Hotărârea nr. 102/2020

HOTĂRÂRE Privind majorarea cuantumului alocatiei de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistentă Socială Botosani (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare

și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Botoșani 9                    9                                              9                                        i                                            9

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur pentru majorarea cuantumului alocației de hrană aprobată prin HCL nr.143/2019 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Botoșani,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate întocmit de Direcția de Asistență Socială, înregistrat sub nr. 5089/2020, precum și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Botoșani,

în conformitate cu prevederile Legii nr.208/1996 privind cantinele de ajutor social, ale HG nr.903/15.10.2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice și ale HG nr.904/15.10.2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor,

în baza prevederilor art. 37 alin. (2), art. 38 alin. (1), art. 41 alin. (3), art. 112 alin. (3) și art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 - Legea asistenței sociale și art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și art. 139 din Ordonanța de Urgență a Guvenului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5.07.2019, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se majorează cuantumul alocației de hrană pentru toți beneficiarii menționați la art.41 alin. (2) lit. b), c) și d) din Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Botoșani aprobat prin anexa nr.3 la HCL nr.143/2019 la valoarea de maxim 15 lei /zi/beneficiar.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate și Direcția de Asistență Socială Botoșani, vor lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,              CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Marian Murariu                   Secretar general, Ioan Apostu

Botoșani, 31 martie 2020

Nr. 102