Hotărârea nr. 111/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Regulamentului de Functionare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic si Sportiv Cornisa Botosani (Publicarea pe site: 12 mai 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Regulamentului de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Resurse umane, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

având în vedere dispozițiile art. 108 si art. 129 alin. 2) lit. c) si d ), alin. 6 lit. b), alin. 7 lit. j) și p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. g), art.196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Funcționare al Infrastructurii Edilitar - Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 3 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția Servicii Publice, Sport și Agrement Botoșani vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 111

ROMÂNIA

Anexa la HCL nr. 111 din 30.04.2020


JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Regulamentul de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului

Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani

Regulamentul de Funcționare al Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani, denumit în continuare P.R.A.T.S. Cornișa, este alcătuit din:

 • A. Regulamentul general aplicabil întregului P.R.A.T.S. Cornișa, care este obligatoriu pentru toți utilizatorii și persoanele care intră în perimetrul acestuia.

 • B. Regulamentele specifice aplicabile obiectivelor de sport și agrement din cadrul P.R.A.T.S. Cornișa care este obligatoriu pentru toți utilizatorii care folosesc aceste obiective specifice.

 • A. Regulamentul general se aplică pentru întreaga zonă a P.R.A.T.S. Cornișa

 • Art. 1. (1) Vizitatorii și utilizatorii P.R.A.T.S. Cornișa trebuie să accepte regulile prevăzute în prezentul Regulament. În cazul în care acestia nu sunt de acord cu vreuna din regulile P.R.A.T.S. Cornișa este interzis accesul lor în incinta parcului.

 • (2) Aceste reguli sunt afișate în incinta parcului și postate pe secțiunea P.R.A.T.S. Cornișa a site-ului Direcției Servicii Publice, Sport și Agrement, denumită în continuare DSPSA;

 • (3) Utilizatorii/vizitatorii care nu își asumă regulile sau le încalcă, perturbă ordinea sau liniștea celorlalți, pot fi evacuați din P.R.A.T.S. Cornișa de către administrator, iar dacă este nevoie, acesta poate apela la organele de ordine interioară sau alte organe abilitate;

 • Art. 2. În afara cazurilor de răspundere obligatorie impusă de lege, P.R.A.T.S. Cornișa nu va fi în niciun caz răspunzătoare față vizitator/utilizator pentru niciun fel de daune, prejudicii sau pagube produse în legătură cu prezența acestora în cadrul P.R.A.T.S. Cornișa sau datorate utilizării facilităților și serviciilor oferite.

 • Art. 3. P.R.A.T.S. Cornișa răspunde numai pentru prejudiciile aduse vieții sau sănătății vizitatorilor/utilizatorilor dacă acestea apar ca rezultat al unei acțiuni sau omisiuni a P.R.A.T.S. Cornișa privind utilizarea produselor și serviciilor.

 • Art. 4. P.R.A.T.S. Cornișa nu răspunde în niciun fel pentru distrugerea sau defectarea bunurilor utilizatorilor/vizitatorilor în incinta P.R.A.T.S. Cornișa indiferent de cum se produc acestea, cu excepția prejudiciilor și pagubelor materiale pe care vi le cauzează cu intenție, culpă gravă ori prin neîndeplinirea obligațiilor asumate expres.

 • Art.5.P.R.A.T.S. Cornișa nu răspunde pentru daunele provocate vizitatorilor/utilizatorilor de cazuri de forță majoră, stare de necesitate sau caz fortuit.

 • Art. 6. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica programul de funcționare al P.R.A.T.S. Cornișa sau doar al unuia sau mai multor obiective, atunci când consideră că este necesar si motivat temeinic (de exempu: lucrări de întreținere sau renovare, probleme tehnice urmate eventual de revizii, evenimente periodice organizate etc.) iar acest lucru va fi anunțat pe site-ul WEB site DSPSA-ului cât și în locurile de afisaj din interiorul parcului.

 • Art. 7. În cazuri de forță majoră, stare de necesitate sau caz fortuit, administratorul are dreptul să închidă integral sau parțial parcul.

 • Art. 8 Administrația P.R.A.T.S. Cornișa iși rezervă dreptul de a întrerupe partial sau total unele activități în cazul unor conditii atmosferice nefavorabile (vant, furtuna, fum, ploaie si altele), în aceste situații, utilizatorii, la cerere, vor fi reprogramați.

 • Art. 9. Intrarea în P.R.A.T.S. Cornișa se face:

 • a) pentru vehicule prin strada racordată la drumul național Botoșani-Suceava și prin drumul racordat la strada Pacea;

 • b) pentru pietoni prin aleea pietonală racordată la drumul național Botoșani-Suceava;

Art. 10. Utilizarea serviciilor este posibilă cu bonuri fiscale, bilete, abonamente, contracte de închiriere valabile și alte instrumente de plată, după cum urmează:

 • a) intrarea și utilizarea serviciilor pentru utilizatori se face în ordinea sosirii lor. De la această regulă fac excepție grupurile anunțate care au plătit anticipat și integral biletele de intrare, femeile gravide, femeile cu copii mici, persoanele cu dizabilități sau partenerii contractuali ai serviciului, personae care au prioritate;

