Hotărârea nr. 11/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Directiei de Asistentă Socială Botosani (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Botoșani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

Analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Botoșani, văzând raportul de specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 1207/22.01.2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Botoșani,

având în vedere prevederile HG nr. 417/2018 privind modificarea HG nr. 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal,

în conformitate cu prevederile HG nr. 1252/2012 privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a creșelor,

în baza prevederilor art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (3), art. 112 alin. (3) și art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale și art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 alin. 3 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. (1) lit. a) și 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă organigrama Direcției de Asistență Socială Botoșani, conform anexei nr.1, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă statul de funcții al Direcției de Asistență Socială Botoșani, conform anexei nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr.1 la HCL nr. 143 din 30.05.2019 și Anexa nr. 2 la HCL nr. 287 din 26.09.2019.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și Direcția de Asistență Socială Botoșani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar general, Oana Gina Georgescu


Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 11

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL


Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/31.01.2020


O R G A N I G R A M A

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BOTOȘANICONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ BOTOȘANI

Anexa nr.2 la HCL nr. 11/31.01.2020


Stat funcții

01.01.2020

Nr. crt.

Funcția publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

Treaptă profesională/ grad

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

0

2

3

4

5

7

8

9

10

11

1

director executiv

I

I

S

I.

Compartiment resurse umane și comunicare, registratură și relații cu publicul

2

consilier

I

asistent

S

3

consilier

I

asistent

S

4

referent

IA

M

II.

SERVICIUL DE PROTECȚIA COPILULUI ȘI INTERVENȚIE ÎN SITUAȚII DE URGENȚ

[Ă.

5

șef serviciu

I

I

S

II.1

Compartiment intervenție în situație de urgență

6

consilier

I

asistent

S

7

referent

III

principal

M

8

asistent social

debutant

S

9

referent

IA

M

II.2

Compartiment protecția copilului

10

consilier

I

superior

S

11

consilier

I

asistent

S

12

consilier

I

asistent

S

13

asistent social

specialist

S

14

asistent social

principal

S

III.

SERVICIUL EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

15

șef serviciu

I

I

S

111.1

Compartiment beneficii pentru prevenirea și combaterea excluziunii sociale

16

consilier

I

asistent

S

17

consilier

I

asistent

S

18

consilier

I

asistent

S

19

referent

III

superior

M

20

referent

III

superior

M

III.2

Compartiment beneficii pentru susținerea copilului și a familiei

21

consilier

I

debutant

S

22

consilier

I

superior

S

23

referent

III

asistent

M

24

referent

IA

M

25

asistent social

principal

S

III.3

Compartiment strategii, programe, proiecte, relația cu asociații și fundații

26

consilier

I

superior

S

IV.

SERVICIUL ECONOMICO FINANCIAR ȘI ADMINISTRATIV

27

Șef serviciu

I

I

S

IV.1

Compartiment financiar -contabilitate, administrativ

28

consilier

I

superior

S

29

consilier

I

asistent

S

30

consilier

I

asistent

S

31

referent

III

superior

M

32

consilier

I

superior

S

IV.2

Compartiment monitorizare asistenti personali, evidență și plată indemnizații

33

consilier

I

asistent

S

34

consilier

I

superior

S

35-304

asistent personal

M,G

IV.3

Compartiment juridic și contencios

305

consilier juridic

I

superior

S

IV.4

Compartiment achiziții publice

306

cons. achizitii publice

I

asistent

S

V.

CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ PENTRU PERSOANE FĂRĂ ADĂPOST

307

șef centru

II

S

308

psiholog

practicant

S

309

asistent social

principal

S

310

asistent medical

principal

PL

311

paznic

M

312

paznic

M

313

paznic

M

314

paznic

M

315

paznic

M

316

îngrijitor

G

VI.

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

317

administrator

I

M

318

inspector de spec.

II

M

319

bucătar

G

320

bucătar

G

321

bucătar

G

322

șofer

I

M

323

șofer

I

M

324

îngrijitor

G

VII.

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PERSOANE VÂRSTNICE DEPENDENTE-SENIOR

325

asistent social

principal

S

326

asistent social

principal

S

327

asistent medical

PL

328

asistent medical

PL

329

psiholog

practicant

S

331

îngrij.la domiciliu

G

331

îngrij.la domiciliu

G

VIII.

COMPARTIMENT ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

332

asistent medical

principal

PL

333

asistent medical

principal

PL

334

asistent medical

principal

PL

335

asistent medical

336

asistent medical

PL

337

mediator sanitar

G

338

mediator sanitar

G

IX.

CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU COPII AFLAI

Jf ÎN SITUAȚII DE RISC SOCIAL

339

șef centru

II

S

340

asistent social

specialist

S

341

educator

principal

S

342

educator

principal

S

343

educator

S

344

psiholog

practicant

S

345

psihopedagog

principal

S

346

logoped

debutant

S

347

inspector de spec.

I

S

348

îngrijitor

G

349

îngrijitor

G

X.    CREȘA MUNICIPALĂ

350

șef centru

II

S

351

medic specialist*

S

352

educator puericultor

principal

PL

353

educator puericultor

principal

PL

354

educator puericultor

principal

PL

355

educator puericultor

principal

PL

356

educator puericultor

principal

PL

357

educator puericultor

principal

PL

358

educator puericultor

PL

359

educator puericultor

SSD

360

asistent medical

principal

PL

361

asistent medical

PL

362

infirmieră

G

363

infirmieră

G

364

infirmieră

G

365

infirmieră

G

366

infirmieră

G

367

infirmieră

G

368

infirmieră

G

369

infirmieră

G

370

spalatoreasa

371

bucătar

372

bucătar

373

îngrijitoare

G

374

îngrijitoare

G

375

îngrijitoare

G

376

îngrijitoare

G

Statul de funcții a fost emis potrivit OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, (r2), cu modificările și completările ulterioare,

Legii 153/2017privind salaruzarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare si

HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor de asistenta sociala si a structurii orientative de personal medic specialist* - post cu 1/4 norma de timp

Număr total funcții publice

29

Nr. total funcții publice de conducere

4

Nr.total funcții publice de execuție

25

Nr.total funcții contractuale

347

Nr. total funcții contractuale de conducere

3

Nr. total funcții contractuale de execuție

344

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

376

Președinte de ședință, Consilier, Eugen Cristian Țurcanu

Contrasemnează,

Secretar General, Oana Gina Georgescu