• Hotărârea 380/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Programului de investitii din surse proprii pentru perioada 2015-2019 si a indicatorilor tehnico -economici ai obiectivului de investitii: "Racordarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie termic� a consumatorului S.C. Solenyy Company din municipiul Botosani"din surse proprii ale S.C. Modern Calor S.A. Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 379/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind stabilirea planului de actiuni si lucr�ri de interes local pentru anul 2016 �ntocmit �n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile si complet�rile ulterioare Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 378/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind transmiterea �n administrarea Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement a 5 freze pentru desz�pezire Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 377/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea tarifelor si preturilor locale ale energiei termice livrat� populatiei de c�tre S.c. MODERN CALOR S.A. Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 376/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea prelungirii valabilit�tii Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Botosani, p�n� la aprobarea noii documentatii de urbanism Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 375/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. Prim�verii nr. 26 (fost nr, 27), sc D, ap, 2CAD 578/D,p, 2 �i CF 51594 �C1-U17" si aprobarea suplimcnt�rii concesiunii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 6,48 mp, �n vederea realiz�rii obiectivului" extindere spatiu comercial si amenajare al doilea acces din exterior" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 374/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei"P.U.D. -Aleea I.P. Darie nr. 7 A -CAD �i CF 59531" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuin�� P+M, anex� gospod�reasc� �i �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 373/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 90/31.03.2015 privind aprobarea documenta�iei "Plan Urbanistic de Detaliu -str. Drumul T�tarilor nr. 67 A CAD 6250/1/3; CF 54586 CAD 6250/2 CF 53086" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuin�a P + M �i �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 372/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei"P.U.D. -str. Calea National� nr. 21, CAD 54254 CF 54254" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire spatiu comercial D+P+IE si anex� gospod�reasc�" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 371/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. Bucovina nr. 37-CAD �i CF 62814" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire imobil S+P+2E cu spa�ii comerciale la parter si locuinte la etaju l �i la etajul 2" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 370/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -Str. I.C. Br�tianu nr, 171, NC/CF 59496" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuint� P+M, anexe garaj �i magazie.f�nt�n�i �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 369/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietatea domnului Ancuta Puiu-Viorel �i Ancuta Camelia , situat �n str. Armean� nr. 34 si terenul proprietate privat� a municipiului din str. Armean� nr.34-36 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 368/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea v�nz�rii unei locuinte c�tre titulara contractului de �nchiriere, doamna Filipov Mariana Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 367/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru repartizarea apartamentului nr. 6 din str. Dimitrie Pompeiu nr. 2, sc.A familiei Vasiliu Corneliu Daniel si Vasiliu Anca Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 366/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru mandatarea viceprimarului municipiului Botosani c�ruia i s-au delegat atributiile la furnizarea serviciilor publice privind locuintele sociale si celelalte unit�ti locative aflate �n proprietatea municipiului Botosani, pentru solutionarea cererilor privind includerea unor persoane �n contractele de �nchiriere, a cererilor privind extinderea spatiilor de locuit chiriasilor a c�ror suprafete locative nu corespund cu exigentele minimale stabilite de Legea nr, 114/1996 legea locuintei, precum si repartizarea �n regim de urgent� a unor spatii de locuit Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 365/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea Planului de m�suri pe anul 2016 privind Incluziunea social� a cet�tenilor rom�ni de etnie rrom� Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 364/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile ianuarie -februarie 2016 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 363/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani, a bugetului creditelor interne si externe pentru perioada 01 ianuarie 2015 -16 decembrie 2015 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 362/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 361/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 360/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind m�suri de administrare a unor bunuri realizate prin proiecte de reabilitare si modernizare din municipiul Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 359/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 358/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Botosani, pe anul 2016 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 357/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind modificarea statului de functii al Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 356/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea statului de functii ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani si Serviciului Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor Botosani, pe anul 2015 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 355/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 354/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentan�ilor administratiei publice locale �n Consiliul de administratie al Liceului Tehnologic "Elie Radu" din municipiul Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 353/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, al S.C. Eltrans S.A. Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 352/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea actualiz�rii " Strategiei locale de alimentare cu energie termic� la nivelul municipiului Botosani" Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 351/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli pentru consumul lunar de carburanti ale autoturismelor din parcul auto al Consiliului Local Botosani Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 350/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr, 7/2014 privind stabilirea cuantumului facilit�tilor acordate elevilor din Inv�t�m�ntul obligatoriu, profesional si liceal acreditat/autorizat din municipiul Botosani pentru transportul local �n comun cu tramvaie si autobuze Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 349/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind modificarea temporar� a sursei de finantare a proiectului "Diversitate multicultural�, pilon de dezvoltare comunitar� �n judetele Botosani, Bistrita -N�s�ud si lasi" finantat prin mecanismul financiar SEE 2009-2014 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 348/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind modificarea si completarea unor prevederi din HCL nr.319 din 05.11.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 347/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru dou� persoane fizice ce au �n �ntre�inere un copil cu handicap grav ce urmeaz� un program de recuperare Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 346/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind modificarea componentei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr. 2, nr.3 �i nr. 4 Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 345/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind �ncetarea mandatului de consilier local al doamnei Aura Simion, prin demisie Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 344/2015 - Municipiul Botoșani - 21.12.2015

  HOT�R�RE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Lucel Butnariuc Publicarea pe site: 13 ian. 2015
 • Hotărârea 343/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 342/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea aloc�rii sumei de 10.000 lei necesar� achizition�rii de servicii sceno-tehnice, sunet si prezentare a Evenimentului "Mos Cr�ciun �n Or�selul Copiilor -2015" Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 341/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind includerea in lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului "Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri din municipiul Botosani" pentru sustinerea cheltuielilor necesare finalizarii acestuia Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 340/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind includerea �n lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului "Reabilitarea termic� a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, S�venilor nr. 42 si Calea Na�ional� nr, 56" pentru sustinerea cheltuielilor necesare finaliz�rii acestuia Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 339/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea includerii pe lista de investitii aferent� anului 2016 a proiectului "Consolidarea si restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" Botosani cod SMIS 11123 Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 338/2015 - Municipiul Botoșani - 17.12.2015

  HOT�R�RE privind includerea �n lista de investitii pentru anul 2016 a proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv Cornisa Botosani" pentru sustinerea cheltuielilor necesare finaliz�rii acestuia Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 337/2015 - Municipiul Botoșani - 09.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea ader�rii Municipiului Botosani la CONVENTIA PRIMARILOR PENTRU ENERGII REGENERABILE LOCALE Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 336/2015 - Municipiul Botoșani - 09.12.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii Evenimentului "Gala premiilor de Excelent� premierea celor mai buni elevi si profesori -2015" Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 335/2015 - Municipiul Botoșani - 09.12.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 334/2015 - Municipiul Botoșani - 09.12.2015

