Hotărârea nr. 105/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără sustinători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuintei, pe perioada mentinerii stării de urgentă, precum si modificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2020 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență, precum și modificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru aprobarea metodologiei de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență, precum și modificarea bugetului local al municipiului Botoșani pe anul 2020,

văzând raportul de specialitate nr. 5665/08.04.2020 întocmit de Direcția de Asistență Socială Botoșani, referatul de aprobare nr.5715/09.04.2020 al Primarului municipiului Botoșani - dl. Cătălin Mugurel Flutur, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, având în vedere prevederile art. 6.din DECRET nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prevederile art. 8 alin. (1) din ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,

în conformitate cu prevederile art. 92 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. f) din Legea nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenței sociale și de prevederile Legii nr.208/1996 privind cantinele de ajutor social,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c), art. 139, art. 196 alin. lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă Metodologia de sprijin a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2020 prin virarea sumei de 100,00 mii lei de la capitolul bugetar 67.02 ”Cultură, recreere și religie”, subcapitolul 67.02.50 ”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei” la capitolul bugetar 68.02 ”Asistență socială” subcapitolul 68.02.15.02 ”Cantine de ajutor social”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea Listei acțiunilor care se vor finanța din bugetul local pe anul 2020, prin diminuarea sumei de 100,00 mii lei aprobată la pct. 14 ”Manifestări cultural artistice cu prilejul Zilelor Orașului”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul Municipiului Botosani, prin Directia Economică și Directia de Asistentă Socială Botosani, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                    Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 10 aprilie 2020 Nr. 105

Anexa nr. 1 la HCL nr. 105 din 10.04.2020

Metodologie de sprijin

a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței, pe perioada menținerii stării de urgență

Art.1 Prezenta motodologie este întocmită în aplicarea și cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • a) DECRET Nr. 195/2020 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, ”Art 6.Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.”

 • b) ORDONANȚĂ MILITARĂ Nr. 2/2020 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, ”ART. 8 (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.”

 • c) LEGE Nr. 292/2011 din 20 decembrie 2011 - Legea asistenței sociale:

„-ART. 92. (2) Persoanele vârstnice, în funcție de situațiile personale de natură socio-economică, medicală și fiziologică, beneficiază de măsuri de asistență socială, în completarea prestațiilor de asigurări sociale pentru acoperirea riscurilor de bătrânețe și de sănătate.

 • -ART. 94 (1) Beneficiile de asistență socială se acordă persoanelor vârstnice care se găsesc în situații de vulnerabilitate, respectiv: d) se află în alte situații de urgență sau de necesitate, prevăzute de lege.

 • (2) Beneficiile de asistență socială pentru persoanele vârstnice sunt, în principal: f) ajutoare în natură precum: alimente, încălțăminte, îmbrăcăminte, medicamente și dispozitive medicale, materiale de construcții și altele asemenea.”

Art. 2 Persoanele eligibile aplicării prevederilor prezentei metodologii sunt:

 • a) persoane singure în vârstă de peste 65 de ani și care nu au aparținători legali ori aparținătorii legali nu locuiesc în municipiul Botoșani

 • b) familii alcătuite din persoane în vârstă de peste 65 de ani, care locuiesc singure ( soț-soție) și care nu au aparținători legali ori aparținătorii legali nu locuiesc în municipiul Botoșani

 • c) persoane/familii în vârstă de peste 65 de ani care locuiesc împreună cu aparținători legali, dar, aceștia, la rândul lor, fac parte din categoria persoanelor vulnerabile datorită stării precare de sănătate ( handicap sau invaliditate gr.I sau gr.II).

Art. 3 Persoanele eligibile conform art.2 pot beneficia de sprijin în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuinței după cum urmează:

 • a) dacă veniturile nete pe membru de familie nu depășesc valoarea de 800 lei/lunar, pentru persoanele vârstnice care solicită ajutor constând în alimente, acestea beneficiază de un pachet de alimente de bază conform anexei nr.3 la prezenta metodologie, ajutor care se acordă o dată pe lună, cu respectarea procedurii de lucru - anexa nr.1 la metodologie.

 • b) dacă veniturile nete pe membru de familie depășesc valoarea de 800 lei/lunar, persoanele vârstnice beneficiază de ajutor constând în achiziționarea contra cost și livrarea de alimente, produse de igienă de strictă necesitate ori medicamente, conform procedurii de lucru - anexa nr.2 la metodologie.

Art. 4 Ajutorul prevăzut la art.3 lit. a) se acordă prin Dispoziția Primarului în baza referatului justificativ și a listei anexe întocmite de Direcția de Asistență Socială Botoșani.

Art. 5 (1) Nominalizarea personalului din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani

responsabil cu implementarea prezentei metodologii se va face prin dispoziția directorului executiv al acesteia.

(2) Personalul Direcției de Asistență Socială Botoșani va fi sprijinit în implementarea prezentei metodologii de către voluntarii nominalizați în protocoalele de colaborare încheiate cu asociațiile care și-au manifestat disponibilitatea în susținerea măsurilor de protecție a persoanelor vârstnice.

Art. 6 Se aprobă modelul de formular ”FIȘĂ DE CONVORBIRE TELEFONICĂ” care va fi utilizat de personalul Direcției de Asistență Socială Botoșani în scopul evaluării inițiale a nevoilor de sprijin.

Art. 7 (1) Achiziția alimentelor de bază stabilite conform anexei nr.3 la prezenta metodologie se va face prin compartimentul specializat din cadrul Direcției de Asistență Socială Botoșani, cu respectarea prevederilor legale în domeniu, și încadrarea in alocările bugetare cu această destinație.

(2) Cantina de ajutor social va asigura pregătirea pachetelor cu alimente și va ține o evidență contabilă distinctă pentru această activitate.

Art. 8 Prezenta metodologie se completează cu orice prevedere legală nou apărută în perioada menținerii stării de urgență, referitoare la sprijinirea persoanelor vârstnice.

Art. 9 Direcția de Asistență Socială Botoșani va duce la îndeplinire prezenta metodologie și o va aduce la cunoștință asociațiilor cu care s-au încheiat protocoale de colaborare.

Anexa nr.1 la Metodologie

Procedura de lucru

pentru persoanele care se încadrează în prevederile art. 3 lit. a) la metodologie

 • 1. Se contactează persoana vârstnică referită de orice instituție cu responsabilități în aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului Coronavirus ori de către persoane fizice prin apelarea numerelor de contact stabilite prin Nota Internă nr.1425/25.03.2020 emisă de Primarul Municipiului Botoșani.

 • 2. Se completează fișa de convorbire aprobată conform Anexei 4 la prezenta metodologie.

 • 3. Se va obține (după caz) actul de identitate al solicitantului în copie/foto prin mijloace electronice (e-mail, fax, messenger, WhatsApp, etc) sau o copie a cuponului de pensie.

 • 4. Se înregistrează fișa de convorbire telefonică în registratura unității după semnarea de către operator și se transmite persoanei desemnate pentru verificarea veniturilor declarate.

 • 5. Se verifică de către persoana desemnată veridicitatea declarațiilor referitoare la venituri și se consemnează în fișă rezultatul verificării.

 • 6. Propunerile de acordare a ajutorului prevăzut la art.3 lit.a) din metodologie se centralizează cât mai operativ, săptămânal sau de îndată dacă situația o impune.

 • 7. Se întocmește proiectul de Dispoziție de Primar cu propunerea de acordare a ajutoarelor constând în pachete alimentare și lista anexa cu beneficiari.

 • 8. Se repartizează beneficiarii de pe listă pe zonele de intervenție corespunzătoare fiecărei structuri din cadrul DAS Botoșani ( Centru de zi, centrul SENIOR, Compartiment AMC) și respectiv fiecărei asociații semnatare ale protocolului de colaborare.

 • 9. Livrarea pachetelor se va efectua de către un echipe formate din 2 persoane fie din cadrul DAS Botoșani, fie din rândul voluntarilor din asociațiile cu care s-a încheiat protocol de colaborare, în condiții de evitare a oricărui risc.

 • 10. Transmiterea produselor pentru livrare către asociațiile semnatare ale protocolului de colaborare se face pe bază de process verbal de predare - primire între administratorul Cantinei de ajutor social și reprezentantul legal al asociației.

 • 11. Livrarea efectiva a pachetelor către beneficiari se face tot pe bază de proces verbal între reprezentanții asociației(voluntari) sau reprezentanții DAS și beneficiari, pentru confirmarea primirii produselor. Echipele vor contacta telefonic persoanele vârstnice care au solicitat sprijin, pentru a le comunica ziua și ora când le vor livra produsele. Echipele vor dezinfecta clanțele sau orice elemente care le ating (dacă e necesar) înainte de a proceda la livrarea produselor.

 • 12. Modelele de procese verbale se stabilesc prin Dispoziția directorului executive al DAS Botoșani.

