Hotărârea nr. 101/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea concesionării terenului de 78,91 mp, Calea Natională nr. 24H, în vederea realizării obiectivului “construire garaj – intrare în legalitate” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea concesionării terenului de 78,91 mp, Calea Națională nr. 24H, în vederea realizării obiectivului “construire garaj — intrare în legalitate”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea concesionării terenului de 78,91 mp, Calea Națională nr. 24H, în vederea realizării obiectivului “construire garaj - intrare în legalitate”,

văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. b) și art. 355 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 (1) Se aprobă concesionarea terenului cu St = 78,91 mp, prin licitație publică, reprezentând teren pentru construcții, aflat în Calea Națională nr. 24H, în vederea realizării obiectivului “construire garaj - intrare în legalitate”, de către investitori persoane fizice, conform propunerilor cuprinse în proiectul nr. 49/2017, întocmit de către S.C. H’ART STUDIO S.R.L. -arhitect cu drept de semnătură Arh. Mihai Mihailescu, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

  • (2) Durata și prețul concesiunii: 10 ani cu posibilitatea prelungirii valabilității contractului de concesiune, prețul de pornire licitație este de 27,37 lei/mp/an (corespunzător zonei a II-a), valoare ce va fi indexată cu indicele de inflație - pentru S teren = 78,91 mp din care Sc garaj = 50,00mp

  • (3) Începând cu anul 2021 redevența va fi indexată la începutul fiecărui an, cu indicele de inflație stabilit pe anul precedent, inclusiv cu modul de actualizare a redevenței intervenite pe parcursul derulării contractului de concesiune, avându-se în vedere inclusiv Hotărârile Consiliului Local al municipiului Botoșani de stabilire a nivelului redevenței și se va achita anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv până la 30 septembrie”.

  • (4) Durata concesiunii: 10 ani, cu posibilitatea prelungirii valabilității contractului de concesiune

  • (5) Construcția trebuie să corespundă exigențelor de rezistență pentru a permite montarea schelelor necesare intervențiilor de mentenanță la fațadele blocului pe toată înălțimea acestuia.

  • (6) Toate devierile de rețele de utilități sau lucrările de protejare a acestora necesare ca urmare a realizării obiectivului se vor face pe cheltuiala concesionarului.

Art. 2 Prezenta hotărâre își menține valabilitatea pe o perioadă de 12 luni de la data aprobării.

Art. 3 Documentația anexă, care a stat la baza fundamentării prezentei hotărâri se păstrează și arhivează de către Serviciul Autorizări în Construcții și Urbanism.

Art. 4 Primarul municipiului Botoșani, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Consilier, Marian Murariu


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31.03.2020

Nr. 101