  HOT�R�RE pentru achizitionarea de servicii de consultant� juridic� si expertiz� economico -financiar� si contabil� �n vederea stabilirii valorii unei tranzactii judiciare pentru executarea �n echivalent a obligatiilor din decizia civil� nr. 2955/2014 dat� de Curtea de Apel Suceava �n dosarul nr. 7206/40/2010/al0 Publicarea pe site: 28 dec. 2015
 • Hotărârea 333/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea prelu�rii unui imobil constituit �n cazarma nr. 2697 Boto�ani din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Ap�r�rii Nationale �n domeniul public al municipiului Botosani Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 332/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind modificarea art. 7 din anexa la Hot�r�rea Consiliului Local nr.293 din 23 octombrie 2014 privind Regulamentul de organizare si functionare a terenurilor de joac� pentru copii din municipiul Botosani Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 331/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea finant�rii Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" editia a -XXV -a, Botosani 14-16 ianuarie 2016 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 330/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii, finant�rii precum si programul Evenimentului "Revelion 2015 -2016" Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 329/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind punerea in executare a sentintei civile nr. 1980/2014 dat� de Tribunalul Botosani in dosarul nr. 2263/40/2014 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 328/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 327/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru trei persoane fizice ce au �n �ntre�inere un copil cu handicap accentuat sau grav ce urmeaz� un program de recuperare Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 326/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 280 din 02.10.2015 privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unui bun apartin�nd domeniului public al municipiului Botosani, concesionat de c�tre SC Urban Serv SA Boto�ani Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 325/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 195 din 08 iulie 2015 privind completarea listei bunurilor concesionate S.C. URBAN SERV S.A., �n calitate de operator al Serviciului public de administrare a pietelor si t�rgului (obor) din municipiul Botosani, cu bunurile rezultate din lucr�rile de reabilitare si modernizare a Pietei Viilor realizate din fonduri ale bugetului local, fonduri ale operatorului si prin proiectul "Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei re�ele transfrontaliere �n domeniul agriculturii" (c�i de acces, platou acoperit modernizat, hal� agroalimentar�, hal� de lactate), precum si aprobarea tarifelor ce vor fi practicate �n Piata Viilor ca urmare a lucr�rilor de modernizare Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 324/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind acordul de numire a persoanelor propuse s� exercite viza de control financiar preventiv la S.C. Locativa S.A. Botosani Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 323/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contract�rii unui �mprumut �n valoare de maximum 3.900.000 lei, �n conformitate cu prevederile OUG nr. 46/2015 pentru stabilirea unor m�suri financiare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru finantarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furniz�rii energiei termice �n sezonul rece 2015 -2016 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 322/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind modificarea anexei la HCL nr. 307/2015 privind aprobarea num�rului de burse acordate �n �nv�t�m�ntul preuniversitar de stat din municipiul Botosani pentru anul �colar 2015 -2016 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 321/2015 - Municipiul Botoșani - 23.11.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul2015 Publicarea pe site: 03 dec. 2015
 • Hotărârea 320/2015 - Municipiul Botoșani - 05.11.2015

  HOT�R�RE privind �ncetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florin Ioan Ghiorghit�, prin demisie Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 319/2015 - Municipiul Botoșani - 05.11.2015

  HOT�R�RE privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 318/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 68 din 28 martie 2013 privind constituirea unei comisii pentru urmarea procedurilor si negocierea clauzelor contractuale pentru achizitionarea de imobile necesare pentru lucr�ri de investitii de interes local Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 317/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea nivelurilor de viabilitate ale drumurilor de interes local din municipiul Botosani pentru interventie �n sezonul rece 2015 -2016 Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 316/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei "Plan Urbanistic de Detaliu -str. Iuliu Maniu nr. 18, CF 62296" in vederea realiz�rii obiectivului "construire locuinta P+M" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 315/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr, 248/27.08.2015 privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu -str. V�lcele nr.29 CAD 1241; CF 56712" �n vederea realiz�rii obiectivului" construire locuint� P + M, magazie, foisor si �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 314/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr, 146/26.05.2015 privind aprobarea documentatiei "Plan Urbanistic de Detaliu -str. 1 Mai nr.l A CAD 4883; CF 53567 " �n vederea realiz�rii obiectivului" construire dou� locuinte cuplate D + P + lE " Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 313/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. Bucovina nr. 64-Cad 3504/2/5 �i CF 56059 si str. Bucovina nr. 64 B-Cad �i CF 56050 (recenzat pe str Bucovina nr 64 F si str. Bucovina nr, 64 G" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuint� P" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 312/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. Ion Pillat nr. 27 A, NC 58318 CF 58318 "�n vederea realiz�rii obiectivului "construire magazie pentru materie prim� si depozit produse finite (produse de marochin�rie si confec�ii textile ) si cabin� poart�" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 311/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei "P.U.D. -Aleea Ilie Ciolac nr, 13 A, CAD 6629/2 CF 61125 si NC 63186 CF 63186" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuin�� P+1E, anexe gospod�reasti �i �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 310/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei"P.U.D. -str. Dub�lari nr. 26 NC 55091 CF 55091" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuint� P + lE, anexe gospod�resti si �mprejmuire teren Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 309/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile noiembrie -decembrie 2015 Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 308/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea achizition�rii de servicii juridice de asistent� si reprezentare pentru litigiile de munc� si litigiile privind functionarii publici �n care municipiul Botosani este parte, �n temeiul art I alin. 2) Iit. b) din Ordonanta de Urgent� a Guvernului nr.26/2012, cu modific�rile si complet�rile ulterioare Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 307/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea num�rului de burse acordate in tnv�t�m�ntul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, pentru anul scolar 2015 -2016, din bugetul local al municipiului Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 306/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale �n Consiliile de administratie ale unor unit�ti de �nv�t�m�nt preuniversitar de stat din municipiul Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 305/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil -constructie din municipiul Botosani situat �n str. Dragos Vod� nr. 60, �n vederea obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei Nationale si Cercet�rii stiintifice si punerii acestuia la dispozitia municipiului Botosani cu destinatia de spatiu pentru arhivarea documentelor Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 304/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind concesionarea prin licitatie public� a unor amplasamente situate �n incinta obiectivului "Parc Regional de Agrement, Turistic �i Sportiv Cornisa" Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 303/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 302/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 301/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea unor m�suri de administrare a unui teren proprietatea municipiului Botosani situat in str. V�n�tori nr.17 Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 300/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 299/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 298/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind trecerea din domeniul public �n domeniul privat al municipiului Botosani a obiectivului -acoperis -Platou Piata Viilor, scoaterea din functiunes�i valorificarea materialelor rezultate din dezafectarea acestuia Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 297/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 146 din 30 aprilie 2009 privind transmiterea suprafetei de 900 mp.teren situat �n incinta Colegiului Economic "Octav Onicescu" Botosani �n folosint� gratuit� Companiei Nationale de Investitii -CNI -S.A., pe durata construirii obiectivului "Sal� de Educatie Fizic� Scolar�"-proiect pilot Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 296/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru completarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 259 din 24 septembrie 2015 privind unele m�suri pentru administrarea stadioanelor aflate �n proprietatea public� a municipiului Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 295/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local Botosani nr. 117 din 28 martie 2007 privind s�rb�torirea fiec�rei familii botos�nene care �mplineste 50de ani de c�s�torie ne�ntrerupt� (Nunta de Aur) Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 294/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea extinderii spatiului de locuit pentru familia Simiriuc Dorica si extinderea spatiului de locuit pentru familia Trifinor Laura Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 293/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea prelungirii pe o perioad� de 5 ani a contractului de �nchiriere nr. 1296/12.09.2009 a spatiului situat �n str. Dimitrie Pompeiu nr, 2, se, C, ap. 11, titular� Zarafan Adina, fost� chirias� �n Centrul Istoric Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 292/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea categoriilor de beneficiari ai spatiilor de locuit amenajate �n str. Octav Onicescu nr, 3, etaj 4 de c�tre SC Locativa SA Botosani administratorul fondului locativ Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 291/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor aflate �n proprietatea municipiului Botosani care �nregistreaz� debite restante la plata chiriei si a furnizorilor de utilit�ti, declarate disponibile de c�tre SC Locativa SA Botosani administratorul fondului locativ Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 290/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru majorarea cuautumului alocatiei de hran� aprobat prin aprobat prin Hot�r�rea Consiliului Local nr.231/2014 privind Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistent� Social� Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 289/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind unele m�suri de administrare a cimitirelor proprietate public� a municipiului Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 288/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea Raportului privitor la activitatea societ�tilor comerciale de sub tutela Consiliului Local al municipiului Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 287/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2015, ale S.c. Urban Serv S.A. �i S.C. Modern Calor S.A. Botosani Publicarea pe site: 17 nov. 2015
 • Hotărârea 286/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani, a bugetului creditelor externe si a bugetului creditelor interne la data de 30 septembrie 2015 Publicarea pe site: 16 nov. 2015
 • Hotărârea 285/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 16 nov. 2015
 • Hotărârea 284/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru o persoan� fizic� ce are �n �ntretinere un copil cu handicap grav pentru care este pus �n aplicare un program de recuperare Publicarea pe site: 16 nov. 2015
 • Hotărârea 283/2015 - Municipiul Botoșani - 29.10.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea unor m�suri de sprijin de natura scutirilor sau reducerilor de la plata major�rilor de �nt�rziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de c�tre lucr�torii care desf�soar� o activitate independent�, �ntreprinderile familiale, �ntreprinderile individuale si persoanele fizice autorizate s� desf�soare o activitate economic� si de c�tre asociatiile, fundatiile si alte entit�ti de drept public si cu scop neluerativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 16 nov. 2015
 • Hotărârea 282/2015 - Municipiul Botoșani - 02.10.2015

  HOT�R�RE privind predarea c�tre Ministerul Dezvolt�rii Regionale si Administratiei Publice prin Compania National� de Investitii "C.N.I." S.A. a amplasamentului Sal� de sport Colegiul National "Mihai Eminescu" Botosani si asigurarea condi�iilor in vederea execut�rii obiectivului de investitii "Consolidare si Reabilitare Sal� de sport Colegiul National Mihai Eminescu Publicarea pe site: 07 oct. 2015
 • Hotărârea 281/2015 - Municipiul Botoșani - 02.10.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 253/2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineret destinate �nchirierii Soseaua IaSului f.n., municipiul Botosani, judetul Botosani -etapa 1.180 unit��l locative Publicarea pe site: 07 oct. 2015
 • Hotărârea 280/2015 - Municipiul Botoșani - 02.10.2015

  HOT�R�RE privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea unui bun apartin�nd domeniului public al municipiului Botosani, concesionat de c�tre SC Urban Serv SA Botosani Publicarea pe site: 07 oct. 2015
 • Hotărârea 279/2015 - Municipiul Botoșani - 02.10.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 07 oct. 2015
 • Hotărârea 278/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr, 52 din 31 martie 2015 privind aprobarea contributiei municipiului �n vederea execut�rii obiectivului de investitie "Spital municipal de boli cronice si �ngrijiri paliative �n municipiul Botosani" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 277/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind acordul U.A.T Municipiul Botosani pentru executia obiectivului de investitii: " Sal� de sport pentru Atletism al Liceului cu Program Sportiv Botosani" de c�tre Ministerul Dezvolt�rii Regionale si Administratiei Publice prin Compania National� de Investitii S.A. av�nd ca beneficiar Liceul cu Program Sportiv Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 276/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 275/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind trecerea din domeniul privat �n domeniul public a unui teren �n suprafat� de 5000 mp Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 274/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 273/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D. -Str. Calea Na�ional� nr, 195, CFINC 51283" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuint� P+1E, anex� gospod�reasc� si imprejmuire teren" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 272/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D. -Str. LC. Br�tianu f.n. NC/CF 63589" �n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuint� P, anex� gospodareasc�, bazin vidanjabil,fantana si �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 271/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. Tulbureni nr. 20, CFINC 63405" in vederea realiz�rii obiectivului "construire locuin�� P+M" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 270/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D. -aleea LP. Darie nr, 7 -CAD 4672/1/7/1 si CF 61567" �n vederea realizarii obiectivului " construire locuint� P+M si �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 269/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D.-b-dul M. Eminescu nr. 107-eAD �i C.F. 55478 si b-dul Mihai Eminescu nr, 101-CAD 3789/1 si CF 58570", �n vederea realiz�rii obiectivului" construire dou� garaje si magazie" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 268/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei "P.U.D. -str. I.E. Br�tianu nr, 77, CAD 3374 CF 56216 in vederea realiz�rii obiectivului construire imobil S+P+lE cu destinatia de spatiu comercial (S+P) �i locuint� (E) Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 267/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei"P.U.D. -str. �mp�rat Traian nr. 115, NC 50955 CF 50955 "�n vederea realiz�rii obiectivului" construire locuint� P + M si �mprejmuire teren" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 266/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei"P.U.D. -aleea Nucului nr. 5, se A, et. P, ap 3 -CAD 1924/A,O,3 �i CF 51310 --C1-V15" si aprobarea concesion�rii prin �ncredintre direct� a terenului �n suprafa�� de 38,45 mp. in vederea realiz�rii obiectivului " extindere apartament si amenajare acces din exterior �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n punct de lucru (birouri) la fatada posterioar� a blocului" Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 265/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botosani si Asociatia pentru copii "II Girotondo " Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 264/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 263/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind modificarea anexei contin�nd bunurile concesionate c�tre S.C."Locativa" S.A. Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 262/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 261/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind esalonarea la plat� a impozitelor, taxelor si a altor obliga�ii datorate bugetului local al Municipiului Botosani de c�tre Motoc Lucian-Ciprian si esalon�rii la plat� a major�rilor de �nt�rziere de orice fel, cu exceptia major�rilor de �nt�rziere calculate pe perioada de esalonare Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 260/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru trei persoane fizice ce au �n �ntre�inere un copil cu handicap grav ce urmeaz� un program de recuperare Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 259/2015 - Municipiul Botoșani - 24.09.2015

  HOT�R�RE privind unele m�suri pentru administrarea stadioanelor aflate �n proprietatea public� a municipiului Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 258/2015 - Municipiul Botoșani - 18.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea prelungirii contractului de delegare a serviciului de iluminat public �ncheiat cu S.C. Flash Lighting Services S.A. si Consiliul Local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 30 sept. 2015
 • Hotărârea 257/2015 - Municipiul Botoșani - 08.09.2015

  HOT�R�RE privind �nchirierea spatiului pentru sediul Gr�dinitei nr. 24 si stabilirea chiriei pentru anul scolar 2015-2016 Publicarea pe site: 10 sept. 2015
 • Hotărârea 256/2015 - Municipiul Botoșani - 03.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contributiei Consiliului Local Botosani la activitatea de relocare a deseurilor de pe spatiile de stocare temporar� Publicarea pe site: 08 sept. 2015
 • Hotărârea 255/2015 - Municipiul Botoșani - 03.09.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 08 sept. 2015
 • Hotărârea 254/2015 - Municipiul Botoșani - 03.09.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 262/2009 privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de c�l�tori efectuat cu autobuze c�tre S.C. Microbuzul S.R.L. Publicarea pe site: 08 sept. 2015
 • Hotărârea 253/2015 - Municipiul Botoșani - 03.09.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Locuinte pentru tineret destinate �nchirierii Soseaua Iasului f.n., municipiul Botosani, judetul Botosani - etapa 1.1 - 80 unit�ti locative Publicarea pe site: 08 sept. 2015
 • Hotărârea 252/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii intre Municipiul Botosani si Palatul Copiilor Botosani, in vederea finant�rii �i organiz�rii in comun a concursului national de sah "Cupa Municipiului Botosani"- edi�ia a XIII-a Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 251/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind modificarea listei obiectivelor de investi�ii pe anul 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 250/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Serviciului Public Local de Asistent� Social� Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 249/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al Municipiului Botosani nr. 208 din 30 iulie 2015 privind asocierea intre Municipiul Botosani si Asocia�ia P�rin�ilor Copiilor cu Autism din Judetul Botosani in vederea sustinerii si dezvoltarii unui set de servicii terapeutice specifice pentru 24 de copii diagnosticati cu TSA in perioada august-decembrie 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 248/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documenta�iei"P.U.D. - str. V�lcele ar, 29 CAD 1241 CF 56712 "�n vederea realiz�rii obiectivului "construire locuin�� P +M , magazie, foi�or �i �mprejmuire teren Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 247/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Pacea fn - CAD 2972 �i CF 57905 �n vederea realiz�rii obiectivului construire garaj cu dou� locuri si aprobarea concesion�rii terenului �n suprafat� de 8,50 mp prin �ncredintare direct� �n vederea realiz�rii accesului la parcela Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 246/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei P.U.D. - str. Barbu L�z�reanu nr. 31, NC 62767 CF 62767 �n vederea realiz�rii obiectivului construire locuint� P + M si �mprejmuire teren Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 245/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei P.U.D. - Piata 1 Decembrie nr. 9A CF 55223" �n vederea realiz�rii obiectivului construire locuint� P+1E si �mprejmuire teren Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 244/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei P.U.D. - Str. Bradului nr, 20, CF 63204, �n vederea realiz�rii obiectivului construire locuin�� D+P+1E Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 243/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile septembrie - octombrie 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 242/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii prin licitatie public� a unui teren �n suprafat� de 18,50 mp din incinta Scolii Gimnaziale nr. 13, �n vederea amplas�rii unui magazin alimentar Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 241/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 240/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 239/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea tarifelor de utilizare a standurilor pentru activit�ti comerciale din incinta Stadionului municipal Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 238/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei unui imobil - teren din municipiul Botosani situat �n Calea National� nr. 28, �n vederea obtinerii avizului conform al Ministerului Educatiei Nationale si Cercet�rii stiintifice si punerii acestuia la dispozitia proiectului �Spital de boli cronice si paliative �n municipiul Botosani� Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 237/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cladiri, pe anul 2015, pentru dou� persoane care au solicitat scutirea potrivit art.3 din Anexa nr. 71a H.C.L. nr. 377/29.12.2014 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 236/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri si a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru o persoan� fizic� ce are �n intretinere un copil cu handicap accentuat pentru care este pus �n aplicare un program de recuperare Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 235/2015 - Municipiul Botoșani - 27.08.2015

  HOT�R�RE privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Botosani �n domeniul privat al acestuia pentru punerea �n aplicare a deciziei civile nr, 2955 din 14 martie 2014 dat� de Curtea de Apel Suceava �n dosarul nr. 7206/40/2010/al0, precum si restituirea acestora c�tre S.C. TERMICA S.A. Botosani Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 234/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii in perioada 28 - 30 august 2015 a Evenimentului cultural artistic si sportiv SUMMERFEST BOTOSANI EDI�IA 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 233/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 292 din 23 octombrie 2014 privind prelungirea duratei contractului nr. 25770 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botosani si a contractului 25771 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pietelor �i tirgului (obor) din municipiul Botosani Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 232/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE privind stabilirea cresterilor salariale ce se acord� pentru personalul angajat in cadrul UAT Municipiul Botosani si institutiile/serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 231/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 230/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani, a bugetului creditelor externe si a bugetului creditelor interne la data de 30 iunie 2015 Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 229/2015 - Municipiul Botoșani - 20.08.2015

  HOT�R�RE privind modificarea si completarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 202 din 08 iulie 2015 privind aprobarea contract�rii unui �mprumut �n valoare de maximum 16.165.398 lei, �n conformitate cu prevederile Ordonan�ei de urgen�� a Guvernului nr.2/2015 pentru modificarea �i completarea unor acte normative, precum �i alte m�suri Publicarea pe site: 01 sept. 2015
 • Hotărârea 228/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea contact�rii de c�tre S.C. Urban Serv S.A. Botosani a unui credit de 850.000 lei si aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al S.C. Urban Serv S.A.Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 227/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE pentru completarea obiectului Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de colectare, transport si neutralizare deseuri menajere din Municipiul Botosani, �nregistrat la nr. 7 din 10 decembrie 1998 Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 226/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind acordul pentru asocierea �ntre S.C. �URBAN SERV� S.A. Botosani si S.C. �SOMA� S.R.L. Bac�u �n vederea depunerii unei oferte comune la licitatia pentru �delegare de gestiune prin concesionarea activit�tilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase din judetul Botosani�, autoritate contractant� fiind Consiliul Judetean Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 225/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-al. Parcului nr.10 sc E Ap.1 CAD si CF 52270-C1-U9, si aprobarea concesionarii prin incredintare directa a terenului in suprafata de 9.90 mp, in vederea realizarii obiectivului �Extindere apartament cu destinatia locuinta� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 224/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-extravilan, P. nr.121/12 CAD 6152/5/4 CF 60560, in vederea realizarii obiectivului �Construire anexa a exploatatiilor agricole� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 223/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-al.M. Olinescu nr.7 CAD 4165/2 CF 59379, in vederea realizarii obiectivului �Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca, foisor si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 222/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-str. G. Cosbuc nr.8A CAD 7083 CF 58718, in vederea realizarii obiectivului �Construire locuinta P+M si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 221/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-str. Savenilor nr.180 NC 63422 CF 63422, in vederea realizarii obiectivului �Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 220/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-str. Izvoarelor nr.14 NC 63281 CF 63281, in vederea realizarii obiectivului �Construire locuinta D+P� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 219/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei PUD-Aleea Gh. Hasnas nr.19 CAD 5100/2 CF 60064, in vederea realizarii obiectivului �Construire locuinta P si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 218/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind suplimentarea suprafetei concesionate de S.C. Molecular Imaging S.R.L. din incinta Spitalului de Recuperare ,,Sf. Gheorghe� Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 217/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind instituirea unei comisii de negociere a clauzelor inchirierii unui spatiu pentru gradinita nr. 24 Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 216/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie:� Reabilitare cale de rulare si retea contact tramvaie, tronson A + B � Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 215/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 214/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 213/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 212/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 211/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Teatrului � Mihai Eminescu � Botosani, pe anul 2015 Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 210/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 209/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 208/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind asocierea �ntre Municipiul Botosani, cu sediul �n Piata Revolutiei nr.1 si Asociatia P�rintilor Copiilor cu Autism din Judetul Botosani, cu sediul �n str. Ion Pillat nr. 28, Botosani (�n incinta Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilit�ti " Sf. Spiridon") �n vederea sustinerii si dezvolt�rii unui set de servicii terapeutice specifice pentru 24 de copii diagnosticați cu TSA (tulburare din spectrul autist), �n perioada august-decembrie 2015 Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 207/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii de c�tre municipiul Botosani a unui teren situat �n str. Manolesti Deal nr.60 Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 206/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri și a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru o persoan� fizic� ce are �n �ntre�inere un copil cu handicap accentuat pentru care este pus �n aplicare un program de recuperare Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 205/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local �n Adunarea General� a Asociatilor A.D.I �AQUA BOTOSANI� pentru aprobarea ajust�rii/stabilirii preturilor și tarifelor propuse de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 204/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind avizarea documentatiei de atribuire - Concesionarea serviciului public de colectare si transport a deseurilor municipale solide �n judetul Botosani ,,Sistem Integrat de Management al Deseurilor �n Judetul Botosani� Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 203/2015 - Municipiul Botoșani - 30.07.2015

  HOT�R�RE privind avizarea Actului aditional nr. 2 la Actul constitutiv al ADI ,,ECOPROCES�,Actului aditional nr. 2 la Statutul ADI ,,ECOPROCES� si �mputernicirea reprezentantului Municipiului Botosani pentru votul �n AGA ADI ,,ECOPROCES� Botosani si semnarea Actelor aditionale Publicarea pe site: 06 aug. 2015
 • Hotărârea 202/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contract�rii unui �mprumut �n valoare de maximum 16.165.398 lei, �n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent� a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte m�suri Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 201/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE de l�murire a prevederilor HCL nr.54 din 31 martie 2015 privind aprobarea �nlesnirilor la plat� sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata major�rilor de �nt�rziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor, redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 200/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contractelor de asociere si comodat dintre S.C. E.ON Distributie Rom�nia SA si Consiliul Local al Municipiului Botosani �n vederea racord�rii str�zilor Oituz si I. Traian nr. 81, 80A, 84, 85, 87, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 111A, 113, 115, 115A, 2, 2A la sistemul de distributie a gazelor naturale Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 199/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie: � Reabilitare instalatii sanitare � distributie ap� rece/cald� si alimentare hidranti interiori Spitalul de pneumoftiziologie Botosani � Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 198/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contract�rii unui �mprumut �n valoare de maximum 1.627.856 lei, �n conformitate cu prevederile Ordonantei de urgent� a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte m�suri Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 197/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea utiliz�rii sumei de 120.000 lei din fondul de �nchidere constituit pentru primul spa�iu temporar de depozitare a deseurilor municipale �n vederea acoperirii unei p�rti din costurile reloc�rii a 34.000 m.c. deseuri pe depozitul �nchis din municipiul Botosani Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 196/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015, al S.C. Urban Serv S.A. Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 195/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind completarea listei bunurilor concesionate S.C. URBAN SERV S.A., �n calitate de operator al Serviciului public de administrare a pietelor si t�rgului (obor) din municipiul Botosani, cu bunurile rezultate din lucr�rile de reabilitare si modernizare a Pietei Viilor realizate din fonduri ale bugetului local, fonduri ale operatorului si prin proiectul ,,Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei retele transfrontaliere �n domeniul agriculturii� (c�i de acces, platou acoperit modernizat, hal� agroalimentar�, hal� de lactate), precum si aprobarea tarifelor ce vor fi practicate �n Piata Viilor ca urmare a lucr�rilor de modernizare Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 194/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 52 din 31 martie 2015 privind aprobarea contributiei municipiului �n vederea execut�rii obiectivului de investitie �Spital municipal de boli cronice si �ngrijiri paliative �n municipiul Botosani� Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 193/2015 - Municipiul Botoșani - 08.07.2015

  HOT�R�RE privind transmiterea �n folosintă gratuită către Agentia Natională pentru Locuinte a terenului �n suprafată de 18.564 mp., situat �n municipiul Botosani, Soseaua Iasului f.n., pentru construirea de locuinte pentru tineri, destinate �nchirierii Publicarea pe site: 10 iul. 2015
 • Hotărârea 192/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea transmiterii unui teren �n administrarea Consiliului Judetean Botosani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 191/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind repartizarea unui spatiu str. S�venilor nr.2-8 c�tre Asociația Pro Concert Botoșani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 190/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea modific�rii Statului de functii al Serviciului Public Local de Asistent� Social� Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 189/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Actului Aditional la Acordul de parteneriat pentru proiectul �Diversitate multicultural� � pilon de dezvoltare comunitar� �n judetele Botosani, Bistrita � N�s�ud si Iasi� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 188/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 327 /2014 privind transmiterea �n administrarea Ministerului Dezvolt�rii Regionale si Administratiei Publice prin Compania National� de Investitii S.A. a unui teren din incinta Liceului cu Program Sportiv Botosani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 187/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Tulbureni nr. 45, CF 63364� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+M , anex� gospod�reasc� si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 186/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Dub�lari nr. 2 NC 58836 CF 58836 � �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuint� P + 1E si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 185/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Popa Sapc� nr. 45 , NC 63381 CF 63381� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M, anexa gospod�reasc� si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 184/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Cismea nr. 37 A , NC 51428 CF 51428� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D + P si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 183/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Drumul T�tarilor nr. 60B, NC 59236 CF 59236� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 182/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Ion Simionescu nr. 1� CAD si CF 63402� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P �i anex� gospod�reasc� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 181/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Artur En�escu nr 30 (fost str. Bucovina nr. 46)� CAD si CF 62533� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P +E� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 180/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind alegerea pre�edintelui de �edin�� al Consiliului Local al Municipiului Boto�ani pentru lunile iulie - august 2015 Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 179/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a unui teren proprietatea privat� a municipiului, situat �n str. Col. V. Tomoroveanu nr. 3, c�tre Biroul Rom�n de Metrologie Legal� pentru Serviciul Judetean de Metrologie Legal� Botosani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 178/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 177/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 176/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 175/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea unui schimb de terenuri Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 174/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOTĂR�RE privind preluarea din administrarea Directiei Servicii Publice Sport si Agrement Botosani �n administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Botosani a suprafetei de 5948 mp teren, �n vederea amenajării unei parcări Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 173/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind modificarea art. 1 din Hot�r�rea Consiliului Local nr. 501/2007 �n ceea ce priveste majorarea cuantumului sprijinului viager acordat persoanelor din municipiul Botosani care au �mplinit v�rsta de 85 de ani Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 172/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea art. 4 din HCL nr. 185 /2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local �n calitate de membri si membri supleanti �n consiliile de administratie ale Spitalelor Publice transferate administratiei publice Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 171/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Teatrului Teatrului pentru Copii si Tineret �Vasilache� Botosani, pe anul 2015 Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 170/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr.38/03.02.2015 privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asistent� Social� Botosani si Societatea Comercial� � FILIPAP VIO IMPEX� S.R.L. �n vederea �nfiint�rii Societ�tii Comerciale �SOCIAL GREEN SERVICES� S.R.L. Botosani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 169/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr.37/03.02.2015 privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asistent� Social� Botosani si Societatea Comercial� � FILIPAP VIO IMPEX� S.R.L. �n vederea �nfiint�rii Societ�tii Comerciale �SOCIAL CLEAN IMOBIL� S.R.L. Botosani Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 168/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind prelungire duratei Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Botosani prin concesiune nr.I 9092/01.08.2007 Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 167/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru patru persoane fizice ce au �n �ntretinere un copil cu handicap grav ce urmeaz� un program de recuperare Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 166/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE pentru completarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 84/2014 privind aprobarea unor facilit�ti pensionarilor cu domiciliul �n municipiul Botosani pentru transportul local comun cu tramvaie si autobuze Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 165/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 02 iul. 2015
 • Hotărârea 164/2015 - Municipiul Botoșani - 24.06.2015

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� domnului academician Leon D�n�il� Publicarea pe site: 01 iul. 2015
 • Hotărârea 163/2015 - Municipiul Botoșani - 03.06.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii: � Locuinte sociale Aleea Constantin Iord�chescu� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 162/2015 - Municipiul Botoșani - 03.06.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2015 Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 161/2015 - Municipiul Botoșani - 03.06.2015

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� domnilor : Leo Florian Grozavu , Andrei Alexandru Patache , Florin Dorin Acsinte, Cornel Costic� Sfaiter, Valeriu Iftime, Mihai Bordeianu, Alin Bordeanu, Alin Bejan Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 160/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 159/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RI pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � V�lcele nr.15, parter, ap. nr. 2 � NC 56094-C1-U6; CF 56094-C1-U6� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 18,50 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament la fa�ada lateral� cu destina�ie de locuin�� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 158/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Dobo�ari nr. 20 , NC 57279 CF 57279� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 157/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 54 � CAD �i CF 56354; CAD 5665/1 si CF 55842� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P +M� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 156/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � B-dul M. Eminescu nr. 204�CAD 3521-4561 si CF 55014� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire hal� cu destina�ia pavilion expozi�ional pentru utilaje �i ma�ini agricole� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 155/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea acordului de principiu privind sustinerea implement�rii proiectului "DATA = Dezvoltare Activ� prin Tranzitia Activ�" de c�tre Colegiul National A.T. Laurian Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 154/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea tarifului pentru depozitare deseuri de la terti la Spatiile de stocare temporare Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 153/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea componentei unor comisii organizate de Consiliul Local, precum si pentru �nlocuirea reprezentantilor Consiliului Local �n unele colective de conducere Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 152/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale �n Consiliul de administratie din cadrul Liceului de Art� �Stefan Luchian� Botosani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 151/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii de locuit repartizate �n regim de urgent� Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 150/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  H O T � R � R E privind organizarea evenimentului �1 Iunie, Ziua Copilului - 2015� Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 149/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii �n data 14 iunie 2015 a Crosului Verii 2015 Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 148/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � B-dul M. Eminescu nr. 98�CAD �i C.F. 62899� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuin�� P +M� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 147/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Drumul T�tarilor nr. 64 A , NC 63350 CF 63350 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+M, anexe gospod�re�ti �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 146/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. 1 Mai nr. 1 A CAD 4883 CF 53567� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire dou� locuin�e cuplate D + P + 1E� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 145/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Independentei nr. 39 A , NC 62776 CF 62776 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+1E, platform� parcare, �mprejmuire teren �i racord utilit��i� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 144/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Drumul T�tarilor nr. 52 D NC 5422 CF 60933 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M , garaj �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 143/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. C�lug�reni nr. 7A , NC 63021 CF 63021 NC 63022 CF 63022� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuin�� P + M� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 142/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 341/27.11.2014 privind aprobarea documenta�iei � Plan Urbanistic de Detaliu - B-dul Mihai Eminescu nr. 16 �CAD 4159/2 si CF 55505� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 141/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea concesion�rii terenului - Aleea Bucovina nr 1, sc A, ap 4- CAD 454/A,0,4 �i CF nr 50489-C1-U3, prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 10,50 mp., necesar realiz�rii obiectivului �extindere apartament cu destina�ia locuin�� - Intrare �n legalitate� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 140/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea concesion�rii terenului - Aleea Tiberiu Crudu nr 1, sc A, et. p, ap 2- CAD �i CF nr. 50364-C1-U16, prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 11,10 mp., necesar realiz�rii obiectivului �extindere apartament cu destina�ia locuin�� - Intrare �n legalitate� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 139/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Unirii nr. 8, ap. 1- CAD �i CF 50268 �C1-U10� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 9, 50 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior pentru persoan� cu dizabilit��i� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 138/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Calea Na�ional� nr 152 , bl. E1, p - CAD 672/p �i CF 51854 �C1-U6� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 7,05 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior la fa�ad� spa�iu comercial� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 137/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Marchian nr. 12, sc. A, p, ap 3 - CAD 1746/A,0,3 �i CF 52633 �C1-U11� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 15,97 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului � EXTINDERE APARTAMENT LA FATADA PRINCIPALA A BLOCULUI SI AMENAJARE ACCES DIN EXTERIOR �N VEDEREA SCHIMB�RII DESTINA�IEI DIN SPA�IU DE LOCUIT �N CABINET MEDICAL� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 136/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Calea National� nr. 78 A - CAD �i CF 63117� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire spa�iu comercial S+P+2E� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 135/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Iacob Iacobovici nr. 30 , NC 59539 CF 59539� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + 1E, anex� gospod�reasc� �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 134/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. V�lcele nr. 72, NC 54188 CF 54188� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� parter� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 133/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  H O T Ă R�R E pentru aprobarea tarifelor de �nchiriere a terenurilor gazonate din incinta stadioanelor proprietate publică a municipiului Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 132/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea tarifului de �nchiriere pentru spatiul din incinta Scolii nr. 9 Tulbureni Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 131/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Boto�ani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 130/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 129/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 128/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea prelungirii unor contracte de �nchiriere pentru spatiile comerciale, garajele si terasele amplasate �n str. Calea National� � Stadionul Municipal din Municipiul Botosani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 127/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 126/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea acordului de parteneriat �ntre Consiliul Local al municipiului Boto�ani �i S.C. Total Waste Management S.R.L. Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 125/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea sustinerii financiare a concursului de educatie ecologic� �SCOALA MEA PROTEJEAZ� MEDIUL!� � editia a VIII a promovat de Agentia pentru Protectia Mediului Botosani �n parteneriat cu Consiliul Local Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 124/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rezultatului evalu�rii primului an de management din mandatul 2014 � 2017 la TEATRUL �MIHAI EMINESCU � BOTOSANI Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 123/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rezultatului evalu�rii primului an de management din mandatul 2014 - 2017 la Filarmonica de Stat Botosani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 121/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru completarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 7/2014 privind stabilirea cuantumului facilit�tilor acordate elevilor din �nv�t�m�ntul obligatoriu, profesional si liceal creditat / autorizat din municipiul Botosani pentru transportul local �n comun cu tramvaie si autobuze Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 120/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind esalonarea la plat� a impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului local al Municipiului Botosani de catre SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI si esalon�rii la plat� a major�rilor de �nt�rziere de orice fel, cu exceptia major�rilor de �nt�rziere calculate pe perioada de esalonare Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 119/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru o persoan� fizic� ce are �n �ntretinere un copil cu handicap grav pentru care este pus �n aplicare un program de recuperare Pub.pe site:08 iun 2015
 • Hotărârea 118/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Contului de executie a bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activit�tilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului creditelor externe și interne pe anul 2014 Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 117/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani, a bugetului creditelor externe și a bugetului creditelor interne la data de 31 martie 2015 Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 116/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 115/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru scutiri sau reduceri de la plata major�rilor de �nt�rziere aferente impozitelor si taxelor locale, chiriilor,redeventelor si altor obligatii la bugetul local, datorate de c�tre persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 114/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantilor administratiei publice locale �n Consiliul de administratie, respectiv Comisia de Evaluare si Asigurare a Calit�tii din cadrul Liceului Teoretic �Nicolae Iorga� Botosani Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 113/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind modificarea art. 4 din HCL nr. 185 /2012 privind numirea reprezentantilor Consiliului Local �n calitate de membri si membri supleanti �n consiliile de administratie ale Spitalelor Publice transferate administratiei publice Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 112/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum si a statutului ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR� �ZONA METROPOLITAN� BOTOSANI� Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 111/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind modificarea componentei Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.3 pentru servicii publice, comert si turism Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 110/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind validarea mandatului doamnei consilier local Elena Lazarec Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 109/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind �ncetarea mandatului de consilier local al domnului Gheorghe Iavorenciuc, prin demisie Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 108/2015 - Municipiul Botoșani - 26.05.2015

  HOT�R�RE privind acordul pentru asocierea �ntre S.C. �URBAN SERV� S.A. Botosani si S.C. �SOMA� S.R.L. Bac�u �n vederea depunerii unei oferte comune la licitatia pentru �delegare de gestiune prin concesionarea activit�tilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase din judetul Botosani�, autoritate contractant� fiind Consiliul Judetean Botosani Publicarea pe site: 08 iun. 2015
 • Hotărârea 107/2015 - Municipiul Botoșani - 08.05.2015

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile mai - iunie 2015 Publicarea pe site: 05 iun. 2015
 • Hotărârea 106/2015 - Municipiul Botoșani - 16.04.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico � economici ai obiectivului de investi�ie �Racord agent termic primar consumatori Parc regional de agrement turistic �i sportiv CORNI�A Boto�ani� Publicarea pe site: 27 apr. 2015
 • Hotărârea 105/2015 - Municipiul Botoșani - 16.04.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii �n perioada 23 - 26 aprilie 2015 a manifest�rilor dedicate s�rb�toririi �Sf�ntului M. Mc. Gheorghe� Patronul Spiritual al municipiului Boto�ani, c�t �i a Zilelor municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 27 apr. 2015
 • Hotărârea 104/2015 - Municipiul Botoșani - 16.04.2015