 • 13. Procesele verbale de livrare se returnează obligatoriu administratorului Cantinei de ajutor social, care are obligația arhivării lor.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


  CONTRASEMNEAZĂ,

  Secretar general, Ioan Apostu


Anexa nr.2 la Metodologie

Procedura de lucru

pentru persoanele care se încadrează în prevederile art.3 lit. b) la metodologie

 • 1. Se contactează persoana vârstnică referită de orice instituție cu responsabilități în aplicarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului Coronavirus ori de către persoane fizice prin apelarea numerelor de contact stabilite prin Nota Internă nr.1425/25.03.2020 emisă de Primarul Municipiului Botoșani.

 • 2. Se completează fișa de convorbire aprobată conform Anexei 4 la prezenta metodologie.

 • 3. Dacă în fișa de convorbire telefonică se consemnează la prezentarea nevoilor familiei solicitarea ajutorului constând în achiziționarea contra cost și livrarea de alimente, produse de igienă de strictă necesitate ori medicamente, fișa se inchide și se transmite responsabilului de zonă de intervenție spre repartizare către o echipă proprie sau către asociația colaboratoare.

 • 4. Aceștia contactează persoana vârstnică pentru a completa Nota de comandă la domiciliu, ridică nota de comandă și valorile bănești necesare efectuării cumpărăturilor, semnând în același timp un proces verbal de confirmare a primirii valorilor bănești pe care îl lasă beneficiarului.

 • 5. După efectuarea cumpărăturilor, echipele precedează la livrarea lor luînd măsurile obligatorii de siguranță și solicită beneficiarului semnarea notei de comandă pentru confirmarea primirii produselor și a restului de bani, după caz.

 • 6. Notele de comandă confirmate de beneficiar se arhivează de responsabilul zonei de intervenție.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


  CONTRASEMNEAZĂ,

  Secretar general, Ioan Apostu


Anexa nr.3 la Metodologie

CONȚINUTUL PACHETULUI ALIMENTAR

Nr.crt.

Denumirea

U/m

Cantitate

1

Paine 500 gr.

buc

4

2

Cașcaval 500 gr.

buc

1

3

Unt( 65% U.G.) 200 gr.

buc

1

4

Pate ficat 200 gr.

buc

1

5

Gem de fructe 360 gr.

buc

1

6

Crema de branza 150 gr.

buc

1

7

Conserva de fasole 300 gr

buc

1

8

Piept pasare cu os

kg

1

9

Pulpe pasare

kg

2

10

Ulei

l

1

11

Zahar

kg

1

12

Cartofi

kg

3

13

Ceapa

kg

1

14

Paste  fainoase(tip  panne,

fussili)

Cutie 0,5 kg

1

15

Biscuiti cu Miere 120 gr.

buc

1

16

Orez

kg

1

17

Conserva carne 300 gr.

buc

1

Anexa nr.4 la Metodologie

OPERATOR ___________________________

FIȘĂ DE CONVORBIRE TELEFONICĂ

Statul român, în conformitate cu prevederile constituționale, dorește să vă ajute să depășiți momentele speciale prin care treceți dumneavoastră și familia dumneavoastră, pentru aceasta vă adresăm rugămintea ca informațiile prezentate să fie cele reale, în caz contrar intrați sub incidența prevederilor art.326 COD PENAL privind falsul în declarații .

APELANT: NUME SI PRENUME __________________________________________

NR. TEL ___________________

DATA:__________________

ORA :__________________

DURATA CONVORBIRII__________

VÂRSTA __________, SEX ________

Natura problemei ( ) pentru sine

( ) pentru altcineva*: NUME ____________________________________

Adresa ______________________________________

NR. TELEFON ________________________

*Dacă solicitarea este pentru altcineva și nu poate furniza informații complete despre familie/persoana singură, se deschide o nouă fișă de către operator

Prezentarea nevoilor familiei/persoanei singure în ordinea importanței apreciată de apelant:

Date despre familie/aparținători legali(se va menționa dacă există sau nu aparținători cu domiciliu în municipiul Botoșani, dacă există susținători legali prin acte între vii sau cu cauză de moarte ori prin hotărâre judecătorească)

Veniturile nete declarate:_______________________________________________________________________________

Alte precizări privind situația de criză(după caz):

Rezultatul convorbirii și propunerea după evaluarea inițială :

Semnătură operator:_______________________________

Data la care se transmite fișă ptr. verificări venituri persoanei desemnate:_________________

REZULTATE VERIFICĂRI VENITURI:_________________________________________

Semnătură persoană desemnată.__________________________

PROPUNERE FINALĂ:______________________________________________________

Director executiv,


Șef serviciu E.P.B.A.S.