Hotărârea nr. 110/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani la data de 31 martie 2020 (Publicarea pe site: 15 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetului local al municipiului

Botoșani la data de 31 martie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea execuției bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2020,

văzând referatul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate nr. 1850/24.04.2020, al Direcției Economice, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în baza prevederilor Legii nr. 500/2002, actualizată, privind finanțele publice și prevederile art. 49 alin (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă contul de execuție a bugetului local al municipiului Botoșani la data de 31.03.2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier, MARIAN MURARIU


Contrasemnează, Secretar general, IOAN APOSTU


Botoșani, 30 aprilie 2020 Nr. 110

JUDEȚUL BOTOȘANI

Anexă


la HCL nr. 110 din 30.04.2020


CONSILIUL LOCAL BOTOȘANI

CONTUL DE EXECUȚIE a bugetului local la data de 31 martie 2020

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2020

Încasări realizate

31.03.2020

VENITURI - TOTAL

00.00

53.527.990

59.196.681

VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL

00.01

51.537.860

56.549.520

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

50.123.230

55.168.718

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

42.265.230

46.156.099

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

11.638.230

21.273.658

A1.1 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (cod 01.02)

00.05

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

Impozit pe profit de la agenti economici

01.02.01

0

A1.2. Impozit pe venit, profit, si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02+04.02)

00.06

11.638.230

21.273.658

Impozit pe venit (cod 03.02.17 + 03.02.18)

03.02

14.000

14.773

Impozitul pe onorariul avocatilor si notarilor publici

03.02.17

x

x

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal **)

03.02.18

14.000

14.773

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

11.624.230

21.258.885

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

10.421.230

20.028.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

590.500

636.685

Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean

04.02.05

612.500

593.320

A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice(cod 05.02.50)

05.02

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -Restante anii anteriori -

06.02

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante din anii anteriori -

06.02.02

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

12.710.000

7.434.228

Impozite si taxe pe propietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

12.710.000

7.434.228

Impozitul și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

10.690.000

5.954.349

Impozit pe clădiri de la persoane fizice*)

07.02.01.01

3.920.000

3.426.072

Impozitul și taxa pe clădiri de la persoane juridice*)

07.02.01.02

6.770.000

2.528.277

Impozitul și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

1.470.000

999.397

Impozit pe terenuri de la persoane fizice*)

07.02.02.01

770.000

648.057

Impozitul și taxa pe terenuri de la persoane juridice*)

07.02.02.02

610.000

272.844

Impozit pe terenul din extravilan*)

07.02.02.03

90.000

78.496

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

550.000

480.482

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

17.917.000

17.448.199

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.04+11.02.05+11.02+06+11.02.07)

11.02

12.094.000

12.094.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pt. finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.02

5.772.000

5.772.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru drumuri

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

5.371.000

5.371.000

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finantarea invatamantului particular acreditat

11.02.09

951.000

951.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

18.000

23.736

Impozitul pe spectacole

15.02.01

18.000

23.736

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.05)

16.02

5.805.000

5.330.463

Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

3.665.000

3.123.199

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

2.770.000

2.437.695

Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

895.000

685.504

Taxe și tarife pentru eliberare licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

380.000

366.538

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.50

1.760.000

1.840.726

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

0

14

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

0

14

Alte impozite si taxe

18.02.50

0

14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2020

încasări realizate

31.03.2020

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

7.858.000

9.012.619

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

2.070.000

2.076.929

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

2.070.000

2.076.929

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02.05

2.070.000

2.076.929

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)

30.02.08

0

0

Venituri din dividente de la alti platitori

30.02.08.02

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

5.788.000

6.935.690

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

69.000

63.199

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

33.000

29.180

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

32.000

30.789

Contribuții persoanele beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

4.000

3.230

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

Contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor în unitatile de protectie sociala

33.02.27

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

Alte venituri din prestari de srvicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

0

291

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

291

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

1.000.000

1.056.961

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.000.000

1.056.961

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe

35.02.02

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea,potrivit

35.02.03

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+ 36.02.06+06.02.07+ 36.02.08+ 36.02.11+36.02.50)

36.02

4.713.000

5.809.239

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

3.000

14.236

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

Taxe speciale

36.02.06

4.700.000

5.784.604

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita

36.02.14

9.000

8.107

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti

36.02.32

Alte venituri

36.02.50

1.000

2.292

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)