 • b) la atingerea numărului maxim de utilizatori al capacității obiectivelor pentru care se percep tarife de intrare în P.R.A.T.S. Cornișa se va permite accesul altor utilizatori doar în număr egal cu numărul celor care părăsesc respectivele obiective;

 • c) după cumpărarea biletului de intrare utilizatorul primește o brățară tip ceas care este valabilă în ziua plății, nu se răscumpără și nu poate fi transmisă altcuiva. Utilizatorul trebuie să păstreze bonul de intrare (factura) până la plecare;

 • d) tarifele aplicate utilizatorilor ce beneficiază de reduceri sunt bazate pe documente din care sa reiasa faptul că sunt îndreptățite să beneficieze de respectivele tarife la obiective. Pentru a avea aceste beneficii utilizatorii au obligația prezentării acestor documente;

 • e) dacă utilizatorii doresc să beneficieze de servicii suplimentare de tip Spa, Wellness, etc. trebuie să își alimenteze cu suma de bani necesară brățara tip ceas. Datele de identificare ale brățării tip ceas sunt înregistrare în sistem informatic de taxare;

 • f) alimentarea brățării pentru acces se face la casierie în momentul cumpărării biletului de intrare sau ulterior. Plata alimentării se poate face în numerar sau cu cardul, numai in lei;

 • g) în cazul utilizării serviciilor oferite suplimentar sunt luate în considerare, la decontare, datele depozitate în sistemul informatic de taxare al P.R.A.T.S. Cornișa;

 • h) utilizatorii P.R.A.T.S. Cornișa răspund financiar pentru integritatea brățării tip ceas primită la intrare și pentru consumațiile înregistrate. Utilizatorii răspund pentru pagubele și costurile cauzate de pierderea, însușirea și utilizarea neautorizată a brățării tip ceas;

 • i) dacă utilizatorul își pierde brățara tip ceas este obligat să plătească o taxă de înlocuire, deasemenea, suma de bani utilizată până la momentul blocării funcțiilor brățării va fi suportată de acesta;

 • j) pentru siguranța utilizatorilor, în zonele cele mai frecventate ale P.R.A.T.S. Cornișa funcționează sisteme de monitorizare cu camere de luat vederi - cu respectarea totală a normelor juridice referitoare la acestea;

 • k) la plecare sau ori de câte ori utilizatorul părasește incinta obiectivului predă brățara tip ceas la recepție unde se verifică dacă sunt debite cauzate de depășirea duratei de ședere sau nu au fost utilizați toți banii încărcați;

 • l) dacă utilizatorul are debite, acestea trebuie achitate, iar dacă are de primit bani, casieria îi va returna suma, după care sistemul îi va permite să plece;

Art. 11. Condiții de sănătate publică.

 • (1) Băile publice nu pot fi folosite de persoane care suferă de următoarele afecțiuni, în conformitate cu Ord. 119/2014 privind aprobarea Normelor de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației;

 • i. febră, boli contagioase, boli ale sistemului digestiv, boli de piele;

 • ii. boli care se manifestă prin spasme, pierderea cunoștinței, tulburări vizibile ale pielii;

 • iii. sunt în stare de ebrietate sau sub efectul drogurilor sau a altor substanțe interzise;

 • (2) Persoanelor care prezintă asemenea simptome, stări, li se interzice accesul în incinta P.R.A.T.S. Cornișa.

Art. 12. Prin achiziționarea biletului de intrare, utilizatorii P.R.A.T.S. Cornișa își dau acordul să fie prezentați în media, pe orice poză tipărită, cu excluderea pretențiilor ulterioare de personalitate și financiare.

Art. 13. Fotografiiile făcute pe teritoriul P.R.A.T.S. Cornișa se pot folosi liber de către conducere pentru activitatea proprie de reclamă și promoție. Prin cumpărarea biletului de intrare, utilizatorii își dau acordul pentru stocarea pozei și administrarea acesteia conform prezentului Regulament de functionare.

Art. 14. Utilizatorii au obligația să respecte semnele de avertizare din incinta P.R.A.T.S. Cornișa și să ia cunoștință despre instrucțiunile de folosire ale bazinelor, toboganelor, râului rafting, tubing, escaladă, patinoar, terenuri de sport etc.

Art. 15. Utilizatorii au obligația să poarte echipamente de protecție necesare pentru anumite activități (de exemplu: cască de înot, colace de alunecare, etc).Utilizatorilor care nu poartă echipament adecvat, li se va interzice folosirea facilităților obiectivului.

Art. 16. Administrația P.R.A.T.S. Cornișa își asumă răspunderea doar pentru obiectele plasate în cutii de valori și nu este responsabil pentru lucrurile proprietate personală lăsate în dulapuri.

Art. 17. Recuperarea obiectelor căzute în bazine, canale sau alte locuri greu accesibile nu este responsabilitea administrației P.R.A.T.S. Cornișa. Nu se vor demonta canalele de scurgere sau orice altă structură pentru a căuta obiectele pierdute.

Art. 18. Distrugerea echipamentului pus la dispoziție (în cazul nerespectării instrucțiunilor de folosire) va fi suportată de către persoana vinovată.

