caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, exercitarea obligațiilor părților se decalează cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că niciuna dintre părți nu va pretinde penalități sau despăgubiri.

 • 3. Dacă în termen de 15zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să își notifice încetarea de drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

 • 4. În cazul decesului locatarului, moștenitorii legali sau testamentari pot continua derularea contractului.

 • X. Notificări

 • 1. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

 • 2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal.

 • 3. Dacă notificarea se trimite prin fax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

 • 4. Termenele de răspuns al notificărilor nu vor fi mai mari de 15 zile calendaristice.

 • 5. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

 • XI. Dispoziții finale

 • 1. Prezentul contract se completează cu dispozițiile legale incidente în materia închirierii bunurilor proprietate publică. Orice modificare a legislației în domeniul susmenționat va conduce la modificarea de drept a contractului

 • 2. Introducerea de clauze contractuale speciale, modificarea sau adaptarea prezentului contract se poate face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

 • 3. Orice modificări legale ale prevederilor contractului de închiriere vor fi însușite prin hotărâre a consiliului local.

 • 4. Prezentul contract constituie titlu executoriu pentru partea care va fi în neconcordanță cu prevederile sale, în condițiile în care contractul respectă prevederile art. 1.798 din Codul civil.

 • 5. Prezentul contract împreună cu anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților.

 • 6. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două. exemplare, câte unul de fiecare parte, astăzi, ............., data semnării lui, la sediul DSPSA

Prevederile prezentului contract-cadru constituie condiții minime obligatorii care trebuie respectate la încheierea contractelor, acestea putând fi completate în funcție de situația de fapt.

Locator

Locatar


 • 2.3. FIȘA DE DATE A PROCEDURII

 • 1. Informații generale privind autoritatea contractantă

DIRECȚIA SERVICII PUBLICE, SPORT ȘI AGREMENT, cod fiscal RO 25973921, cu sediul în Botoșani, adresa de corespondență in str. Codrului nr.16, cod poștal 710375, e-mail: secretariat@dspsabotosani.ro, cont IBAN RO42 TREZ 1165 004X XX00 5693 sau RO24 TREZ 1165 0220 5X00 7619 deschis la Trezoreria Statului - Botoșani,tel: 0331 710 613.

 • 2. Informații privind documentația de atribuire

Documentația pentru înscriere la licitație poate fi obținută de la Direcția Servicii Publice Sport și Agrement, contravaloarea documentației fiind de 100 lei. Plata se face la Serviciu Financiar -Contabilitate la sediul din str.Codrului nr.16, cod poștal 710375.

Ofertele se depun la sediul locatorului din str. Codrului nr. 16, mun. Botoșani

Ofertele se depun după cum urmează:

 • - Un plic interior continând formularul de ofertă, sigilat de ofertant

 • - Plicul interior și fișa de informații, declarația de participare, copia certificatului de înregistrare

în Registrul Oficiului Comerțului, adeverință de la DTIL a mun. Botoșani din care să rezute că nu este înregistrat cu debite, chitanța originală de plată a taxei de participare la licitație se pun intr-un plic exterior sigilat de către ofertant.

 • - Ofertele se licitează în ordinea depunerii

 • 3. Licitația se va desfașura în data și la sediul precizate în anunț.

 • 4. Ora, data si ziua în care se desfașoară licitația sunt conform anunțului.

 • 2.4. FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE

FORMULAR A

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

_____________________________________________________________, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, respectiv:

 • a) constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • b) infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • c) infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 181 -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • d) acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • e) spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • f) traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care respectivul operator economic a fost condamnat;

 • g) fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995.

De asemenea, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, ca niciun membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al societatii sau cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acesteia nu face obiectul excluderii asa cum este acesta definit la art. 164 (1) din Legea 98/2016 și art.339 (2) din OUG 57/2019.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declarație este valabilă până la data de _____________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

FORMULARUL B

OPERATOR ECONOMIC

(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

privind evitarea conflictului de interese

 • 1. Subsemnatul/a........................, în calitate de .........................(ofertant/candidat/ofertant

asociat/subcontractant), la.............................., în temeiul art. 59 și 60 din Legea nr.98/2016

privind atribuirea contractelor de achiziție publică, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

 • a) niciuna dintre persoanele care deține părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al ofertantului, al terților susținători sau al subcontractanților propuși și nicio persoană care face parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare a ofertantului, a terților susținători ori subcontractanților propuși, nu participă în procesul de verificare/evaluare a ofertelor;

 • b) eu sau terții susținători ori subcontractanții propuși nu sunt soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din organul de conducere sau de supervizare a autorității contractante;

 • c) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură și nu ne aflăm într-o altă situație de natură să afecteze independența și imparțialitatea autoritătii contractante pe parcursul procesului de evaluare;

 • d) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu avem drept membri în cadrul consiliului de administrație/organul de conducere sau de supervizare și/sau nu avem acționari ori asociați semnificativi, persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante, implicate în procedura de atribuire;

 • e) eu sau terții susținători ori subcontractanți propuși nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante și care sunt implicate în procedura de atribuire.

 • 2. Subsemnatul/a................................... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă

dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

 • 3. De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

 • 4. Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării ......................

Operator economic,

(semnatura autorizată)

FORMULARUL C

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)...............................................................                                    [se inserează numele operatorului economic

persoana      juridică],      în      calitate      de      ofertant      la      procedura      de

................................................................................................                                                                   pentru        achiziția        de ............................................................................................................................................................., la data de ............................., organizată de autoritatea contractantă declar pe proprie răspundere că:

 • 1. Nu ne-am încălcat obligațiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul

general consolidat așa cum aceste obligații sunt definite de art. 165 alin. (1) si art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016

 • 2. Nu ne aflam în oricare dintre următoarele situații prevăzute de art. 167 (1) din Legea 98/2016,

respectiv:

 • a) nu am încălcat obligațiile stabilite potrivit art. 51 din Legea nr. 98/2016;

 • b) nu ne aflăm în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;

 • c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea;

 • d) nu am încheiat cu alți operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 • e) nu ne aflăm într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu procedura în cauză;

 • f) nu am participat anterior la pregătirea procedurii de atribuire;

 • g) nu ne-am încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce ne reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;

 • h) nu ne facem vinovați de declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție;

 • i) nu am încercat să influențăm în mod nelegal procesul decizional al autorității contractante, să obținem informații confidențiale care ne-ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire și nu am furnizat din neglijență informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Operator economic, (semnătura autorizată )

FORMULARUL D

OFERTANT

(denumirea/numele)

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 • 1. Denumirea completă a persoanei juridice

 • 2. Sediul societății/domiciliul (adresa completă)

 • 3. Date de identificare a ofertantului

 • 4. Contul și banca din care se vor face plățile

 • 5. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la

licitație...............................................................

 • 6. Contravaloarea garanției de participare s- a achitat cu chitanță/OP

nr........................din..........................

 • 7. Contravaloarea documentației pentru licitație s-a achitat cu chitanță/OP

nr..............................din......................

 • 8. Am luat cunoștință de preveerile documentației de licitație, pe care ne obligăm să le

respectăm și ne angajăm ca în cazul adjudecării licitației:

 • a) Să ne prezentăm in termen de 10 zile calendaristice în vederea semnării contractului de

închiriere

 • b) În cazul neîndeplinirii unui angajament am luat la cunoștință că vom decade din drepturile

câștigate în urma adjudecării licitației și consemnate în procesul - verbal al licitației publice, garanția depusă în vederea participării la licitație urmând a fi încasată de autoritatea contractantă

 • 9. Răspundem moral, material sau penal, după caz, pentru realitatea datelor, tuturor

documentelor depuse și a angajamentelor din prezenta cerere

 • 10. Am luat la cunoștință și ne obligăm să respectăm prevederile din documentație conform cărora orice divergență apărută între părți după înregistrarea ofertei și a documentelor care însoțesc oferta în vederea participării la procedură, decurgând din sau in legătură cu prezenta documentație, inclusiv cu aplicarea preveerilr acesteia va fi supusă spre soluționare judecătoriei Botoșani. Prin parți, în contextul prezentului articol se înțelege pe de o parte, autoritatea contractantă iar pe de altă parte , orice societate participantă a cărei ofertă și documente care însoțesc oferta au fost înregistrate de organizator n vederea participării la procedură.

(semnaturile autorizate și ștampila)

FORMULAR DE OFERTĂ

FORMULARUL E (denumirea/numele ofertant)

OFERTA FINANCIARĂ

 • 1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului ......................

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să închiriem amplasamentul      ........................

.............................................................                                              la tariful de ...........................................................                                            (cifre și

litere) Ron la care se adaugă .....................(cifre și litere) Ron, valoarea TVA.

 • 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să acceptăm toate condițiile prezentate în documentația de licitație pe care am achiziționat-o.

 • 3. Ne angajăm să folosim amplasamentele închiriate doar pentru activități comerciale/servicii în conformitate cu precizările din documentația pentru licițație care reprezintă anexă la Contractul de închiriere.

 • 4. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 • 5. Activitatea pe care o vom desfășura în amplasamentul închiriat este............................................................................................................................................................

Data _____/_____/_____

în calitate de ............................................                            legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

.......................................(denumirea/numele operatorului economic)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu