Hotărârea nr. 100/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea modificării prevederilor H.C.L. nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentatiei de urbanism P.U.D. – Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476 în vederea realizării obiectivului “construire locuintă D+P+1E, anexă gospodărească si împrejmuire teren” (Publicarea pe site: 16. apr. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea d-lui viceprimar Marian Murariu cu privire la aprobarea modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea documentației de urbanism “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului “construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, văzând avizele organismelor teritoriale interesate,

văzând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, raportul de specialitate al Serviciului Autorizări în construcții și Urbanism, precum și raportul de avizare al Comisiei de Organizare si Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Ecologice, Protecția Mediului Înconjurător, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură, respectiv Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat,

în baza dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. c) și alin. (7), lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) lit. (e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Articol unic. Articolul din Hotărârea Consiliului Local nr. 270/30.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - „Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului “construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren” de către investitorul ORHEI Teodor, se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 1 Se aprobă documentația “Plan Urbanistic de Detaliu - Aleea Carmen Sylva, nr. 28, CF/NC 61476” în vederea realizării obiectivului “construire locuință D+P+1E, anexă gospodărească și împrejmuire teren”, de către investitorul ORHEI Teodor, conform reglementărilor urbanistice cuprinse în proiectul nr. 50/2018, întocmită de către SC ARHISFERA CONSTRUCT SRL, sef proiect URB arh. Mihai G. TULBURE, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiții:

Condiții :

 • S parcelă de referință = 1143,00 mp

 • P.O.T. = max. 20,00 %

 • C.U.T. = max.0,40

 • Locuință individuală

o Regim de înălțime : D+P+1E

o H max la cornișă = 5,50 m, măsurat de la cota cea mai joasă a terenului sistematizat

o H max la coamă = 10,50 m, măsurat de la cota cea mai joasă a terenului sistematizat

 • Anexă gospodărească - foișor o Regim de înălțime : P o  H max la cornișă = 2,50 m,

o  H max la coamă = 4,50 m,

 • Împrejmuire teren - conform planșa REGLEMENTĂRI URBANISTICE - PUD.03”

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier, Marian Murariu


  CONTRASEMNEAZĂ,

  Secretar general, Ioan Apostu


Botoșani, 31.03.2020

Nr. 100