Hotărârea nr. 103/2020

HOTĂRÂRE Privind neexercitarea dreptului de preemptiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botosani, str. Mioriṭa, nr. 10 (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, str. Miorița, nr. 10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind necesitatea punerii în dezbatere a exercitării dreptului de preempțiune pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Botoșani, Str. Miorița, nr. 10, imobil clasat în lista monumentelor istorice, cod. BT-II-a-B-01910;

având în vedere Inștiințarea privind intenția de vânzare înregistrată sub nr. 8927 din 24.03.2020 a Fundației Caritatea București,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în conformitate cu dispozițiile art.4 alin. (8) din Legea 422/2001 privind protejarea

monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. (a) din Ordonața de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Analizând solicitarea Fundației Caritatea privind exercitarea dreptului de prempțiune în procedura de vânzare a imobilului situat în municipiul Botoșani, Str. Miorița, nr. 10, imobil clasat în lista monumentelor istorice, cod. BT-II-a-B-01910, imobilul care este înscris în Cartea Funciară nr. 58828 a Municipiului Botoșani, nr. cadastral 7207(CF vechi nr. 22708) fiind compus din teren curți construcții în suprafață de 3000 m.p. pe care se află edificat corpul C1 în suprafață utilă de 517 m.p. și corpul C2 în suprafață utilă de 265 m.p., pentru suma de 150.000 Euro, Consiliul Local, constatând că nu sunt îndeplinite condițiile de oportunitate și necesitate, decide să nu exercite acest drept.

Art. 2 Primarul municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 103