  HOT�R�RE privind mandatarea Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� �Zona Metropolitan� Boto�ani� pentru achizi�ionarea de energie electric� prin intermediul Bursei Rom�ne de M�rfuri Publicarea pe site: 27 apr. 2015
 • Hotărârea 103/2015 - Municipiul Botoșani - 16.04.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 24 apr. 2015
 • Hotărârea 102/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind transmiterea �n folosin�a gratuit� a Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e a terenului �n suprafaț� de 15734 mp din intravilanul municipiului Botoșani (domeniul public) str. Șoseaua Iașului f.n. pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate �nchirierii Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 101/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind transmiterea �n folosin�a gratuit� a Agen�iei Na�ionale pentru Locuin�e a terenului �n suprafaț� de 4635,00 mp din intravilanul municipiului Botoșani (domeniul privat) , str. C-tin Iordachescu f.n. pentru construirea de locuințe pentru tineri, destinate �nchirierii Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 100/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Listei Investițiilor Prioritare pentru �Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap� �i ap� uzat� din jude�ul Botosani, pentru perioada 2014 � 2020� Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 99/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea unor m�suri de administrare a bunurilor proprietatea municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 98/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind acordarea unor drepturi personalului din cadrul Poli�iei Locale a Municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 97/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Calea Na�ional� nr.97, bl. 18, sc. C, parter, � CAD 1555/C;0;1; CF 53664-C1-U5 NC 62259-C1-U2; CF 62259-C1-U2� �n vederea realiz�rii obiectivului extindere spa�iu comercial pe terasa existent� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 96/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. A.T. Laurian nr. 1, CF 59828� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+1E �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 95/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru reconsiderarea prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 85/29.03.2012 privind aprobarea documenta�iei �Plan Urbanistic de Detaliu - str. Mihail Kog�lniceanu nr. 6 A -N.C. 7170, 7170 �C1,C2,C3, C4,C5 �i C.F. 54826� �n vederea realiz�rii obiectivului� CONSTRUIRE A�EZ�M�NT SOCIAL FILANTROPIC D+P+E+M, CONSTRUIRE CORP CL�DIRE P+M (GARAJ, CENTRAL� TERMIC�), LUM�N�RAR, TROI�Ó Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 94/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 305/31.10.2013 privind aprobarea documenta�iei �Plan Urbanistic de Detaliu - str. Veteranilor nr. 14 C - NC 2954/2 �i CF 56363� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 93/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Calea Na�ional� nr.79, sc. C , parter, ap. nr. 4 � NC 50008-C1-U55; CF 50008-C1-U55� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 46,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere , recompartiment�ri interioare �i schimbarea destina�iei apartamentului din locuin�� �n birouri � Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 92/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. C�lug�reni nr. 7, NC 63020 CF 63020 NC 63022 CF 63022� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� parter�
 • Hotărârea 91/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Pop�u�i nr. 52 , CAD 6820 CF 61351� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M, anexa P+M , �mprejmuire teren �i racorduri utilit��i� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 90/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Drumul T�tarilor nr. 67A CAD 6250/1/3 CF 54586 CAD 6250/2 CF 53086 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 89/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  H O T � R � R E pentru aprobarea concesion�rii terenului - Aleea Slt. Ion Elefterescu nr 15, sc C, et. p, ap 3- CF nr. 54706-C1-U16 prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 6,80 mp., necesar realiz�rii obiectivului �extindere apartament la fa�ada posterioar� cu destina�ia de locuin�� - Intrare �n legalitate� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 88/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Prim�verii nr. 26, sc E, p - CAD 578/E,0,2 �i CF 51594 �C1-U35� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 7,20 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului � extindere acces din exterior �i modernizare spa�iu existent� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 87/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Prim�verii nr. 19 (fost nr. 26) sc. F, ap. 2� CAD 78/F,0,2 �i C.F. 51059-C1-U4��i aprobarea supliment�rii suprafe�ei concesionate prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 6,15 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului � creare al doilea acces la fa�ada principal� cu modificarea celui existent �i construire balcon la fa�ada posterioar� cu forma �i dimensiuni egale cu cele de la etajele superioare, schimbarea destina�iei din spa�iu de locuit �n spa�iu comercial� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 86/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Calea Na�ional� nr. 105, et. P, CF 51509-C1-U2� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 18,90 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului � extindere spa�iu comercial �i realizare ramp� acces pietonal� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 85/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. I.C. Br�tianu nr. 94, CF 53307� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire imobil birouri �i garaje� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 84/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Victoriei nr. 45, CF 52403 �i CF 54101� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+M �i garaj P� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 83/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � B-dul Mihai Eminescu nr. 162�CAD �i C.F. 59385� �n vederea realiz�rii obiectivului �consolidare, extindere �i mansardare locuin�� P �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 82/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 64- CAD 3504/1/ �i CF 55863� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� S+P+1E, foi�or, parcare acoperit� �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 81/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Adrian Adamiu nr. 11 A � CAD �i C.F. 62129� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuin�� P +M �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 80/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. George Co�buc nr. 14 NC 62369 CF 62369 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� parter �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 79/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Dobo�ari nr. 25D , CAD 5910/2 CF 60327 CAD 5910/5 CF 54754� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M, garaj, f�nt�n� �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 78/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. V�lcele nr. 46, NC 62727 CF 62727� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� D+P+M �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 77/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea unor contracte de asociere Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 76/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 49 din 27 februarie 2015 privind punerea la dispozi�ia proiectului �Extinderea re�elelor de ap� �i canalizare �n ZAA/aglomerarea Boto�ani�, din cadrul proiectului POS Mediu �Extinderea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� �i canalizare � epurarea apelor uzate �n jude�ul Boto�ani� a unor terenuri, proprietate public� a municipiului Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 74/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind modificarea anexei conțin�nd bunurile concesionate c�tre URBAN SERV S.A.Botoșani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 73/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea achizi�ion�rii unor bunuri bunuri, proprietate a S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 72/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 71/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietatea numiților Isac Neculai Emil și Isac Mihaela, situat �n str. Pacea nr. 90 �i terenul proprietate privat� a municipiului situat �n str. Pacea f.n. Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 70/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apar�in�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 69/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  H O T � R � R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spa�ii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 68/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 67/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind constituirea comisiei de evaluare a managementului /solu�ionare a contesta�iilor, la Teatrul �Mihai Eminescu � Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 66/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind constituirea comisiei de evaluare a managementului / solu�ionare a contesta�iilor, la Filarmonica de Stat Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 65/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare �i desf�urare a evalu�rii managementului institu�iilor publice de cultur� din subordinea Consiliului Local al Municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 64/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE pentru stabilirea ordinii de prioritate �n vederea repartiz�rii locuin�elor de serviciu apar�in�nd Consiliului Local Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 63/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind asocierea �ntre Municipiul Boto�ani cu sediul �n Pia�a Revolu�iei nr.1 �i Asocia�ia Cultural� �Nicolae Iorga� Boto�ani �n vederea realiz�rii �n comun a evenimentelor PREMIUL NA�IONAL DE ISTORIE �NICOLAE IORGA� BOTO�ANI, EDI�IA A XIII-A, 2015 � IUNIE 2015 �i EVOCAREA PERSONALIT��II ISTORICULUI �I OMULUI DE CULTUR� �NICOLAE IORGA� � Concurs �colar de Istorie �Nicolae Iorga� precum �i preg�tirea reedit�rii integrale a volumului Cuget�ri � Nicolae Iorga - NOIEMBRIE 2015 Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 62/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico � economici ai obiectivului de investi�ie �Racord agent termic primar consumatori Parc regional de agrement turistic �i sportiv CORNI�A Boto�ani� Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 61/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investi�ie: � Reabilitare cale de rulare Prim�verii � tronson Castel � �i � �nlocuire cabluri de alimentare cu energie electric� pentru ambele polarit��i � tronson 4 Prim�verii � Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 60/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea tarifelor �i pre�urilor locale ale energiei termice livrat� utilizatorilor de c�tre S.C. MODERN CALOR S.A. Boto�ani Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 59/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 58/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind respingerea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri și a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru trei persoane care au solicitat scutirea potrivit art.1, lit. d) din anexa nr.7 la HCL nr.377/29.12.2014 și nu �ndeplinesc criteriile de scutire aprobate Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 57/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri și a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru șapte persoane fizice ce au �n �ntre�inere un copil cu handicap accentuat sau grav ce urmeaz� un program de recuperare Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 56/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri datorat bugetului local al Municipiului Boto�ani, pe anul 2015, pentru o persoan� care �ndeplinește condi�iile prev�zute la art.3 din Anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 377/29.12.2014 Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 55/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri �i a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru șase persoane ce au �n �ntre�inere un elev sau student care a ob�inut premiul I, II sau III la faza na�ional� sau interna�ional� a unei olimpiade Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 54/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea �nlesnirilor la plat� sub forma scutirilor sau reducerilor de la plata major�rilor de �nt�rziere aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de c�tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Municipiului Botoșani Publicarea pe site: 16 apr. 2015
 • Hotărârea 53/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  H O T � R � R E pentru aprobarea Procedurii privind finan��rile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activit��i nonprofit de interes local Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 52/2015 - Municipiul Botoșani - 31.03.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea contribu�iei municipiului �n vederea execut�rii obiectivului de investi�ie �Spital municipal de boli cronice �i �ngrijiri paliative �n municipiul Boto�ani� Publicarea pe site: 15 apr. 2015
 • Hotărârea 51/2015 - Municipiul Botoșani - 27.02.2015

  HOT�R�RE privind modificarea anexei nr. 2 la HCL nr. 35/2015 privind Statului de func�ii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 50/2015 - Municipiul Botoșani - 27.02.2015

  HOT�R�RE pentru repartizarea apartamentului nr. 2 din str. 1 Decembrie nr. 42, domnului Sandu Dan, regimul juridic fiind locuin�� de serviciu Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 49/2015 - Municipiul Botoșani - 27.02.2015

  HOT�R�RE privind punerea la dispozi�ia proiectului �Extinderea re�elelor de ap� �i canalizare �n ZAA/aglomerarea Boto�ani�, din cadrul proiectului POS Mediu �Extinderea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� �i canalizare �epurarea apelor uzate �n jude�ul Boto�ani� a unor terenuri, proprietate public� a municipiului Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 48/2015 - Municipiul Botoșani - 27.02.2015

  H O T � R�R E modificarea �i completarea Inventarului bunurilor apar�in�nd domeniului public al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 47/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE pentru completarea Hot�r�rii nr. 323/2014 privind predarea c�tre Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Administra�iei Publice, prin Compania Na�ional� de Investi�ii �CNI� S.A., a amplasamentului �i asigurarea condi�iilor �n vederea execut�rii obiectivului de investi�ie �Spital municipal de boli cronice �i �ngrijiri paliative �n municipiul Boto�ani� Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 46/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind alegerea pre�edintelui de �edin�� al Consiliului Local al Municipiului Boto�ani pentru lunile martie - aprilie 2015 Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 45/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind unele m�suri pentru administrarea obiectivului �Amenajare zon� de recreere (teren de joac� copii, sport �n aer liber) �i spa�iu dedicat proprietarilor animalelor de companie� din municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 44/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea extinderii cimitirului Pacea Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 43/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind stabilirea cuantumului gratuit��ii pe toate liniile de transport public urban de calatori cu tramvaiul in Municipiul Botosani pentru anumite categorii de persoane Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 42/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind modificarea �i completarea HCL nr. 333 din 27 noiembrie 2014 privind acordarea unor drepturi politi�tilor locali din cadrul Poli�iei Locale a Municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 41/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind e�alonarea la plat� a impozitelor, taxelor �i a altor obliga�ii datorate bugetului local al Municipiului Boto�ani de catre SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI �i e�alon�rii la plat� a major�rilor de �nt�rziere de orice fel, cu excep�ia major�rilor de �nt�rziere calculate pe perioada de e�alonare Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 40/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea �n principiu, a v�nz�rii a unor terenuri apar�in�nd domeniului privat al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 02 mart. 2015
 • Hotărârea 39/2015 - Municipiul Botoșani - 12.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 18 feb. 2015
 • Hotărârea 38/2015 - Municipiul Botoșani - 03.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asisten�� Social� Boto�ani �i Societatea Comercial� � FILIPAP VIO IMPEX� S.R.L. �n vederea �nfiin��rii Societ��ii Comerciale �SOCIAL GREEN SERVICES� S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 37/2015 - Municipiul Botoșani - 03.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asisten�� Social� Boto�ani �i Societatea Comercial� � FILIPAP VIO IMPEX� S.R.L. �n vederea �nfiin��rii Societ��ii Comerciale �SOCIAL CLEAN IMOBIL� S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 36/2015 - Municipiul Botoșani - 03.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea re�elei �colare din municipiul Boto�ani pentru anul �colar 2015 � 2016 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 35/2015 - Municipiul Botoșani - 03.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei �i statului de func�ii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Boto�ani si Serviciului Public Comunitar Local pentru Eviden�a Persoanelor Boto�ani pe anul 2015 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 34/2015 - Municipiul Botoșani - 03.02.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei �i statului de func�ii ale Poli�iei Locale a Municipiului Boto�ani, pe anul 2015 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 33/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea realiz�rii de Clubul Sportiv �colar Boto�ani a obiectivului de investi�ii-Sal� Sport Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 32/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind modificarea listei bunurilor concesionate de c�tre S.C. Urban Serv S.A. Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 31/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr 280 din 30.09.2013 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 30/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investi�ii: �Reabilitare �i modernizare strada Dimitrie Bolintineanu, municipiul Boto�ani �, �Sens giratoriu B-dul Mihai Eminescu � str. Petru Rare�, municipiul Boto�ani � Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 29/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind asigurarea cofinan��rii obiectivelor de investi�ii noi propuse a fi finan�ate �n cadrul Programului Na�ional de Dezvoltare Local�, subprogramul �Regenerarea urban� a municipiilor �i ora�elor� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 28/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind stabilirea amplasamentelor punctelor (platformelor) de colectare a de�eurilor la nivelul municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 27/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind punerea la dispozi�ia proiectului �Extinderea re�elelor de ap� �i canalizare �n ZAA/aglomerarea Boto�ani �, din cadrul proiectului POS Mediu �Extinderea �i modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� �i canalizare � epurarea apelor uzate �n jude�ul Boto�ani � a unor terenuri, proprietate public� a municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 26/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetului de venituri �i cheltuieli pe anul 2014, al S.C. Eltrans S.A Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 25/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. I.L. Caragiale nr. 20, CF 61728� �n vederea realiz�rii obiectivului �CONSTRUIRE LOCUIN�� D+P �I �MPREJMUIRE TEREN� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 24/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � extravilan, cu acces din str. Tulbureni nr. 29, CF 55494� �n vederea realiz�rii obiectivului �anex� a exploata�iilor agricole D+P, f�nar, �opron pentu utilaje agricole �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 23/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. A.S. Pu�kin nr. 13, CF 52561� �n vederea realiz�rii obiectivului �CONSTRUIRE LOCUIN�� S+D+P+M �I �MPREJMUIRE TEREN� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 22/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Boto�ani nr. 61 din 29 martie 2012 privind aprobarea asocierii, a actului constitutiv, precum �i a statutului ASOCIA�IEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITAR� �ZONA METROPOLITAN� BOTO�ANI� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 21/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind modificarea anexei Hot�r�rii Consiliului Local nr 183 din 26.06.2013 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 20/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietatea S.C. Cosmetica Ema S.R.L., situat �n zona A.N.L. Ci�mea �i terenul proprietate privat� a municipiului din str Grivi�a nr 5 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 19/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind concesionarea unui teren prin licita�ie public� proprietate privat� a municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 18/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  H O T � R�R E privind completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului - Sec�iunea I - bunuri imobile Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 17/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apar�in�nd domeniului privat al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 16/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  H O T � R�R E privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 15/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 14/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 13/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea statului de func�ii pentru serviciul public �Centrul Na�ional de Informare �i Promovare Turistic� Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 12/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea Organigramei, Statului de Func�ii �i Regulamentului de Organizare �i Func�ionare ale Teatrului pentru copii �i tineret �Vasilache� Boto�ani, pe anul 2015 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 11/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind schimbarea denumirii Liceului Tehnologic de Coopera�ie din municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 10/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea achizition�rii a 50 seturi (4 volume/set) Nicolae Iorga � �Discursuri Parlamentare� Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 9/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2015, pentru o persoan� fizic� ce are �n �ntre�inere un copil cu handicap accentuat pentru care este pus �n aplicare un program de recuperare Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 8/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri �i a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru persoanele cu contract de voluntariat pentru situa�ii de urgen��, care au depus cereri de scutire Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 7/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri datorat bugetului local al Municipiului Boto�ani, pe anul 2015, pentru dou� persoane care �ndeplinesc condi�iile prev�zute la art. 3 din anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 377/29.12.2014 Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 6/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, datorat bugetului local al Municipiului Boto�ani, pe anul 2015, de c�tre copilul orfan de ambii p�rin�i, Muraru Iuliana Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 5/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri �i a impozitului pe teren, pe anul 2015, pentru persoanele ce au �n �ntre�inere un elev sau student care a ob�inut premiul I, II sau III la faza na�ional� sau interna�ional� a unei olimpiade Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 4/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOTAR�RE privind stabilirea tarifelor pentru transportul public urban de c�l�tori cu tramvaiul �n municipiul Boto�ani, ce vor fi practicate de S.C. �ELTRANS� S.A. Boto�ani Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 3/2015 - Municipiul Botoșani - 29.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea bugetelor de venituri �i cheltuieli pe anul 2015, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. �i S.C. Modern Calor S.A Publicarea pe site: 16 feb. 2015
 • Hotărârea 2/2015 - Municipiul Botoșani - 15.01.2015

  HOT�R�RE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sec�iunii de dezvoltare pe anul 2014 Publicarea pe site: 06 feb. 2015
 • Hotărârea 1/2015 - Municipiul Botoșani - 15.01.2015

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet��ean de Onoare al municipiului Boto�ani� laureatului Premiului Na�ional de Poezie �Mihai Eminescu� pentru anul 2014 Publicarea pe site: 06 feb. 2015