37.02

6.000

6.000

Donații și sponsorizări

37.02.01

6.000

6.000

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.02.03

Alte transferuri volutare

37.02.50

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

1.414.630

1.380.802

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.414.630

1.380.802

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

1.414.630

1.380.802

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la 42.02.37+42.02.40+42.02.41 +

42.02.42 + 42.02.44 + 42.02.45)

00.20

1.414.630

1.380.802

Subventii primite din fondul de interventie ***)

42.02.28

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

3.000

336

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

1.411.630

1.380.466

Sume în curs de distribuire

47.02

0

0

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic in curs de clarificare

47.02.04

VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

1.990.130

2.647.161

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

0

108.457

VENITURI CURENTE (00.30+00.12)

00.02

0

88.598

VENITURI FISCALE (00.10)

00.03

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

Sume defalcate din T.V.A. (cod 11.02.07)

11.02

0

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indic.

Prevederi bugetare la data de 31.03.2020

Încasări realizate

31.03.2020

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii in spatiu rural

11.02.07

0

VENITURI NEFISCALE (00.14)

00.12

0

88.598

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

0

88.598

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

88.598

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Taxa de reabilitare termica

36.02.23

88.598

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.07)

37.02

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

0

19.859

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)

39.02

0

19.859

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

111

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

447

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritorial

39.02.07

5.972

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

13.329

III. OPERATIUNI FINANCIARE ( cod 40.02)

00.16

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor tempoare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata

40.02.16

IV. SUBVENȚII (cod 00.18 )

00.17

1.990.130

2.436.264

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.990.130

2.436.264

Subventii de la bugetul de stat ( cod 00.19+00.20)

42.02

1.990.130

2.436.264

A. De capital (cod 42.02.01+42.02.04 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

1.990.130

2.436.264

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor la sanatate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01

Subventii catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

1.990.130

2.408.521

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferentei perioadei de programare 2014 -2020

42.02.69

27.743

Alte sume primite de la UE

46.02

0

0

Alte sume primite din fonduri europene

46.02.04

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

0

102.440

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.01.02

0

47.480

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

47.480

Prefinanțare

48.02.01.03

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020

48.02

0

54.960

Fondul Social European (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

54.960

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

5.022

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

49.938

Prefinanțare

48.02.02.03

lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2020

Plăți

efectuate la data de 31.03.2020

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

57.714.660

40.624.687

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.226.930

11.377.726

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

14.631.860

8.178.449

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

749.210

719.820

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

7.122.670

4.731.306

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

9.901.600

8.226.347

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

240.000

37.705

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

1.065.000

679.244

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

3.360.000

2.952.234

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

818.610

523.776

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.003.780

1.774.884

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

2.595.000

1.729.492

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-306.296

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

51.537.860

38.670.185

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

8.815.900

7.762.741

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

6.815.380

6.217.473

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.815.380

6.217.473

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.815.380

6.315.201

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6.267.880

5.927.109

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

500.500

349.064

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

47.000

39.028

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-97.728

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-97.728

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

1.251.310

825.448

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

1.251.310

825.448

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1.251.310

835.961

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

671.740

510.541

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

570.920

317.061

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

8.650

8.359

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-10.513

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

-10.513

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.02

749.210

719.820

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

749.210

719.820

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

749.210

719.820

TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)

30

749.210

719.820

Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 + 30.01.02)

30.01

749.210

719.820

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

749.210

719.820

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

2.072.350

1.995.394

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

2.072.350

1.995.394

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.072.350

1.995.394

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.072.350

2.018.891

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

32.890

29.797

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.400

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

2.037.700

1.988.750

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

2.037.700

1.988.750

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

2.037.700

1.988.750

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

360

344

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-23.497

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-23.497

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

20.310.640

16.719.798

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

6.074.990

3.912.536

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.074.990

3.912.536

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.074.990

3.912.536

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

0

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.838.850

2.483.043

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

9.230

6.802

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

9.230

6.802

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

951.000

679.244

A. Transferuri interne

55.01

951.000

679.244

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

595.000

330.191

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2020

Plăți

efectuate la data de 31.03.2020

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

680.910

413.256

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

1.434.630

1.359.984

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

1.434.630

1.359.984

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

1.434.630

1.359.984

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.386.650

1.345.784

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

36.400

3.240

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

11.580

10.960

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

5.885.270

5.082.701

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.885.270

5.082.701

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5.885.270

5.127.008

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

161.770

135.650

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

192.440

148.683

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

5.515.950

4.841.295

Transferuri curente ( cod 51.01.01 )

