Hotărârea nr. 108/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea procedurii de acordare a inlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligatiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botosani de către contribuabilii persoane fizice (Publicarea pe site: 12 mai 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului

Botoșani de către contribuabilii persoane fizice

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea Primarului Municipiului Botoșani, Cătălin Mugurel Flutur, Referatul de aprobare și Raportul de specialitate al Direcției Impozite și Taxe și al Direcției Economice, înregistrat cu nr.7992 din 9 martie 2020, prin care s-a propus aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31.12.2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoanele fizice,

având în vedere necesitatea creșterii veniturilor la bugetul local și a reducerii creanțelor restante;

în conformitate cu prevederile:

 • - art.185 alin. (1), lit. b) și alin. (6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,

cu modificările și completările ulterioare,

 • - art.20 alin. (1), lit. b) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.139 alin. (3) lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere neplătite aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoane fizice, în conformitate cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scutirea majorărilor de întârziere neplătite aferente obligațiilor de plată principale din impozite și taxe datorate bugetului local, restante la 31 decembrie 2019, cu condiția achitării integrale a obligațiilor de plată detaliate în procedura de acordare, până la data de 20 decembrie 2020.

Art.3. Primarul Municipiului Botoșani, prin Direcția Impozite și Taxe, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 30 aprilie 2020

Nr. 108

ROMÂNIA

Anexă la HCL nr.108 din 30.04.2020


JUDEȚUL BOTOȘANI

MUNICIPIUL BOTOȘANI

CONSILIUL LOCAL

Procedura de acordare

a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către contribuabilii persoane fizice

 • I. Dispoziții generale

Art.1. (1) Prezenta procedură se aplică obligațiilor de plată din impozite și taxe datorate bugetului local al Municipiului Botoșani, de către contribuabilii persoane fizice.

 • II. Obiectul înlesnirilor la plată

Art.2. Înlesnirile la plată care fac obiectul acestei proceduri sunt:

 • a) scutirea la plată a majorăriloir de întârziere neplătite aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019.

Art.3. Majorările de întârziere care fac obiectul scutirii sunt aferente:

 • a) obligațiilor de plată principale restante la 31 decembrie 2019 inclusiv;

 • b) obligațiilor de plată principale declarate suplimentar de contribuabil prin declarație rectificativă prin care se corectează obligațiile fiscale principale cu scadențe anterioare datei de 31 decembrie 2019 inclusiv;

 • c) obligațiilor de plată principale cu termene de plată până la 31 decembrie 2019 inclusiv, stinse până la această dată;

 • d) obligațiilor de plată principale cuprinse în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri. Prin inspecții fiscale în derulare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri se înțelege inspecții începute anterior acestei date și pentru care s-a emis decizie de impunere după această dată.

 • III. Procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere neplătite aferente aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019

Art.4. Pentru a beneficia de scutirea la plată a majorărilor de întârziere datorate și neplătite, ca urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plată principale, restante la data de 31 decembrie 2019 inclusiv, contribuabilii persoane fizice trebuie să depună la Direcția Impozite și Taxe, o cerere (formular anexă nr.1), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) . toate obligațiile de plată principale din impozite și taxe și toate obligațiile de plată rezultate din raporturi juridice contractuale (concesiuni, închirieri, vânzări) restante la 31 decembrie 2019 inclusiv, sunt stinse prin oricare din modalitățile prevăzute de lege;

 • b) . toate majorările de întârziere aferente obligațiilor de plată restante rezultate din raporturi juridice contractuale sunt stinse prin oricare din modalitățile prevăzute de lege;

 • c) . sunt stinse prin orice modalitate de plată prevăzută de lege toate obligațiile de plată principale și accesoriile aferente acestora, cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2020 și 31 decembrie 2020, inclusiv;

 • d) . amenzile și orice alte obligații nefiscale restante sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege;

 • e) . contribuabilul trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale până la data depunerii cererii de scutire la plată a majorărilor de întârziere. Această condiție se consideră îndeplinită și în cazul în care pentru perioadele în care nu s-au depus declarații fiscale, obligațiile fiscale au fost stabilite prin decizie de impunere de către organul fiscal;

 • f) . contribuabilul depune cererea de scutire a majorărilor de întârziere până la data de 20 decembrie 2020, inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Art.5. Cererea pentru anularea majorărilor de întârziere neplătite aferente obligațiilor de plată din impozitelor și taxelor locale, detaliate la art.3, va fi analizată în compartimentul de specialitate din Direcția Impozite și Taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării.

