Hotărârea nr. 10/2020

HOTĂRÂRE Privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului si numărului de burse acordate în învătământul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2019 – 2020 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMANIA

JUDETUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOSANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019 - 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la modificarea anexei la HCL nr. 338/28.10.2019 privind aprobarea cuantumului și numărul de burse acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Botoșani, pentru anul școlar 2019 - 2020 din bugetul local al municipiului Botoșani,

văzând adresa Colegiului Național „A.T. Laurian” nr. 2901/15.01.2020, raportul de specialitate al Direcției Economice și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local,

în baza dispozițiilor art. 4 alin 2) din Criteriile Generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5576/07.10.2011, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (3) și ale art. 240 alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 05 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă modificarea numărului de burse acordate în anul școlar 2019 - 2020 Botoșani Colegiului Național „A.T.Laurian”, după cum urmează:

Burse de performanță - 4 burse (scădere de la 10 burse aprobate)

Burse sociale - 14 burse (scădere de la 20 burse aprobate)

Burse merit - 122 burse (creștere de la 110 burse aprobate)

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile de specialitate și ordonatorul terțiar de credite al unității școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Țurcanu             Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 31 ianuarie 2020

Nr. 10