51.01

5.515.950

4.841.295

Transferuri catre institutiile publice

51.01.01

5.515.950

4.841.295

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

15.110

1.380

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-44.307

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-44.307

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

6.915.750

6.364.577

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

6.915.750

6.364.577

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

6.915.750

6.381.478

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.706.000

3.428.845

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

389.750

280.141

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

2.765.000

2.622.043

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

2.765.000

2.622.043

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.11 + 59.12 + 59.15 + 59.17+ 59.22 +59.25 +

59

55.000

50.449

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-16.901

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-16.901

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

9.295.300

5.427.897

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

2.198.800

1.947.058

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

2.198.800

1.947.058

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

2.198.800

1.962.263

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

966.000

964.263

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

1.232.800

998.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-15.205

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-15.205

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

7.096.500

3.480.839

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

7.096.500

3.480.839

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

7.096.500

3.572.795

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

6.809.600

3.328.795

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

286.900

244.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-91.956

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-91.956

Combustibil si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

5.113.670

3.113.727

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.113.670

3.113.727

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

5.113.670

3.113.727

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

5.113.670

3.113.727

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

5.930.000

3.650.628

SECTIUNEA DE FUNCTIOANRE(cod 01+79+84)

5.930.000

3.651.230

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2020

Plăți

efectuate la data de 31.03.2020

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)

01

3.335.000

1.921.738

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.326.000

304.159

TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03 + 40.20 + 40.30)

40

2.009.000

1.617.579

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

2.009.000

1.617.579

TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01 + 81.02)

81

2.595.000

1.729.492

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-602

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-602

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

96.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

6.176.800

1.954.502

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

819.020

147.500

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

114.000

0

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

240.000

37.705

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.003.780

1.774.884

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)

84

0

-5.587

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

443.170

172.977

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

443.170

172.977

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod51+55+56+70+84)

443.170

172.977

Titlul VIII Proiecte cu finantare din FEN aferente cadrului financiar 2014 - 2020

58

194.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

249.170

172.977

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

249.170

172.977

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

8.000

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

8.000

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

3.000

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

3.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

5.000

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02 )

64.02

2.961.320

596.219

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

1.924.900

488.808

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.924.900

488.808

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.924.900

488.808

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

1.924.900

488.808

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.50)

66.02

206.500

0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

206.500

0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

116.500

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

116.500

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

90.000

0

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

90.000

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE (cod 67.02.03+37.02.05+37.02.06+67.02.50 )

67.02

781.920

68.932

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

781.920

68.932

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

572.920

20.900

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

572.920

20.900

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 2014 - 2020      (cod

58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

0

0

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR )

58.01

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

209.000

48.032

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

209.000

48.032

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68

68.02

48.000

38.479

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

48.000

38.479

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 58.01 la 58.05+cod 58.07+58.08+58.15+58.16+58.17+58.18)

58

46.000

37.705

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

2.000

774

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

2.000

774

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

Prevederi

bugetare la data de 31.03.2020

Plăți

efectuate la data de 31.03.2020

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.0

69.02

2.099.310

712.900

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

1.933.310

680.784

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

1.933.310

680.784

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

126.600

126.600

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

126.600

126.600

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

114.000

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

1.692.710

559.771

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

1.692.710

559.771

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

-5.587

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

-5.587

Protecția mediului (cod 74.02.05+74.02.06)

74.02

166.000

32.116

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

166.000

32.116

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

166.000

32.116

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

166.000

32.116

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Partea a V - a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

665.000

472.406

Combustibili și energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

30.000

2.018

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

30.000

2.018

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

30.000

2.018

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

30.000

2.018

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

635.000

470.388

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

635.000

470.388

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0

0

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0

0

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01 )

55

0

0

A. Transferuri interne. ( 55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42)

55.01

Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0

0

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)

70

635.000

470.388

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 +71.03)

71

635.000

470.388

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (co

84

0

0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85,01

Președinte de ședință,

Consilier, MARIAN MURARIU

Contrasemnează,

Secretar general, IOAN APOSTU