Hotărârea nr. 104/2020

HOTĂRÂRE Privind desemnarea unui representant al C.L. al Municipiului Botosani în Consiliul de Administratie al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Botosani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petruscă (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant

al Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona MetropolitanăBotoșani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petrușcă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând referatul de aprobare a domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani (ADI ZMBT), în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Ady Petrușcă, precum și propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,

văzând raportul de aprobare al proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Juridic - Contencios, Registrul Agricol, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza dispozițiilor art. 89 alin. (1) și (2) și art. 129 alin.. (9) lit. a) și c) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborate cu cele ale ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează doamna Roșu Daniela Cristina, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Botoșani, ..............CNP............. legitimată cu C.I. seria .............., ca reprezentant al U.A.T.

- Municipiul Botoșani în Consiliul de Administrației al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani, în locul rămas vacant după demisia fostului consilier municipal, d-nul Petrușcă Ady.

Art. 2 Actul constitutiv al ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ZONA METROPOLITANĂ”, se modifică în sensul că, în locul d-nului Petrușcă Ady, va fi menționată doamna consilier local Roșu Daniela Cristina, cetățean român cu domiciliul în Municipiul Botoșani, ............... CNP ............... legitimată cu C.I. seria ......................., ca reprezentant al U.A.T. -Municipiul Botoșani în Consiliul de Administrației al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani .

Art. 3 Se desemnează d-nul Egner Florin-Simion - Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani, pentru modificarea actelor de înființare a Asociației, conform prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică, pentru ducere la îndeplinire, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană” Botoșani, Direcției Economice, Centrului Informații Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 104