Art. 19. Persoanele găsite vinovate de producerea de pagube accidentale sau din culpă a bunurilor P.R.A.T.S. Cornișa, acte de vandalism sau furt sunt obligate să suporte valoarea pagubei produse. Împotriva acestora, conducerea P.R.A.T.S. Cornișa poate acționa civil, contravențional sau penal. Pentru copii minori care săvârșesc pagube, părinții sau însoțitorii sunt cei obligați să suporte costurile. La sesizarea nerespectării regulamentului, orice persoană poate fi înlăturată de îndată din incinta P.R.A.T.S. Cornișa.

Art. 20. Toate evenimentele se notează într-un registru de evidență, consemnăndu-se data, ora și semnătura părților.

Art. 21. Pentru a evita incendiile, următoarele activități sunt interzise:

 • a) fumatul și aruncarea resturilor de țigări aprinse în alte zone decât cele special amenajate;

 • b) desfășurarea activităților care implică aprinderea unui foc sau flacără deschisă.

Art. 22. Accesul la ieșirile de urgență, ușile de incendiu, extinctoare, va fi liber si nu este permisa blocarea acestora de catre vizitatori sau personalul administrativ.

Art. 23. Copiii trebuie supravegheați în permanență de o persoană adulta.

Art. 24. Se interzice accesul în P.R.A.T.S. Cornișa al copiilor sub 14 ani neînsoțiți. Persoanele peste 14 ani își dovedesc vârsta prin documente de identitate.

Art. 25. Se interzice folosirea materialelor explozive, a armelor sau a substantelor chimice, în incinta P.R.A.T.S. Cornișa.

Art. 26. Se interzice intrarea cu animale de companie în incinta obiectivelor pentru care sunt prevăzute tarife de intrare.

Art. 27. Se interzice efectuarea activităților comerciale, de furnizare servicii și alte activități de vânzări zilnice sau ocazionale pe teritoriul P.R.A.T.S. Cornișa fără un contract încheiat. De asemenea se interzice activitatea de marketing activ.

Art. 28. Se interzice accesul cu băuturi alcoolice, droguri, alte substanțe interzise, recipiente din sticlă, cuțite, obiecte contondente sau periculoase, etc.

Art. 29. In toate zonele accesibile autovehiculelor (de exemplu căi de acces, parcare, sens giratoriu, etc.) se aplică reglementările codului rutier.

 • B. Regulamente specifice de funcționare ale obiectivelor P.R.A.T.S. Cornișa.

Art. 30. Regulamentul de funcționare al piscinelor (interioară și exterioară).

Utilizarea piscinelor se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. Piscinele din P.R.A.T.S. Cornișa sunt destinate agrementului. Piscinele nu funcționează ca bazine de tratament balnear și nici de recuperare medical;

 • 2. pentru evitarea alunecării se recomandă utilizatorilor să poarte încălțăminte specifică pe toată zona de piscine (interioară, exterioară) din interiorul P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 3. P.R.A.T.S. Cornișa nu își asumă nicio răspundere pentru eventualele modificări de culoare, decolorări sau deteriorări ale costumelor de baie sau ale altor obiecte, datorate compoziției apei.

 • 4. se interzice intrarea persoanelor aflate în stare de ebrietate și/sau sub influența drogurilor, a substanțelor psihotrope, halucinogene;

 • 5. adulții nu au voie să folosească bazinele de copii, nici să se așeze în ele decât în cazul supravegherii acestora;

 • 6. bazinul exterior de înot si sărituri de la trambulina, bazinul contra curent nu pot fi folosite de copiii sub 14 ani fără supravegherea adulților sau de către persoane care nu știu să înoate;

 • 7. se interzice accesul copiilor sub 14 ani neinsoțiți de către adulti;

 • 8. nu sunt permise săriturile în bazin. Excepție este bazinul pentru sărituri și doar sub supravegherea unui instructor sau salvamar. De asemenea, sunt interzise competițiile sau/și ținerea respirației sub apă repetitiv, respectiv înotul subacvatic prelungit;

 • 9. în conformitate cu legislația în vigoare, următoarele activități sunt interzise:

 • a) intrarea utilizatorilor în incinta piscinei prin locuri nepermise;

 • b) intrarea utilizatorilor în zona bazinelor, unși cu lotiuni sau uleiuri de corp dacă nu au folosit dușurile. Utilizatorii trebuie să facă duș înainte de fiecare intrare în apă;

 • c) utilizarea pantofilor de stradă;

 • d) blocarea scărilor de la bazine;

 • e) comportamente care să pună în pericol securitatea și sănătatea utilizatorilor sau a personalului. Un astfel de comportament, inclusiv limbajul abuziv sunt un motiv de evacuare;

 • f) consumul mâncării sau băuturilor în alte locuri decât în cele special amenajate;

 • g) produsele alimentare și băuturile nu sunt permise pe marginea bazinelor;

 • h) toate gunoaiele trebuie depozitate în recipientele specifice;

 • i) utilizarea dispozitivelor care produc sunete dacă nu sunt însoțite de accesorii cum ar fi căști pentru urechi;

 • j) intrarea în bazine a copiilor până la 2 ani fără scutec special de înot. Scutecul standard nu este permis;

 • k) scuipatul, înghițirea apei, suflatul nasului în apă, urinatul, defecarea în bazine;

 • l) aruncarea in bazine a oricăror obiecte care ar putea degrada suprafața acestora sau ar altera calitatea apei;

 • m) alergatul, joaca zgomotoasă, împinsul, acrobațiile, luptele, stropitul, utilizarea de injurii, scufundarea, orice comportament necorespunzător care perturbă zona bazinelor sau orice fapte care ar periclita utilizatorii sau personalul;

 • n) intrarea în bazine a persoanelor care nu știu să înoate;

 • o) nudismul și expunerea top-less;

 • p) folosirea săpunului sau/și șamponului în bazine;

 • q) mutarea scaunele/șezlongurilor la o distanță mai mică de 1 m de marginea bazinelor;

 • r) introducerea de alimente și băuturi în incinta piscinelor și pe plaja exterioară amenajată;

 • s) transmiterea brățării încarcată cu servicii între utilizatori.