Art.6. Compartimentul de specialitate din Direcția Impozite și Taxe va întocmi referatul cu propunerea de aprobare (formular anexa nr.2) sau de respingere (formular anexa nr.3) a cererii de scutire a majorărilor de întârziere, care se va viza juridic și va fi supus spre aprobarea Primarului Municipiului, fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri în parte prin hotărâre a Consiliului Local.

Art.7. In baza referatului aprobat și a cererii de scutire a majorărilor de întârziere datorate, Direcția Impozite și Taxe emite „Decizia de scutire la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani” (formular anexă nr.4) sau „Decizia de respingere a cererii de scutire la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani” (formular anexă nr.5).

Art.8. înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de scutire a majorărilor de întârziere, organul fiscal competent audiază contribuabilul, potrivit art.9 alin.(l) din Codul de procedură fiscală, ocazie cu care îi indică condițiile ce nu au fost îndeplinite.

 • IV. Dispoziții finale

 • Art.9. Deciziile prevăzute în prezenta procedură se emit de către Direcția Impozite și Taxe în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

Art.10. în desfășurarea prezentei proceduri, Direcția Impozite și Taxe înștiințează contribuabilii asupra drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege, potrivit art.7 din Codul de procedură fiscală.

Art.ll. Formularele anexă nr.l - 5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

FORMULAR ANEXĂ NR.1

CERERE DE SCUTIRE A MAJORĂRILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

Subsemnatul(a)....................................................................................C.N.P.

..................................., cu domiciliul      în ROMÂNIA/ ..............................., județul ............................................,     municipiul/orașul/comuna......................................,  satul/sectorul .................................., str......................................................................., nr........., bl..........., sc........, et......., ap........., tel./fax .................................., e-mail ......................................................................

în calitate de proprietar/coproprietar/mandatar, identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport seria......nr.

......................              în conformitate cu prevederile art.185 alin.(1), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale HCL nr......./....................., solicit :

- scutirea majorărilor de întârziere neplătite aferente obligațiilor fiscale principale restante la data de 31.12.2019.

Motivarea solicitării___________________________________________________________

Declar că am depus toate declarațiile de impunere, prevăzute de lege, pentru bunurile impozabile pe care le am în proprietate sau în folosință și pentru taxa specială de salubrizare.

Declar că am achitat integral toate obligațiile de plată care s-au constituit în condiții pentru aprobarea scutirii, prevăzute în procedura de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, din anexa la HCL nr......../...................., fapt pentru care depun, în copie, următoarele documente

doveditoare:

Data


Semnătura

BOTOȘANI

Formular anexă nr.2


Se aprobă, PRIMAR,


Direcția Impozite si Taxe

Nr.______________/_________________

Director DIT,


VIZAT, Consilier juridic,

REFERAT

pentru acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019

Contribuabilul CNP cu domiciliul:

identificat prin B.I./C.I./C.I.P./Pașaport serie, număr, tel./fax., email................................., rol fiscal a depus cererea înregistrată sub nr. la Direcția

Impozite și Taxe Botoșani pentru acordarea înlesnirii prin scutirea la plată a majorărilor de întârziere neachitate aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31.12.2019, conform HCL nr..

Cererea a fost analizată de, având funcția de în cadrul Direcției Impozite si Taxe.

Din analiza situației din evidența fiscală a rezultat că persoana fizica a înregistrat la data

de următoarele datorii restante:

- lei -

Natura debit


Debite


Maj orari


Penalitati


Total


Total

Până la depunerea cererii, contribuabilul a achitat datoriile stabilite, conform chitanțelor și ordinelor de plată anexate l a cerere.

Constatăm că sunt îndeplinite condițiile din procedura de acordare pentru aprobarea scutirii la plată a următoarelor majorări de întârziere:

Tipul creanței

Suma

Total:

Drept pentru care s-a încheiat prezentul referat într-un singur exemplar.

Data,


Semnatura,

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Nr.___________/_____________

FORMULAR ANEXĂ Nr.3


Se aprobă, PRIMAR,


VIZAT, Director DIT,           Consilier juridic,

REFERAT pentru respingerea cererii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019

Contribuabilul.....................................................................................................................

CNP.................................,    cu domiciliul:    România/............................., județul

..............................., municipiul/orașul/comuna ..........................................................................., satul/sectorul..........................................................., str

nr.........., bl.........., sc........, et........, ap

identificat      prin      B.I./C.I./C.I.P./Pașaport      seria........           nr.      

tel./fax..................................., e-mail................................., rol fiscal................ a depus cererea

înregistrată sub nr.................................. la Direcția Impozite și Taxe Botoșani pentru

acordarea înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor de plată principale datorate la data de 31.12.2019 și neplătite, conform HCL nr.

Cererea a fost analizată de ..................................................,  având funcția

de.............................................. în cadrul Direcției Impozite și Taxe și se propune

respingerea.

Motivele de fapt pentru care se propune respingerea cererii de scutire a majorărilor de întârziere datorate:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Data,


Semnătura,

FORMULAR ANEXĂ NR.4

MUNICIPIUL BOTOȘANI

Direcția Impozite și Taxe

Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de scutire la plată a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani

Datele de identificare ale

contribuabilului

Numele și prenumele

Datele de identificare ale

împuternicitului

Numele și prenumele

Adresa: ......................

Adresa: ......................

Codul numeric personal

Codul numeric personal

În temeiul prevederilor art.185 alin.(1), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale HCL nr........./...............pentru aprobarea procedurii de acordare a

înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31.12.2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice,

luând în considerare că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedura de acordare din anexa la HCL nr.............../..........................,

se emite următoarea decizie:

Se acordă înlesnirea la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere neplătite, aferente obligațiilor de plată principale restante la 31 decembrie 2019, în sumă totală de .......................              lei,

reprezentând:

Nr. crt.

Denumirea obligației de plata

Majorari de intarziere lei

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale Numele și prenumele ......................

Semnătura și ștampila unității ...........

FORMULAR ANEXĂ NR.5

MUNICIPIUL BOTOȘANI Direcția Impozite și Taxe Compartimentul ................................

Nr............/...............

DECIZIE

de respingere a cererii de scutire a majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local

al Municipiului Botoșani

Datele de identificare ale

contribuabilului

Numele și prenumele


Datele de identificare ale

împuternicitului

Numele și prenumele


Adresa: ......................

Codul numeric personal


Adresa: ......................

Codul numeric personal


În temeiul prevederilor art.185 alin.(1), lit.b) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală și ale HCL nr........./...............pentru aprobarea procedurii de acordare a

înlesnirii la plată sub forma scutirii majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante la data de 31 decembrie 2019, datorate bugetului local al Municipiului Botoșani de către persoanele fizice,

având în vedere cererea dumneavoastră nr...........din data de ..................., înregistrată la

Direcția Impozite și Taxe cu nr..........din data..................

luând în considerare că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în procedura de acordare din anexa la HCL nr.............../..........................,

se respinge cererea de scutire a majorărilor de întârziere datorate.

Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de scutire a majorărilor de întârziere datorate:

Temeiul de drept:

Mențiuni privind audierea contribuabilului:

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație, în condițiile prevederilor Codului de procedură fiscală, în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității fiscale

Numele și prenumele ......................

Semnătura și ștampila unității ...........

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu