Hotărârea nr. 1/2020

HOTĂRÂRE Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019 (Publicarea pe site: 12 feb. 2020)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur cu privire la aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019,

văzând raportul de specialitate al Direcției Economice, precum și raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în conformitate cu prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale pct. 5.15.3.(1), lit. b) din Ordinul nr. 3751 din 13.12.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019,

în temeiul art 139 alin. (3) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019, în sumă de 10.830.921,28 lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,                CONTRASEMNEAZĂ,

Consilier, Eugen Cristian Turcanu            Secretar general, Oana Gina Georgescu

Botoșani, 09 ianuarie 2020

Nr. 1