 • 9. în cazul în care utilizatorii, intenționat sau din greșeală poluează cu orice substanță apa din bazine, acestea vor fi închise, golite și dezinfectate, iar întregul cost al acestor operațiuni va fi suportat de către aceștia, conform procesului verbal de constatare.

Art. 31. Regulament de funcționare al vestiarelor.

Utilizarea vestiarelor se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. pentru depozitarea obiectelor de îmbrăcăminte precum și pentru schimbarea în ținută de baie, P.R.A.T.S. Cornișa pune la dispoziția utilizatorilor vestiare dotate cu dulapuri si cabine de schimb;

 • 2. alocarea dulapurilor se face automat, odată cu biletul de intrare. Deschiderea și închiderea dulapurilor se face cu ajutorul brățării tip ceas. Dacă se uită numărul dulapului acesta va putea fi aflat consultând terminalele tip info care se găsesc poziționate în apropiere;

 • 3. folosirea corespunzătoare a dulapurilor se face cu ajutorul ghidurilor cu pictograme afișate în vestiare;

 • 4. în cazul pierderii brățării tip ceas deschiderea dulapului poate fi făcută doar cu ajutorul personalului

 • P.R.A.T.S. Cornișa și după identificarea corespunzătoare a dulapului. După deschiderea dulapului se întocmește un proces verbal de predare-primire tip a obiectelor găsite în dulap;

 • 5. lucrurile găsite în dulapuri după închiderea programului vor fi plasate în locul numit "Pierdut și găsit" de la Biroul de informații;

 • 6. nu răspundem pentru lucrurile lăsate în vestiare.

Art. 32. Regulament de funcționare al saunei și al băii turcești

Utilizarea saunei și a băii turcești se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. utilizarea saunei sau a băii turcești se face pe proprie răspundere și sunt destinate în special persoanelor peste 16 ani;

 • 2. utilizatorii trebuie să facă duș obligatoriu înainte, după sau între saune;

 • 3. accesul utilizatorilor în saună se face după înlăturarea apei de pe corp;

 • 4. utilizatorii care folosesc sauna trebuie să se așeze pe prosop pentru a evita contactul corpului transpirat cu băncile de lemn (unde este cazul: saune uscate);

 • 5. încălțămintea specifică și halatele se vor lăsa afară, la intrarea în saune;

 • 6. se interzice expunerea prelungită în saună deoarece poate cauza greață, amețeli și leșin. Timpul rezonabil de folosire a saunei este de 10 minute și se recomandă a nu se depăși 20 minute;

 • 7. nu au voie să folosească sauna persoanele:

 • a) cu tensiune arterială mică sau mare;

 • b) cu afecțiuni cardio-vasculare sau bronhopulmonare severe

 • c) sub influența băuturilor alcoolice, anticoagulantelor, antihistaminicelor, vasoconstrictorilor, vasodilatatorilor, stimulantelor, narcoticelor sau a tranchilizantelor;

 • d) femeile însărcinate.

 • 8. persoanele care simt amețeală sau leșin trebuie să părăsească sauna imediat.

Art. 33. Regulament de funcționare al bazinelor exterioare pentru copii.

Utilizarea bazinelor pentru copii se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. bazinele pot fi folosite doar de copiii sub 10 ani;

 • 2. părinții nu au voie să se așeze în bazin decât în cazul supravegherii copiilor;

 • 3. copiii până la 2 ani sunt obligați să poarte scutece de baie;

 • 4. jocul cu mingea este permis doar dacă nu îi deranjează pe ceilalți utilizatori.

Art. 34. Regulament de funcționare al toboganelor.

Utilizarea toboganelor se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. poziția permisă pentru folosirea în siguranță a toboganelor este în poziția culcat pe spate cu mâinile la ceafă și picoarele încrucișate;

 • 2. se interzice folosirea altor poziții de alunecare decât cele acceptate și afișate;

 • 3. se interzice folosirea presiunii de frânare pe ambii pereți;

 • 4. se interzice folosirea toboganelor cu alte echipamente sau obiecte aduse din exterior. Ele pot fi folosite doar cu echipamentele oferite de P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 5. se interzice folosirea toboganelor de către persoane în stare de ebrietate sau/și sub influența drogurilor;

 • 6. se interzice utilizarea toboganelor de către persoanele care suferă de teama de spații închise, de înălțime, de întuneric, persoanele cardiace, femeile însărcinate daca aceste persoane au o interdicție din partea unui medic;

 • 7. se interzice utilizarea toboganelor dacă suprafața corpului este unsă cu ulei sau cosmetice de corp;

 • 8. se interzice staționarea în zona de aterizare;

 • 9. copiii sub 14 ani pot utiliza toboganele doar prin asumarea răspunderii și sub supravegherea permanentă a părinților sau a altor însoțitori adulti;

 • 10. se interzice folosirea toboganelor de către copiii cu înălțime mai mică de 145 cm, excepție fiind toboganele exterioare pentru copii;

 • 11. colacii dublii se vor folosi doar de către copiii cu vârsta de până la 14 ani;

 • 12. urcatul de jos în sus sau din părțile laterale este interzis;

 • 13. coborârea pe tobogan se face la semnalul salvamarului sau la culoarea verde a semaforului,

 • 14. înainte de a folosi toboganele, utilizatorii trebuie să se asigure că nu au bijuterii, ochelari sau orice alte obiecte care i-ar putea răni pe ei sau pe cei din jur.

Art. 35. Regulament de funcționare al terenurilor de joacă

Utilizarea terenurilor de joacă se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. locul de joacă poate fi utilizat de copiii între 0-7 ani sub supravegherea părinților sau insotitorilor adulti;

 • 2. locul de joacă poate fi utilizat exclusiv cu acordul și responsabilitatea părinților/însoțitorilor adulti;

 • 3. se interzice accesul copiilor cu greutate mai mare de 54 de kg sau cu vârsta mai mare de 14 ani;

 • 4. jucăriile se pot folosi exclusiv în scopul destinat. Orice daune care provin din folosirea incorectă a jucăriilor sau distrugerea lor intenționată, vor fi suportate de către părinți/însoțitori adulti;

 • 5. administratorul nu răspunde pentru obiectele lăsate/uitate la terenul de joacă și nici pentru accidentele cauzate de jucării;

 • 6. sunt interzise săriturile de pe echipamentele de joacă;

 • 7. se interzice staționarea în zona activă a leagănelor, balansoarelor sau în fața toboganelor;

 • 8. se interzice alunecarea pe burtă pe tobogane sau urcarea în picioare pe acestea;

 • 9. se interzice consumul alimentelor în timpul folosirii echipamentelor sau accesul persoanelor sub influența băuturilor alcoolice sau a substanțelor halucinogene.

Art. 36. Regulament de funcționare al zonei de relaxare tip SPA, wellness

Utilizarea zonei de relaxare tip SPA, wellness se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. zona de relaxare tip SPA, Wellness este amplasată în incinta piscine și constă în multiple facilități destinate relaxării, îngrijirii sănătății psihice și fizice a utilizatorilor și asigurării acestora a unei stări fizice, mentale și sociale complete.

 • 2. serviciile wellness ale P.R.A.T.S. Cornișa se pot achiziționa de la recepție.

 • 3. pentru serviciile wellness, se plătește anticipat cu brățara tip ceas;

 • 4. pentru a putea beneficia de serviciile wellness la ora la care utilizatorul dorește, este nevoie de programare anticipată, în caz contrar, administratorul nu poate garanta furnizarea serviciului la ora dorită de utilizator;

 • 5. utilizatorul folosește brățara pentru dreptul său de a utiliza serviciul.

Art. 37. Regulament de funcționare al patinoarului

Utilizarea patinoarului se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. patinajul se face pe risc propriu. Administrația P.R.A.T.S. Cornișa nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele accidentări;

 • 2. accesul în incinta patinoarului se face doar prin locurile special amenajate. Este obligatoriu ca bagajele utilizatorilor să fie lăsate la garderobă. Se interzice utilizatorilor să poarte ghiozdane voluminoase, rucsacuri sau orice alte obiecte, aparate foto, video și telefoane mobile atunci când patinează;

 • 3. este obligatorie verificarea atentă a modului de închidere a patinelor înainte de intrarea pe gheață, cât și utilizarea mănușilor pe durata patinajului, în scopul evitării eventualelor accidentări;

 • 4. este obligatoriu ca utilizatorii, în cazul în care observă că regulile sunt încălcate să anunțe de urgență personalul;

 • 5. este obligatoriu ca utilizatorii să respecte, pentru siguranța lor și a celorlalti, anunțurile și indicațiile făcute de personalul patinoarului;

 • 6. este obligatoriu atunci când se anunță părăsirea patinoarului, utilizatorii să respecte ordinea;

 • 7. se interzice accesul pe patinoar fără patine;

 • 8. se interzice accesul copiilor sub 7 ani fără a fi insoțiți de adulti;

 • 9. patinajul se face în sensul invers acelor de ceasornic;

 • 10. se interzice patinajul în forță, cu viteză sau balansul printre ceilalți patinatori, cât și patinajul într-o manieră care poate pune în pericol securitatea celorlalți patinatori;

 • 11. se interzice purtarea pe umeri, în brațe, în spate a altor persoane pe timpul patinajului;

 • 12. se interzice intrarea cu sticle, pahare cu ceai, cafea sau ciocolată caldă ori cu mâncare;

 • 13. se interzice accesul pe patinoar al persoanelor aflate în stare de ebrietate;

 • 14. se interzice utilizatorilor să intre pe patinoar atunci când acesta este în curs de pregătire;

 • 15. se interzice atingerea lamelor patinelor daca nu au aparatoare de protecție;

 • 16. se interzice utilizatorilor să facă bulgări din zăpadă de pe patinoar și să arunce cu aceștia; Deasemenea se interzice utilizatorilor să arunce cu oricare alt obiect în incinta patinoarului sau în afara lui;

 • 17. se interzice ca însoțitorii să se sprijine de mantinelă;

 • 18. se interzice ca utilizatorii să se așeze pe mantinelă;

 • 19. în cazul în care utilizatorii cad pe gheață în timpul seriei de patinaj, aceștia trebuie să se grăbeasca să se ridice și să-și ferească părțile corpului care ar putea fi rănite de coliziunea cu alți patinatori

 • 20. se interzice transmiterea brațării încărcată cu servicii între utilizatori;

 • 21. se interzice introducerea de alimente și băuturi în incinta patinoarului.

Art. 38. Regulament de funcționare al bărcilor și hidrobicicletelor

Utilizarea bărcilor și hidrobicicletelor se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. utilizarea bărcilor și hidrobicicletelor se face doar în modul indicat de către personalul autorizat P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 2. utilizatorii vor purta vesta de salvare, in mod obligatoriu, pe toată durata plimbării pe lac;

 • 3. se interzice supraîncărcarea bărcilor și hidrobicicletelor. Clienții sunt obligați să respecte numărul de locuri:

 • a) pentru bărci, 4 persoane;

 • b) pentru hidrobiciclete, 2 sau 4 persoane în funcție de tipul hidrobicicletei;

 • 4. sensul de mers al bărcilor și hidrobicicletelor trebuie respectat conform indicatoarelor.

Art. 39. Regulament de funcționare al amfiteatrului în aer liber

Utilizarea amfiteatrului în aer liber se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. spectatorii sunt obligați să respecte ordinea, siguranța și regulile stabilite de organizator și să ocupe locul înscris pe biletul de acces. În caz contrar, persoanele în cauză vor fi evacuate din amfiteatru, fără a avea dreptul de a reveni ulterior, până la finalul spectacolului;

 • 2. spectatorilor le este interzis:

 • a) accesul în amfiteatru în stare vădită de ebrietate sau sub influența substanțelor halucinogene;

 • b) accesul în amfiteatru după ocuparea integrală a capacității acestuia;

 • c) să ocupe și să blocheze căile de acces ale amfiteatrului;

 • d) accesul în amfiteatru cu băuturi alcoolice, cu sticle sau recipiente din orice material, brichete, semințe, materiale explozive, incendiare sau fumigene, dispozitive pentru șocuri electrice, substanțe toxice, halucinogene, iritant lacrimogene ori paralizante, corpuri contondente, cuțite, pumnale, șișuri sau alte asemenea obiecte fabricate ori confecționate anume pentru împungere, tăiere sau lovire;

 • e) să introducă în arena amfiteatrului inscripții, afișe sau alte suporturi ce conțin simboluri, sloganuri sau texte cu conținut obscen sau care incită la denigrarea țării, la xenofobie, ură națională, rasială, de clasă ori religioasă;

 • f) să arunce asupra celorlalți spectatori, a personalului de ordine, precum și în direcția scenei pe care se produce actul artistic cu obiecte de orice fel sau cu substanțe corozive care murdăresc;

 • g) să pătrundă pe scena amfiteatrului, atunci când acest lucru este strict prevăzut de către organizatori sau de către personalul P.R.A.T.S. Cornișa;

 • h) să profereze sau să scandeze injurii, cuvinte sau expresii jignitoare ori vulgare la adresa forțelor de ordine. În cazul încălcării acestor norme, spectatorii în cauză vor fi evacuați și sancționați contravențional, conform legii.

 • i) fumatul (tutun sau țigarete eletronice) în amfiteatru, cu excepția locurilor special amenajate (marcate cu inscripția “Loc pentru fumat”) pe terasamentul exterior al amfitetrului in aer liber;

 • 3. organizatorul este obligat la respectarea regulilor de mai sus și poate stabili și alte reguli suplimentare, acesta fiind responsabil legal pentru orice eveniment produs pe toată durata utilizării amfiteatrului.

Art. 40. Regulament de funcționare al râului de rafting

Utilizarea râului de rafting se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. raftingul este un sport, o activitate de agrement care constă în coborârea cu un echipament special (de obicei caiac, canoe sau barca) a râului de rafting - un curs de apă artificial, construit în incinta P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 2. raftingul se face pe risc propriu, administrația P.R.A.T.S. Cornișa nu își asumă responsabilitatea pentru

eventualele accidentări;

 • 3. persoanele care practică acest tip periculos de activitate sunt obligate să respecte un set de reguli pentru protejarea și siguranșa lor în timp ce participă la o cursă de rafting;

 • 4. se interzice practicarea raftingului de către copiii de până la vârsta de 12 ani. Utilizatorii cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani vor fi însoțiți în ambarcațiune de un adult care își va asuma obligațiile părintești față de minor;

 • 5. utilizatorii sunt obligati sa poarte întotdeauna costum de rafting corespunzător, vestă de salvare și cască de protecție pentru a evita eventualele accidentări;

 • 6. utilizatorii sunt obligati să se asigure că îmbrăcămintea pe care o au este impermeabilă, izolantă și deasemenea să poarte ochelari de protecție ce au curele ajustabile și protecție UV;

 • 7. utilizatorii sunt obligati sa țina padela (vâsla) în mod corespunzător pentru a-si păstra echilibrul în caiac și a putea evita lovirile de obstacolele de pe traseu și lovirile de pereții râului;

 • 8. utilizatorii sunt obligati sa-si asigure o poziție de ședere corectă în caiac pentru a nu-și pierde echilibrul și a cădea în apă;

 • 9. utilizatorii trebuie să știe să înoate pentru a putea evita accidentările;

 • 10. utilizatorii trebuie să evite, pe cât este posibil, panica.

Art. 41. Regulament de funcționare al zonei de tubing

Utilizarea zonei de tubing se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. tubing-ul este o activitate de agrement practicată de pe pista special amenajată în P.R.A.T.S. Cornișa, pe care utilizatorii alunecă folosind un echipament special (de regula un colac gonflabil).

 • 2. utilizatorii folosesc zona pistei de tubing pe propria răspundere;

 • 3. în cazul utilizatorilor minori este obligatoriu consimțământul exprimat de către părinți sau persoanele adulte care îi însoțesc;

 • 4. utilizatorii sunt obligati să utilizeze echipamentul doar în felul în care le-a fost indicat de personalul de deservire al P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 5. utilizatorii sunt obligati sa fie prezenți la demonstrația utilizării echipamentelor pistei și a celorlalte accesori;

 • 6. utilizatorii sunt obligati să folosească permanent carabinele de securitate;

 • 7. poziția corectă a utilizatorilor, la tubing, este cu șezutul în colac, picioarele ridicate iar mâinile trebuie să țină mânerele colacului;

 • 8. utilizatorii sunt obligati să se adreseze personalului de deservire al P.R.A.T.S. Cornișa dacă au nelămuriri în privința folosirii pistei de tubing sau a echipamentelor specifice.

Art. 42. Regulament de funcționare al peretelui de escaladă

Utilizarea peretelui de escaladă se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. utilizatorii folosesc peretele de escaladă pe propria lor răspundere după ce au citit, au înțeles și și-au însusit prezentul regulament. În cazul minorilor, este obligatoriu consimțământul exprimat de către părinți sau persoanele adulte responsabile care îi însoțesc;

 • 2. utilizatorii acestui obiectiv trebuie să poarte un echipament adecvat pentru escaladă (echipament sportiv);

 • 3. este permisă cățărarea doar în zonele special amenajate pe raseele marcate de pe perete;

 • 4. utilizatorii sunt obligați să poarte hamul de protecție și să îl lege de coarda de protecție;

 • 5. se interzice cățărarea a două sau mai multor persoane în același timp pe aceeași linie a traseului de cățărat;

 • 6. folosirea peretelui de escaladă este permisă copiilor între 6-18 ani și adulților;

 • 7. se interzice folosirea acestui obiectiv următoarelor categorii de utilizatori:

 • a) utilizatorilor care au sub 20 kg si peste 113 kg;

 • b) copiilor și/sau persoanelor vizibil speriate sau agitate;

 • c) oricărei persoane care nu poate folosi echipamentul pentru asigurarea în ham și coardă din cauza dimensiunii, formei corpului sau a capacității fizice;

 • d) utilizatorilor care suferă de leziuni ale coloanei;

 • e) utilizatorilor cu handicap fizic care nu permite folosirea dispozitivelor de siguranță;

 • f) utilizatorilor cu stare de sănătate precară, care ar putea fi agravată de folosirea obiectivului;

 • g) utilizatorilor sub influența alcoolului sau drogurilor;

 • h) femeilor gravide.

 • 8. orice nerespectare a acestor reguli sau orice altceva ce este de natură să pună în pericol siguranța dvs. și a celorlațti utilizatori va fi sanctionață de către personalul P.R.A.T.S. Cornișa, prin interzicerea de a utiliza obiectivul.

Art. 43. Regulament de funcționare al zonei de role, skate park.

Utilizarea zonelor de role, skate park se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. accesul publicului la pista de role, skateboard este gratuit;

 • 2. vârsta minimă a utilizatorului este de 6 ani. Copiii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani au nevoie de însoțitor adult;

 • 3. această zonă este destinată numai pentru skateboard, role, trotinete și biciclete BMX. Este strict interzis accesul altor utilizatori;

 • 4. utilizatorii sunt obligati să poarte echipament de protecție - cască, cotiere, genunchiere, apărătoare mâini;

 • 5. utilizatorii sunt obligati să poarte și să folosească echipamentele într-o buna condiție, care să le asigure protecție și să nu uzeze pistele;

 • 6. persoanele însoțitoare răspund pentru nesupravegherea, pierderea, accidentarea sau rănirea gravă a copiilor pe care îi însoțesc în incintă;

 • 7. este interzis orice fel de comportament de natură să producă pagube, distrugeri, incendieri ori de natură să pună în primejdie viața sau sănătatea celorlalte persoane;

 • 8. este interzisă murdărirea pistei sau depozitarea murdăriei pe pistă;

 • 9. este interzis accesul și utilizarea de echipamente motorizate;

 • 10. este interzis accesul persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice sau drogurilor;

 • 11. este interzis consumul de băuturi alcoolice sau drogurilor;

 • 12. este interzisă utilizarea pistei în alte scopuri în afară de sporturile specifice;

 • 13. este interzisă utilizarea pistei pe vreme nefavorabilă - ploaie, ceață, zăpadă sau gheață;

 • 14. este interzisă utilizarea echipamentelor de aruncare mingi, lansare, împușcare.

Art. 44. Regulament de funcționare al terenurilor de sport

Utilizarea terenurilor de sport se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. respectarea regulamentului este obligatorie pentru toți utilizatorii, spectatorii sau orice alte persoane, care vin în contact cu funcționarea terenurilor de sport;

 • 2. utilizatorii P.R.A.T.S. Cornișa pot utiliza terenurile de sport potrivit tarifelor aprobate de Consiliul Local al Municipiului Botosani;

 • 3. în cadrul terenurilor de sport, se pot organiza competiții sportive pentru care se vor incheia contracte de inchiriere in conformitate cu tarifele aprobate de Consiliul Local al Municipiului Botosani.

 • 4. competițiile, programul de pregătire al sportivilor și manifestările sportive au prioritate față de utilizatorii P.R.A.T.S. Cornișa;

 • 5. atât utilizatorii, cât și celelalte persoane mai sus menționate, sunt obligate:

 • a) să respecte întocmai orarul de functionare;

 • b) să folosească terenul, anexele și dotările în conformitate cu destinația lor, să nu le deterioreze sau să le aducă în stare de neîntrebuințare și să plătească contravaloarea acestora în cazul distrugerii lor;

 • c) să nu perturbe activitățile celorlalți utilizatori;

 • d) să se prezinte cu echipament adecvat activității sportive, cu încălțăminte și îmbrăcăminte sport, cât și cu prosop personal. Pe terenuri este interzisa folosirea pantofilor cu crampoane sau ținte;

 • e) să se echipeze și să se dezechipeze numai în interiorul vestiarelor;

 • f) să respecte programările sale și ale celorlalti participanți;

 • g) sa păstreze liniștea, curățenia și să adopte un comportament civilizat față de ceilalți utilizatori ai terenurilor de sport;

 • h) să nu intre în zonele interzise, marcate corespunzător de Administratorul P.R.A.T.S. Cornișa sau să manifeste un comportament care poate duce la accidentarea personală sau a altor persoane.

 • 6. în incinta terenurilor de sport utilizatorilor și însoțitorilor le sunt interzise cu desavârsire orice abuzuri verbale, amenințări sau loviri fizice la adresa altor persoane.

Art. 45. Regulament de funcționare al patinoarului pentru practicarea curling-ului.

Utilizarea patinoarului pentru practicarea sportului de curling se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. curling-ul este un sport practicat, între două echipe a 4 jucători, pe suprafața patinoarului, pe piste marcate pentru acest sport, care consta în lansarea unor pietre spre o țintă, cu scopul de a o doborî sau a le plasa cât mai aproape de aceasta.

 • 2. Practicantii jocului sportiv de curling sunt obligați să respecte regulile de funcționare ale patinoarului care sunt aplicabile activității lor specific;

 • 3. utilizarea curling-ului se face cu respectarea urmatoarelor obligatii:

 • a) jucatorii trebuie sa aiba mereu grija ca pantofii de curling sa fie curati, astfel incat sa nu zgârâie gheata sau sa lase mizerie pe pistă;

 • b) jucătorilor le este interzis să intre pe teren cu băutura, mâncare, tigări sau orice alt obiect care ar putea interveni în buna desfășurare a activitații;

 • c) jucătorilor le este interzis să se descalțe, să gesticuleze și să interfereze conflictual cu jucătorii echipei adverse, cu alți utilizatori sau cu personalul;

 • d) pe toată durata unui joc, jucatorii sunt obligati sa manipuleze pietrele cu multa grija, astfel încât să nu lovească mantinela sau să nu lovească un alt jucator;

Art. 46. Regulament de funcționare al parcării

Utilizarea parcării se face cu respectarea următoarelor obligații:

 • 1. parcarea poate fi utilizată gratuit de utilizatorii obiectivelor pentru care se percep tarife;

 • 2. pentru o bună desfășurare a circulației rutiere trebuie să respectați indicațiile de pe afișajul din proximitatea punctelor de acces în parcare;

 • 3. conducătorul autovehiculului trebuie să parcheze în spațiul delimitat pentru acesta și să respecte toate semnele interne din parcare;

 • 4. administrația P.R.A.T.S. Cornișa nu își asumă responsabilitatea pentru integritatea autoturismelor și a bunurilor lăsate în acestea;

 • 5. este interzisă efectuarea în parcare de reparații sau orice alte activități de mentenanță auto (ex. schimburi de ulei sau antigel, alimentarea cu combustibil etc.);

 • 6. este interzisă circulația persoanelor prin spațiul de acces/ieșire a autovehiculelor în/din parcare;

 • 7. este interzisă staționarea mașinilor agricole, a vehiculelor industriale, a camioanelor și a tuturor mijloacelor de transport care nu intră în spațiul de parcare delimitat, cu excepția autocarelor pentru transportul turiștilor.

Art. 47 Dispoziții finale

Prezentul Regulament se completează cu dispoziții legale incidente în materie, precum și cu reglementări ulterioare, ce vor fi aduse la cunoștința celor interesați de către Directorul Adjunct al P.R.A.T.S. Cornișa al DSPSA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu