Hotărârea nr. 106/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea renegocierii/suspendării contractelor si a obligatiilor de plată a debitelor datorate de agentii economici care desfăsoară activităti în spatii sau pe terenuri apartinând Municipiului Botosani, pe perioada stării de urgentă instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Presedintele României (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renegocierii/suspendării contractelor și a obligațiilor de plată a debitelor datorate de agenții economici care desfășoară activități în spații sau pe terenuri aparținând Municipiului Botoșani, pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul

nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Președintele României

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

examinând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea suspendării contractelor și a obligațiilor de plată a debitelor datorate de agenții economici care desfășoară activități în spații sau pe terenuri aparținând Municipiului Botoșani pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Președintele României,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate comun al Serviciului Juridic Contencios, Serviciului Patrimoniu, Direcției Economice, adresa nr. 2979/30.032020 a S.C. Urban Serv S.A. înregistrată la registratura consiliului local cu nr. 274/30.03.2020, precum și adresa nr. 3502/01.04.2020 a D.S.P.S.A., înregistrată la registratura consiliului local cu nr. 276/02.04.2020,

în baza dispozițiilor Decretului nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de Președintele României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

în conformitate cu prevederile art. 331 din O.U.G. nr. 34/2020 din 26 martie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, ale art. 1, art. 2 și art. 6 din Ordonanța Militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, ale art. 2 din Ordonanța Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, completate prin prevederile art. 13 din Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, art. X din OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) și art. 196 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă renegocierea/suspendarea contractelor și a obligațiilor de plată a debitelor datorate de agenții economici care desfășoară activități în spații sau pe terenuri aparținând Municipiului Botoșani pe perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, emis de Președintele României.

Art. 2 Persoanele juridice care au calitatea de administrator al bunurilor aparținând Municipiului Botoșani conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Botoșani, a contractelor și protocoalelor în vigoare, la cererea persoanelor fizice/juridice interesate vor proceda la renegocierea duratei și prețului stabilit în contractele privind utilizarea de imobile aparținând Municipiului Botoșani.

Art. 3 Cererea persoanelor fizice/juridice interesate trebuie să fie înregistrată până la data încetării stării de urgență instituită conform prevederilor legale și să fie însoțită de documente justificative din care să rezulte că acțiunile autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinată de infecția cu coronavirusul COVID-19 a afectat activitatea agentului economic, afectare atestată potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 4 În cazul în care activitatea agentului economic este afectată în totalitate, acesta fiind în imposibilitate de a desfășura activitate în contextul măsurilor luate de autorități pentru combaterea pandemiei, se vor suspenda contractele privind utilizarea de imobile aparținând Municipiului Botoșani.

Art. 5 Persoanele juridice care au calitatea de administrator al bunurilor aparținând Municipiului Botoșani, prin decizii ale organelor competente, vor constitui comisii speciale pentru analizarea a documentelor justificative și aprobare a cererilor, precum și procedura de soluționare în fiecare caz.

Art. 6 Agenții economici îndreptățiți să beneficieze de prevederile prezentei hotărâri trebuie să se încadreze în categoriile pentru care autoritățile au stabilit dreptul de a invoca forța majoră în contractele în derulare.

Art. 7 Se aprobă, pe perioada stării de urgență, măsurile, în vederea continuării activității în piețele administrate de Urban Serv S.A. Botoșani, având ca scop diminuarea pierderilor cauzate de decretarea stării de urgență, astfel:

  • - reducerea suprafeței auxiliare și recalcularea chiriei pentru chioșcurile care dispun de astfel de suprafață, prin încheierea unui act adițional la contractul de închiriere;

  • - recalcularea chiriei, prin scăderea contravalorii utilizării spațiilor comune pentru spațiile din hala de carne, hala de preparate și hala de lactate prin încheierea unui act adițional la contract;

  • - remăsurarea chioșcurilor și recalcularea chiriei pentru sectorul comercializare produse preambalate, panificație, gustări calde, uz gospodăresc, precum și pentru chioșcurile din Piața Viilor, tuturor comercianților care au făcut solicitare în acest sens, cu încheierea unui act adițional, deoarece în aceste sectoare chiria s-a calculat pentru o suprafață fixă.

Prin aceste măsuri nu se intervine asupra suprafeței adjudecate la licitație și nici asupra tarifelor aprobate prin HCL nr. 202/2005.

  • A rt. 8 S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, D.S.P.S.A. Botoșani, S.C. Eltrans S.A. Botoșani și Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


    CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 10 aprilie 2020

Nr. 106