• Hotărârea 380/2014 - Municipiul Botoșani - 29.12.2014

  HOT�R�RE pentru acordarea unor beneficii de asistenta sociala, sub forma de tichete sociale, persoanelor v�rstnice din municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 379/2014 - Municipiul Botoșani - 29.12.2014

  H O T Ă R�R E privind acordarea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit pentru spaţiul din Incubatorul de Afaceri către Agentia Natională pentru Locuinţe Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 378/2014 - Municipiul Botoșani - 29.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea concesion�rii c�tre �Asocia�ia Partida Romilor - Pro Europa� a imobilului situat �n str. 1 Decembrie nr. 14 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 377/2014 - Municipiul Botoșani - 29.12.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea impozitelor �i taxelor locale pentru anul 2015 Publicarea pe site: 30 dec. 2014
 • Hotărârea 376/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind alegerea pre�edintelui de �edin�� al Consiliului Local al Municipiului Boto�ani pentru lunile ianuarie - februarie 2015 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 375/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ie: �Reabilitare cale de rulare tramvai tronson A+B� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 374/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii a dou� s�li de clas� din incinta Liceului ,,Alexandru cel Bun� Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 373/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ie: Amenajare teren sport Liceul �DimitrieNegreanu� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 372/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea prelungirii valabilit��ii Planului Urbanistic General,Regulamentului Local de Urbanism �i Planului de Amenajare a Teritoriului Administrativ al municipiului Boto�ani, p�n� la aprobarea noii documenta�ii de urbanism Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 371/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Calea Na�ional� nr.9, sc. C , parter , ap. nr. 1 � CAD 203/C;0;1; CF 51735-C1-U6� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 8,32 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament la fa�ada principal� cu destina�ie de locuin�� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 370/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � extravilan, parcel� nr. 121/2, sola 15 - CAD 6396 �i CF 53411� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire anex� a exploata�iilor agricole� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 369/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea transmiterii spa�iului situat �n municipiul Boto�ani, str. S�venilor, nr. 2 - 8, camera 1, etaj 1, proprietatea municipiului Boto�ani, �n folosin�� gratuit� a Reprezentan�ei Boto�ani a Uniunii Scriitorilor din Rom�nia Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 368/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Boto�ani �n Adunarea General� a Asocia�ilor A.D.I �AQUA BOTO�ANI� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 367/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Boto�ani �n Adunarea General� a Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� �ECO PROCES� Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 366/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apar�in�nd domeniului privat al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 365/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 364/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unui contract de concesiune Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 363/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind reglementarea situa�iei juridice a unui imobil destinat construirii unui bazin de polo �n municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 362/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  H O T Ă R�R E privind aprobarea prelungirii unui contract de �nchiriere, obiectiv teren Cornişa 5, proprietar S.C. Electromining S.A., chiriaş Colegiul Tehnic � Gheorghe Asachi� Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 361/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea Planului local de ac�iune privind serviciile sociale administrate si finan�ate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru anul 2015 si a Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale in Municipiul Boto�ani pentru perioada 2015 - 2020 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 360/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asisten�� Social� Boto�ani �i Societatea Comercial� �UPA Solutions� S.R.L. �n vederea �nfiin��rii Societ��ii Comerciale �SOCIAL GREEN SERVICES� S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 359/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Serviciul Public Local de Asisten�� Social� Boto�ani �i Societatea Comercial� �UPA Solutions� S.R.L. �n vederea �nfiin��rii Societ��ii Comerciale �SOCIAL CLEAN IMOBIL� S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 358/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Municipiul Boto�ani cu sediul �n Pia�a Revolu�iei nr.1 �i Funda�ia Cultural� �Hyperion � Caiete Boto��nene� , persoan� juridic�/fizic� cu sediul �n Boto�ani, Pietonal Transilvaniei nr.3, Bl.A8, AP.8 , jude�ul Boto�ani �n vederea finan��rii edit�rii c�r�ii Poetului Laureat al Premiului Na�ional de Poezie �Mihai Eminescu� � Opera Omnia, pe anul 2013, Ion Mure�an cu sprijinul Consiului Local al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 357/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea finan��rii Premiului Na�ional de Poezie �Mihai Eminescu� edi�ia a � XXIV - a, Boto�ani 14 - 16 ianuarie 2015 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 356/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei �i statului de func�ii ale Direc�iei Servicii Publice , Sport �i Agrement Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 355/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind modificarea anexei la HCL nr. 329 /2014 privind stabilirea cuantumului si numarului de burse acordate �n anul �colar 2014 � 2015 �n municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 354/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea execu�iei bugetului local al municipiului Boto�ani, a bugetului creditelor externe pentru perioada 01 ianuarie 2014 � 15 decembrie 2014 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 353/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea planului de ac�iuni �i lucr�ri de interes local pentru anul 2015 �ntocmit �n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 352/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind eșalonarea la plat� a impozitelor, taxelor și a altor obligații la bugetul local al Municipiului Botoșani și eșalon�rii la plat� a major�rilor de �nt�rziere de orice fel, cu excepția major�rilor de �nt�rziere datorate pe perioada de eșalonare Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 351/2014 - Municipiul Botoșani - 22.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru stimularea investi�iilor �i crearea de noi locuri de munc� �n municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 350/2014 - Municipiul Botoșani - 12.12.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetului de venituri �i cheltuieli pe anul 2014, al S.C. Modern Calor S.A. Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 349/2014 - Municipiul Botoșani - 12.12.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 15 ian. 2015
 • Hotărârea 348/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Boto�ani �n Consiliul Administrativ al Teatrului pentru Copii �i Tineret � Vasilache � Boto�ani Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 347/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ie: Reabilitare sal� de sport �coala gimnazial� � Elena Rare�� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 346/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea transmiterii terenului situat �n municipiul Boto�ani, str. Victoriei nr 7 , bl. E4 - E5 , proprietatea privat� a municipiului Boto�ani, �n folosin�a gratuit� a Filialei Boto�ani a Societ��ii Na�ionale de Cruce Ro�ie din Rom�nia Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 345/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune pentru cabinete medicale situate �n Aleea Eliber�rii nr 3 - etaj Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 344/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind reorganizarea comisiei pentru v�nzarea spa�iilor cu destina�ia cabinete medicale �i activit��i conexe ce pot fi v�ndute conform Legii 236/ 2006 Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 343/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �Plan Urbanistic Zonal �i Regulament Local de Urbanism aferent -EXTINDERE CIMITIR MUNICIPAL �ETERNITATEA� � �n tarlaua nr 30, PC 263 �i PC 265 -NC/CF � 62186, NC/CF � 62187, NC/CF � 62340� �n vederea realiz�rii obiectivului �introducere teren �n intravilan� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 342/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 55 � CAD �i C.F. 62136� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuin�� P �i �mprejmuire teren Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 341/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � B-dul Mihai Eminescu nr. 16 � CAD 4159/2 si CF 55505� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuin�� P+ M� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 340/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Calea Nationala nr 2 B �i str. Manole�ti Deal nr 97 bis � N.C. 1370/1 �i C.F. 50562; NC 3507 si CF 54656; CAD si CF 62653� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere hal� produc�ie� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 339/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Prunilor nr. 60, CF 62578� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+M, garaj, magazie, foi�or, f�nt�n� �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 338/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 337/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi�ii �Sistem antiincendiu Stadion Municipal� din municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 336/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 335/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind reorganizarea Comisiei de negociere a valorii bunurilor - parcometre, bunuri proprii aflate �n proprietatea S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 334/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind numirea �n Comisia pentru evaluarea �i asigurarea calit��ii din cadrul �colii Postliceale FEG Education �Filiala Boto�ani a reprezentantului administra�iei publice locale Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 333/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind acordarea unor drepturi politi�tilor locali din cadrul Poli�iei Locale a Municipiului Boto�ani, conform prevederilor Ordonan�ei de Urgen�� a Guvernului Rom�niei nr. 65 / 2014 Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 332/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea Planului de m�suri pe anul 2015 privind incluziunea social� a cet�tenilor rom�ni de etnie rom� Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 331/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri datorat bugetului local al Municipiului Boto�ani, pe anul 2014, pentru o persoan� care �ndeplinește condi�iile rev�zute la art.3 din Anexa nr. 7 H.C.L. nr. 70/20.12.2013 Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 330/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 329/2014 - Municipiul Botoșani - 27.11.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cuantumului �i num�rului de burse acordate �n �nv���m�ntul preuniversitar de stat din municipiul Boto�ani, pentru anul �colar 2014 � 2015, din bugetul local al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 08 dec. 2014
 • Hotărârea 328/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cofinan��rii proiectului �VAST � Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine� implementat �n parteneriat de Serviciul Public Local de Asisten�� Social� Botosani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 327/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind transmiterea �n administrarea Ministerului Dezvolt�rii Regionale �i Administra�iei Publice prin Compania Na�ional� de Investi�ii S.A. a unui teren din incinta Liceului cu Program Sportiv Botosani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 326/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Rapoartelor de activitate pe anul 2013, ale S.C. Eltrans S.A., S.C. Urban Serv S.A., S.C. Modern Calor S.A �i S.C. Locativa S.A. Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 325/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea rectific�rii bugetului de venituri �i cheltuieli pe anul 2014, al S.C. Urban Serv S.A. Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 324/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind ini�ierea procedurilor pentru punerea la dispozi�ia proiectului �Reabilitarea sistemului de termoficare la nivelul municipiului Boto�ani pentru perioada 2009 � 2028 �n scopul conform�rii la legisla�ia de mediu �i cre�terii eficien�ei energetice etapa a II-a� a unor bunuri aflate �n proprietatea jude�ului Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 322/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 49/28.02.2014 privind aprobarea documenta�iei �Plan Urbanistic de Detaliu - str. Viilor nr. 3 A - NC �i CF 60768� �n vederea realiz�rii obiectivului � extindere �i mansardare spa�iu comercial �i acoperire par�ial� teras� existent� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 321/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Liceului nr. 19A - N.C. �i C.F. 61814,� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire bloc locuin�e S+P+2E �i aprobarea concesion�rii terenului �n suprafa�� de 20,00 mp prin �ncredin�are direct� �n vederea realiz�rii accesului pietonal �i carosabil la parcel� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 320/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea concesion�rii terenului - str. Viilor nr 3, sc E, et. p, ap 2- CF nr. 50675-C1-U31 prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 9,75 mp., necesar realiz�rii obiectivului �extindere apartament, acces direct din exterior �i amenajare ramp� acces pentru persoan� cu handicap locomotor - Intrare �n legalitate� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 319/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Pinului nr 7, sc D, et. p . ap 3 - CAD �i CF 51680 �C1-U8� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 15,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament cu destina�ia locuin�� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 318/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Armean� nr. 51B, CF nr. 53952� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+M �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 317/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Dub�lari nr. 22 NC 62770 CF 62770 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M , �mprejmuire teren �i racorduri utilit��i� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 316/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Walter M�r�cineanu nr. 22 NC 56164 CF 56164 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� D + P + M� Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 315/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind alegerea pre�edintelui de �edin�� al Consiliului Local al Municipiului Boto�ani pentru lunile noiembrie � decembrie 2014 Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 314/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind desemnarea reprezentan�ilor administra�iei publice locale �n Consiliile de administra�ie ale unit��ilor de �nv���m�nt preuniversitar din municipiul Botosani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 313/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind mandatarea viceprimarilor �i secretarului Municipiului Boto�ani pentru a asigura reprezentarea Consiliului local �n fa�a instan�elor judec�tore�ti �n cauzele �n care acesta este parte Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 312/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea statului de func�ii al Poli�iei Locale a Municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 311/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind reorganizarea Comisiei de negociere a pre�ului de v�nzare a terenurilor, comisie stabilit� prin Hot�r�rea Consiliului Local nr. 114/2010 , republicat�, privind stabilirea categoriilor de terenuri proprietate privat� a municipiului Boto�ani care pot fi v�ndute �n baza art. 123 al. 3 �i 4 din Legea 215/2001 �i aprobarea procedurilor de solu�ionare a acestora Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 310/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind reorganizarea Comisiei de licita�ie pentru concesionarea terenurilor din domeniul privat al municipiului Boto�ani �i renegocierea termenelor contractuale Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 309/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea de principiu, a prelu�rii de c�tre Prim�ria Municipiului Boto�ani a parcometrelor aflate �n proprietatea S.C. HI SPEED RECOVERY S.R.L. Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 308/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de inchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 307/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 306/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii prin licita�ie public� a unor spa�ii amplasate la subsolul ansamblului � O1-O3 �din Calea Na�ional� intersec�ie cu str. Ion Pillat Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 305/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  H O T Ă R�R E modificarea unei pozitii din inventarul bunurilor aparţin�nd domeniului public al municipiului Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 304/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apar�in�nd domeniului privat al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 303/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 302/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  H O T Ă R�R E privind repartizarea unor spaţii către Teatrul �Mihai Eminescu� Botoşani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 301/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea execu�iei bugetului local al municipiului Boto�ani, a bugetului creditelor externe pentru perioada 01 ianuarie 2014 � 30 septembrie 2014 Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 300/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 299/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOTĂR�RE privind numirea unei Comisii speciale de verificare a sesizărilor din petiţiile �nregistrate la nr. 23321/26 septembrie 2014 şi nr. 23579/30 septembrie 2014 Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 298/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Statului de Func�ii al Teatrului pentru copii �i tineret �Vasilache� Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 297/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind unele m�suri pentru reorganizarea Direc�iei Servicii Publice, Sport �i Agrement Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 296/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  H O T Ă R�R E pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Servicii Publice, Sport şi Agrement, precum şi pentru transmiterea unor bunuri care apartin domeniului public al municipiului Botosani �n administrarea Direcţiei de Servicii Publice, Sport şi Agrement Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 295/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investi�ii: Finalizare extindere Colegiul na�ional � A.T. Laurian � �i Reabilitare pardoseal� sal� sport -�coala gimnazial� nr.13 Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 294/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �Regulament de exploatare a paji�tilor permanente din proprietatea municipiului Boto�ani �i principalele lucr�ri de �mbun�t��ire a paji�tilor� �i amenajamentele pastorale aferente Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 293/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare �i func�ionare a terenurilor de joac� pentru copii din municipiul Boto�ani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 292/2014 - Municipiul Botoșani - 23.10.2014

  HOTĂR�RE privind prelungirea duratei contractului nr. 25770 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a cimitirelor aflate �n proprietatea municipiului Botoşani şi a contractului 25771 din 20 octombrie 2005 pentru delegarea gestiunii Serviciului public de administrare a pieţelor şi t�rgului (obor) din municipiului Botoşani Publicarea pe site: 05 nov. 2014
 • Hotărârea 291/2014 - Municipiul Botoșani - 06.10.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Boto�ani nr. 383/2013 privind concesionarea unor amplasamente proprietate privat� a municipiului Boto�ani, precum �i stabilirea destina�iei unui teren proprietate privat� a municipiului Boto�ani situat �n zona de extindere a Parcului � Mihai Eminescu�. Publicarea pe site: 08 oct. 2014
 • Hotărârea 290/2014 - Municipiul Botoșani - 06.10.2014

  HOT�R�RE privind acceptarea de c�tre municipiul Boto�ani a unei dona�ii din partea S.C. Geoartis S.R.L. Ia�i, const�nd �n documenta�ia tehnic� pentru realizarea obiectivului �Reabilitarea �i Modernizarea Gr�dinii Publice Mihai Eminescu Boto�ani, Jude�ul Boto�ani � etapa a II-a Publicarea pe site: 08 oct. 2014
 • Hotărârea 289/2014 - Municipiul Botoșani - 06.10.2014

  HOT�R�RE privind modificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 08 oct. 2014
 • Hotărârea 288/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea modific�rii anexelor nr. 1 si 2 la HCL nr. 99 / 2014 privind Planul de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 287/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat dintre Consiliul Local al Municipiului Botosani si Asociatia pentru copii �Il Girotondo � Botosani Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 286/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii de locuit repartizate �n regim de urgent� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 285/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Constantin Gane nr. 2, sc A, parter, ap. 1 - CAD 179/A,0,1 �i CF 52104 �C1-U29� �i aprobarea concesion�rii prin �ncredin�are direct� a terenului �n suprafa�� de 5,25 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �Extindere apartament cu destina�ia locuin�� la fa�ada principal� a blocului, recompartiment�ri interioare� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 284/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � B-dul Mihai Eminescu nr. 97A si nr. 91 � CAD 7187 �i C.F. 55265; CAD (3467-3638)/1 si CF 62554 � �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere si etajare construc�ie existent� �n vederea schimb�rii destina�iei din func�iunea de depozit comercial �n imobil cu destina�ia de spa�iu alimenta�ie public� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 283/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Sf. Gheorghe nr. 5 � CAD 54798 �i C.F. 54798� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere �i mansardare construc�ie existent� �n vederea schimb�rii destina�iei din func�iunea de magazie �n imobil cu destina�ia birouri, spa�ii de odihn�, locuin�� de serviciu cu regim de �n�l�ime D+P+1E+M, garaj P, depozit-magazii P �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 282/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Tomis nr. 19 NC 51957 CF 51957� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 281/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. I.C. Br�tianu nr. 55 NC 52631 CF 52631� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M, racorduri utilit��i �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 280/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � Aleea Gh. Hasnas nr. 11 NC 53792 CF 53792� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P + M, anex� gospod�reasc� �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 279/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �Plan Urbanistic Zonal � P.U.Z. �i Regulament local de urbanism - R.L.U. aferent �str. Pod de Piatr� F.N., C.F. nr. 58789 �i 52864� �n vederea realiz�rii obiectivului �Introducerea unor por�iuni de teren de cca. 500,0 mp respectiv 950,0 mp �n intravilan �i construire locuin�e� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 278/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Aleea Florilor nr. 7, CF 57825� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere anex� gospod�reasc� �i schimbare destina�ie �n locuin�� unifamilial�, construire anex�, f�nt�n�, bazin vidanjabil �i racord utilit��i� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 277/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. I.L. Caragiale nr. 3, CF 56456� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� D+P+1E �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 276/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Prunilor nr. 11, NC/CF 56176� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P, anex� gospod�reasc�, racord utilit��i �i �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 275/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. Prunilor nr. 66, CF 53439� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuin�� P+M� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 274/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documenta�iei �P.U.D. � str. I.C. Br�tianu nr. 35, CAD 1947 �i 3889� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere, mansardare, modificare �i consolidare cl�dire P existent� Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 273/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 272/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  H O T Ă R�R E modificarea unei pozitii din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 271/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea acord�rii unui drept de uz si servitute �n favoarea E.ON Moldova Distributie � C.R. Botosani pentru suprafata de 0,25 mp din B - dul M. Eminescu nr. 106 Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 270/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii de Stat Botosani Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 269/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind modificarea componentei Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.5 comisia pentru administratie public�, juridic�, ap�rarea ordinii publice, respectarea drepturilor si a libert�tilor cet�tenilor Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 268/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE pentru alegerea viceprimarilor municipiului Botosani Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 267/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind schimbarea domnului Eugen Cristian Turcanu din functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 266/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind schimbarea doamnei C�t�lina Camelia Lupascu din functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 265/2014 - Municipiul Botoșani - 17.09.2014

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� domnului prof. dr. Viorel Enea Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 264/2014 - Municipiul Botoșani - 11.09.2014

  HOT�R�RE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Brum� Mihai - Cristinel Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 263/2014 - Municipiul Botoșani - 11.09.2014

  HOTĂR�RE privind aprobarea cererii de finantare �Reabilitare termică �n vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani�, a cheltuielilor aferente si a mecanismului de recuperare a cheltuielilor Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 262/2014 - Municipiul Botoșani - 11.09.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile septembrie - octombrie 2014 Publicarea pe site: 24 sept. 2014
 • Hotărârea 261/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind transmiterea �n folosint� gratuit� c�tre Compania National� de Investitii S.A., a imobilului � Sal� de Sport � Liceul Teoretic � Nicolae Iorga� Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 260/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile septembrie - octombrie 2014 Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 259/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Boto�ani pe anul 2014 Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 258/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind modificarea cuantumului burselor de studiu, de ajutor social si de performant� acordate �n �nv�t�m�ntul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, prin majorarea cu 50% �n anul scolar 2014 � 2015 din bugetul local al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 257/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  H O T � R � R E privind numirea �n functia de conducere Sef Serviciu al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgent� al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 256/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  H O T Ă R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Calea Natională nr 54, sc C, parter, ap. 3 � CAD 1476/C (A), 0,3 si CF 50924 �C1-U1�si aprobarea concesionării prin �ncredintare directă a terenului �n suprafată de 10,00 mp. �n vederea realizării obiectivului � amenajare acces din exterior �n vederea schimbării destinatiei din spatiu de locuit �n spatiu birouri� Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 255/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii: Reabilitare sarpant� si s�li de clas� Scoala gimnazial� nr. 11, Reabilitare sarpant� si �nvelitoare Gr�dinita nr 21 ( �Sotron�), Executie termosistem si amenaj�ri interioare Gr�dinita nr. 23, Reabilitare si modermizare gr�din� public� Mihai Eminescu etapa a III a Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 254/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: �Reabilitare instalatie termic� la Cresa Municipal� din cadrul Serviciului Public Local de Asistenț� Social� Botosani� Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 253/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unui contract de concesiune Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 252/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii prin licitatie public� a unui spatiu administrat de Scoala Gimnazial� �Elena Rares� Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 251/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietatea S.C. Admir S.R.L., situat �n zona A.N.L. Cismea si terenurile proprietate privat� a municipiului din str. V�rnav f.n, str Bucovina , Bd. George Enescu, C.National� �zona Mecanex Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 250/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind modificarea listei bunurilor concesionate c�tre S.C. URBAN SERV S.A prin concesionarea terenului aferent parc�rii �Piata Viilor� Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 249/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind modificarea listei bunurilor concesionate c�tre S.C. �MODERN CALOR� S.A. Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 248/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  H O T Ă R�R E modificarea unei pozitii din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 247/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 246/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 245/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botosani �n Adunarea General� a Asociatilor A.D.I �AQUA BOTOSANI� pentru aprobarea primirii de noi membri �n Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar� � AQUA BOTOSANI� Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 244/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind asocierea municipiului Boto�ani cu comunele Ad�seni, Bl�ndesti, Cosula, Cristinesti, Dim�cheni, Gorb�nesti, Lozna, Nicseni, Pr�jeni, Roma, Suhar�u, Vf. C�mpului si Vorniceni �n vederea ader�rii acestora la Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar� �AQUA BOTOSANI� Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 243/2014 - Municipiul Botoșani - 30.08.2014

  HOT�R�RE privind �ncetarea mandatului de consilier local al domnului Marius Cristescu, prin demisie Publicarea pe site: 08 sept. 2014
 • Hotărârea 241/2014 - Municipiul Botoșani - 18.08.2014

  H O T � R � R E pentru modificarea �i completarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 215 din 31 iulie 2014 privind aprobarea organiz�rii unor manifest�ri cultural � artistice si sportive sub denumirea �CULTURAL SUMMERFEST BOTOSANI� Publicarea pe site: 29 august 2014
 • Hotărârea 240/2014 - Municipiul Botoșani - 04.08.2014

  HOT�R�RE privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic �Nicolae Iorga� din municipiul Botosani Publicarea pe site: 11 august 2014
 • Hotărârea 239/2014 - Municipiul Botoșani - 04.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 august 2014
 • Hotărârea 238/2014 - Municipiul Botoșani - 04.08.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea primirii spre depozitare �n spatiul de stocare temporar� a deseurilor din municipiul Botosani, a deseurilor colectate de operatorii autorizati care �si desf�soar� activitatea �n afara teritoriului administrativ al municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 august 2014
 • Hotărârea 237/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  H O T Ă R�R E privind repartizarea unui spatiu din Incubatorul de Afaceri către Agentia Natională pentru Locuinte Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 236/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii unui spatiu c�tre Asociatia Surzilor din Romania� Filiala Botosani Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 235/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  H O T Ă R�R E privind aprobarea utilizării de către Directia Impozite si Taxe Locale Botosani, a unui spatiu din incinta punctului termic O.Bancilă 1, cu destinatia de spatiu de depozitare Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 234/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Municipiul Botosani cu sediul �n Pia�a Revolu�iei nr.1 si Palatul Copiilor Botosani, persoan� juridic� cu sediul �n Botosani, str. Mihail Kog�lniceanu nr. 27 - 31 jude�ul Botosani, �n vederea finan��rii si organiz�rii �n comun a concursului national de șah �Cupa Municipiului Botosani�-editia a XII-a Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 233/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii: Reabilitare instalatie electric� Scoala gimnazial� nr. 13, Reabilitare sarpant� Scoala gimnazial� nr. 17, Reabiltare instalatie electric� Liceul pedagogic �Nicolae Iorga�, Amenajare baz� sportiv� teren fotbal cu suprafat� sintetic� si �mprejmuire baz� sportiv� la Liceului program sportiv Botosani, Reabilitare �mprejmuire Scoala gimnazial� nr.2, Reabilitare t�mpl�rie ext Liceul tehnologic Petru Rares, Reabilitare subsol Liceul de art� Stefan Luchian Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 232/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea particip�rii Serviciului Public Local de Asistent� Social� Botosani �n calitate de partener la proiectul �VAST � Vulnerabil, dar Activ Social ca Tine� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 231/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, a Statului de functii și a Organigramei Serviciului Public Local de Asistent� Social� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 230/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Calea Nationala nr 34 F � CAD 6256 si CF 53172 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire spatiu comercial P� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 229/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Calea Nationala nr 30 � CAD 765/1/2/2 si CF 53633; CAD 865/2/2 si CF 53634; CAD 765/1/1/2 si CF 55354 ; CAD 865/2/1/1 si CF 62128� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere, mansardare, refunctionalizare spatii si schimbare �nvelitoare� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 228/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Pacea nr. 39 (fost nr 36) � CAD si CF 62863; CAD si CF 62847� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire hal� depozitare materiale constructii� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 227/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 64 � CAD si CF 50998� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire dou� locuinte cuplate P+ 1E� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 226/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Plopilor nr. 13 A NC 53792 CF 53792� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� parter, anex� gospod�reasc�, racorduri utilit�ti si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 225/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Drumul T�tarilor nr. 60 NC 61940 CF 61940 NC 53694 CF 53694; � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M, racorduri utilit�ti si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 224/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � V�rnav nr. 22 � CAD 761/C-D,0,8/2/2 si CF 50058 �C1-U31�si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 3,30 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior la fatad� spatiu comercial, schimbare t�mpl�rie existent� cu t�mpl�rie termopan� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 223/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. 1Decembrie nr. 9, CAD si C.F. 62737 �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere P+1E cu destinatia locuint� si reabilitare locuint� existent� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 222/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Luminii nr. 3 NC 54240 CF 54240 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D + P si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 221/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. V�n�torilor nr 2 A � CAD 5009 si CF 54906� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+ M cu cabinet de medicin� dentar� la parter, foisor cu beci si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 220/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Tulbureni nr. 18, NC/CF 62560� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+M si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 219/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Pod de Piatr� nr. 76, CAD 6044, CF 55697� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire 2 locuinte P+M si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 218/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 179 din 30 mai 2014 pentru implementarea proiectului �Construirea Muzeului Vieții Cotidiene �n Comunism la Botosani� inițiat de Asociația Cultur Est Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 217/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind transmiterea �n administrare c�tre Consiliul Judetean Botosani a unui teren situat �n Bd. Mihai Eminecu nr 54 Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 216/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOTAR�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietate a S.C. FOLIPLAST S.R.L. Botosani, situat �n zona A.N.L. Cismea si un teren proprietate privat� a municipiului, situat �n str. Pacea nr . 36 Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 215/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  H O T � R � R E privind aprobarea organiz�rii unor manifest�ri cultural - artistice si sportive sub denumirea � CULTURAL SUMMERFEST BOTOSANI � Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 214/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea Regulamentului privind atribuirea locuintelor de serviciu din fondul locativ al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 213/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 212/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 211/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind punerea la dispoziția proiectului �Reabilitarea sistemului de termoficare urban� la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 �n scopul conform�rii la legislatia de mediu și creșterii eficienței energetice � etapa II� a terenurilor aferente obiectivelor de investitie incluse �n proiect Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 210/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea Planului de m�suri pe anul 2014 privind Incluziunea social� a cet�tenilor rom�ni de etnie rom� Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 209/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea executiei bugetului local al municipiului Botosani, a bugetului creditelor interne și a bugetului creditelor externe la data de 30.06.2014 Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 208/2014 - Municipiul Botoșani - 31.07.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2014 Publicarea pe site: 08 august 2014
 • Hotărârea 207/2014 - Municipiul Botoșani - 07.07.2014

  HOT�R�RE privind transmiterea �n folosinta gratuit� a Clubului Sportiv Botosani a unui teren �n suprafat� de 1300 mp - situat �n Calea National� nr 44 bis Publicarea pe site: 09 iulie 2014
 • Hotărârea 206/2014 - Municipiul Botoșani - 07.07.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta subsolului ansamblului O1-O3, Calea Natională intersectie cu strada Ion Pillat Publicarea pe site: 09 iulie 2014
 • Hotărârea 205/2014 - Municipiul Botoșani - 07.07.2014

  HOT�R�RE privind unele m�suri pentru amenajarea terenurilor de joac� finantate din bugetul local al municipiului Botosani Publicarea pe site: 09 iulie 2014
 • Hotărârea 204/2014 - Municipiul Botoșani - 07.07.2014

  HOT�R�RE privind unele m�suri pentru asigurarea transparentei achizitiilor publice directe ale Prim�riei municipiului Botosani Publicarea pe site: 09 iulie 2014
 • Hotărârea 203/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�TE pentru revocarea Hot�r�rii nr. 139 din 16 mai 2014 privind m�suri pentru sustinerea financiar� din bugetul local a cheltuielilor comune, �n leg�tur� cu energia termic� precum si a cheltuielilor cu apa � canal, gunoi menajer �n conditiile legislatiei �n vigoare Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 202/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Municipiul Botosani cu sediul �n Piata Revolutiei nr.1 si Asociatia Art and Heritage UNESCO Club, persoan� juridic�/fizic� cu sediul �n Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu nr. 35 , reprezentat� prin Nicoleta Zagura, �n calitate de reprezentant legal �n vederea finant�rii si realiz�rii �n comun a Proiectului �Timpul � pentru Mihai Eminescu� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 201/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 14/03.02.2014 privind aprobarea documentatiei � Plan Urbanistic de Detaliu - str. Hum�riei nr. 20 NC 52604; CF 52604� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta P + 1E� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 200/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea modific�rii prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 241/29.08.2013 privind aprobarea documentatiei �P.U.D. � Calea National� nr. 233, CAD / CF 58074� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire hal� metalic� productie t�mpl�rie si depozitare� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 199/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind numirea unei Comisii speciale de verificare a sesiz�rii din petitia �nregistrat� la nr. 398/2014 Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 198/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 197/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 196/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 195/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 194/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �Plan Urbanistic de Detaliu - nr. parcel� 389/44, CF nr. 62556 � zona Tulbureni� �n vederea realiz�rii obiectivului �CONSTRUIRE ANEX� A EXPLOATATIILOR AGRICOLE SI �MPREJMUIRE TEREN� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 193/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Alunis nr. 13, NC/CF 62205 si NC/CF 62234� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+M� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 192/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Petru Rares nr. 62, NC/CF 52920� �n vederea realiz�rii obiectivului �CONSTRUIRE LOCUINTÔ Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 191/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Tulbureni nr. 103, NC/CF 55089� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 190/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Trandafirilor nr. 35 � CAD 56072 si C.F. 56072� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� S+ P+M cu garaj si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 189/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Ion Pillat nr. 25 CAD 6355 CF 51374� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + 1E, anexa gospod�reasc� si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 188/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Aleea Iazului nr. 1 NC 61439 CF 61439� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+M� Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 187/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2014 Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 186/2014 - Municipiul Botoșani - 25.06.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru data de 26 iunie si pentru lunile iulie si august 2014 Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 185/2014 - Municipiul Botoșani - 26.06.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru sedinta ordinar� din 26 iunie 2014 Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 184/2014 - Municipiul Botoșani - 17.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de finantare �Reabilitare termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani�, a cheltuielilor aferente si a mecanismului de recuperare a cheltuielilor Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 183/2014 - Municipiul Botoșani - 17.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de finantare �Reabilitare termic� a blocurilor din Strada Aleea Arcului nr. 4, S�venilor nr. 42 si Calea Na�ional� nr. 56 din municipiul Botosani�, a cheltuielilor aferente și a mecanismului de recuperare a cheltuielilor Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 182/2014 - Municipiul Botoșani - 17.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea capacit�tii de p�sunat si a pretului concesiunii / �nchirierii pajistilor permanente aflate �n proprietatea municipiului Botosani Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 181/2014 - Municipiul Botoșani - 17.06.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea contract�rii unei finant�ri rambursabile interne �n valoare de 24.000.000 lei pentru finantarea unor obiective de investitii de interes local Publicarea pe site: 02 iulie 2014
 • Hotărârea 180/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind punerea la dispoziția proiectului�Reabilitarea sistemului de termoficare urban� la nivelul Municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 �n scopul conform�rii la legislatia de mediu și creșterii eficienței energetice � etapa II� a terenurilor aferente obiectivelor de investitie incluse �n proiect Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 179/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind alocarea sumei de 20.000 lei din bugetul local al municipiului Botosani Asociatiei pentru Promovarea Culturii �n Est � CULTUREST pentru desf�surarea unor actiuni necesare �nfiint�rii muzeului Vietii Cotidiene �n Comunism Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 178/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea art. 2 din Hot�r�rea Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 329 din 31 octombrie 2013 privind aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Nicolae Iorga nr 4, Str Nicolae Iorga nr 6, Str Nicolae Iorga nr 8- CAD si CF 59946, CAD 1710 si CF 57433� �n vederea realiz�rii obiectivului CONSTRUIRE COMPLEX PENNY MARKET si aprobarea concesion�rii terenului �n suprafat� de cca 238,00 mp prin �ncredintare direct� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 177/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  H O T � R � R E privind asocierea, �ntre Municipiul Botosani cu sediul �n Piata Revolutiei nr.1 si Fundatia Cultural� �Hyperion � Caiete Botos�nene�, cu sediul �n Botosani str. Pietonalul Transilvaniei nr. 3, bl. A8, ap. 8, �n vederea finant�rii si realiz�rii �n comun a activit�tii � POETI ROM�NI LA EMINESCU ACASA. 125 DE ANI DE POSTERITATE EMINESCIANÔ Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 176/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea schimbului �ntre terenul proprietatea familiei D�nil� Gheorghe si D�nil� Teodora situat �n incinta Stadionului Municipal si terenurile proprietate privat� a municipiului din str. Cuza Vod� nr 2 si Calea National� nr 86, zona bl D2,D3, D4 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 175/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Voluntar pentru Situa�ii de Urgen�� al municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 174/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea proiectului organigramei si statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Botosani, pe anul 2014 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 173/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind modificarea componentei comisiei de licitatie pentru v�nzarea constructiilor � Infrastructura blocurilor N1C-N1D , situat� �n municipiul Botosani , Calea National� nr 78 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 172/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOTAR�RE privind stabilirea redeventei datorate bugetului local �n baza contractului de concesiune nr .4524/05.03.2014, titular Popa Valentin Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 171/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii prin licitatie public� a unui teren situat �n str Armean� nr 34 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 170/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 169/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea unui contract de �nchiriere pentru spatiul din incinta punctului termic Octav B�ncil� 1 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 168/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 167/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 166/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei � str. Bucovina nr. 4, sc A, ap 1 � CAD 1000/A;0;1, CF 50035-C1-U19 si aprobarea supliment�rii suprafetei concesionate prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 17,65 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n spatiu comercial si birouri la fatada principal� a blocului, etapa I - concesionare teren - Intrare �n legalitate� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 165/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Armoniei nr. 13 (fost nr. 15), sc A, ap. 1, - CAD 34/A,0,1 si CF 53928 �C1-U2� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 23,25 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament cu destinatia locuint� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 164/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Independentei nr.1, sc. E, parter , ap. nr. 2 � CAD 2401/E(A),0,2; CF 54620-C1-U7� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 49,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere si modernizare cabinet stomatologic� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 163/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � �mp�rat Traian nr. 60, sc. C, parter, ap. nr. 1 � CAD 807/A,0,1; CF 54835-C1-U3� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 17,50 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament la fatada posterioara cu destinatie de locuint� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 162/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Aprodu Purice nr. 6, CAD 444 CF 60253 � �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare si transformare statie preepurare �n spatiu de productie, mansardare cu destinatia de birouri, construire doua hale � spatii de productie a ambalajelor de h�rtie si carton si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare directa a terenului in suprafata de 270,50 mp� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 161/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Victoriei nr. 2, bl. H3, sc. A, et. P, ap. 2, CAD 4837/A;0;2, CF 50324-C1-U18�si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 10,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior si modific�ri interioare �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n cabinet stomatologic� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 160/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Dimitrie Rallet nr. 14 - CAD. 58866 si C.F. 58866; CAD. 58863 si C.F. 58863� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere si mansardare locuint�; �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 159/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Aleea Petalelor nr. 3, NC / CF 62475� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta D+P� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 158/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Peco nr.48 , NC 58655 CF 58655� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + 1E Si foisor� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 157/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru completarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 85/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului specializat pentru gestionarea c�inilor f�r� st�p�n din municipiul Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 156/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Strategiei tarifare si modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu ap� si de canalizare,prin concesionare � judetul Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 155/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea si completarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 43 din 25 februarie 2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap� si de canalizare c�tre S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 154/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  H O T Ă R�R E privind modificarea si completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului public al municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 153/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Municipiul Botosani cu sediul �n Piata Revolutiei nr.1 si Fundatia NICOAR� Botosani, persoan� juridic�/fizic� cu sediul �n Botosani, str. C�lug�reni nr. 31, judetul Botosani, reprezentat� prin Dodit� Stefan, �n calitate de reprezentant legal �n vederea finant�rii si realiz�rii �n comun a Proiectului ��n aceeasi limb� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 152/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea asocierii �ntre Municipiul Botosani cu sediul �n Piata Revolutiei nr.1 si Clubul Sportiv Botosani �n vederea organiz�rii �Campionatului National de Haltere - categoria cadeti� Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 151/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� domnului Marcel M�n�stireanu Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 150/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea tarifelor si preturilor locale ale energiei termice livrat� utilizatorilor de c�tre S.C. MODERN CALOR S.A. Botosani Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 149/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2014 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 148/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Contului anual de executie a bugetului local, a bugetului institutiilor publice �i activit�tilor finantate integral sau partial din venituri proprii, a bugetului creditelor interne si a bugetului creditelor externe pe anul 2013 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 147/2014 - Municipiul Botoșani - 30.05.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru sedinta ordinar� din 30 mai 2014 Publicarea pe site: 11 iunie 2014
 • Hotărârea 146/2014 - Municipiul Botoșani - 19.05.2014

  HOT�R�RE privind alegerea domnului Turcanu Eugen Cristian �n functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 145/2014 - Municipiul Botoșani - 19.05.2014

  HOT�R�RE privind schimbarea domnului Cosmin Ionut Andrei din functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 144/2014 - Municipiul Botoșani - 19.05.2014

  HOT�R�RE pentru revocarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 138/2014 privind alegerea domnului Turcanu Eugen Cristian �n functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 143/2014 - Municipiul Botoșani - 19.05.2014

  HOT�R�RE pentru revocarea Hot�r�rii Consiliului Local nr. 137/2014 privind schimbarea domnului Cosmin Ionut Andrei din functia de viceprimar al municipiului Botosani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 142/2014 - Municipiul Botoșani - 16.05.2014

  HOT�R�RE privind acordul de principiu privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015 Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 141/2014 - Municipiul Botoșani - 16.05.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea acordului de mandat privind desfasurarea activitatilor de eficientizare a consumurilor energetice din Municipiul Botosani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 140/2014 - Municipiul Botoșani - 16.05.2014

  H O T Ă R�R E privind stabilirea tarifului de �nchiriere pentru spatii din puncte termice utilizate cu destinatia de sediu pentru asociatiile de proprietari Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 139/2014 - Municipiul Botoșani - 16.05.2014

  HOT�R�RE privind m�suri pentru sustinerea financiar� din bugetul local a cheltuielilor comune, �n leg�tur� cu energia termic� precum si a cheltuielilor cu apa �canal, gunoi menajer �n conditiile legislatiei �n vigoare Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 138/2014 - Municipiul Botoșani - 08.05.2014

  HOT�R�RE privind alegerea domnului �urcanu Eugen Cristian �n func�ia de viceprimar al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 137/2014 - Municipiul Botoșani - 08.05.2014

  HOT�R�RE privind schimbarea domnului Cosmin Ionu� Andrei din func�ia de viceprimar al municipiului Boto�ani Publicarea pe site: 28 mai 2014
 • Hotărârea 136/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind preluarea spatiului comercial din Piata 1 Decembrie 1918 nr. 4 din administrarea S.C. Locativa S.A �n administrarea Consiliului Local al Municipiului Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 135/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile mai - iunie 2014 Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 134/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management la Teatrul �MIHAI EMINESCU � Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 133/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind modificarea cuantumului burselor de merit acordate �n �nv�t�m�ntul preuniversitar de stat din municipiul Botosani, prin majorarea cu 50% din bugetul local al municipiului Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 132/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 131/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 130/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 129/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 128/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea inventarului unor bunuri imobile (spatii comerciale), fost� proprietate a municipiului Botosani, v�rsate cu aport la capitalul social al S.C. �LOCATIVA� S.A. Botosani conform Hot�r�rii Consiliului Local nr. 83 din 4 iunie 1998 Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 127/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  H O T Ă R�R E privind măsuri de administrare a unor bunuri realizate prin proiectul de �Reabilitare a sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 �n scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice� proprietatea municipiului Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 126/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei de transmitere �n folosint� gratuit� c�tre Filiala de Cruce Rosie Botosani a unui spatiu din Piata Central� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 125/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii unor spatii administrate de Scoala Gimnazial� �Grigore Antipa� Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 124/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � B-dul George Enescu nr. 5, sc. B, parter, ap. 1 � CAD si CF 50857 �C1-U15� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 5,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n spatiu birouri� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 123/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Calea Nationala nr.53, bl I1, parter � CAD (1371/0;1)/2; CF 50309-C1-U5� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 10,55 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �construire spatiu depozitare deseuri� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 122/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � �mp�rat Traian nr.28, bl. I3, sc. C, parter , ap. nr. 1 � NC 52428-C1-U2; CF 52428-C1-U2� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 9,75 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere apartament la fatada posterioara cu destinatie de locuint� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 121/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Calea Nationala nr. 78 si nr 78 A- CAD 6774, CF 50496; CAD 5519/1, CF 50455� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire complex comercial (parter �nalt)� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 120/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Aleea Constantin Iord�chescu nr. 16 A CAD 6779 CF 55027� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D + P + M, garaj si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 119/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Ciresoaia nr. 11 CAD 4308 CF 59013� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� parter, CT, garaj, magazie si foisor si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului in suprafata de 70,77 mp� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 118/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. S�venilor nr. 194 NC 62401 CF 62401� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 117/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Vulturului nr. 11 NC 55283 CF 55283� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D partial + P + M, anexe gospod�resti si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 116/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. V�n�torilor nr 13 A � CAD 62427 si CF 62427� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D+ P� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 115/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 57 D � CAD 7593 si C.F. 59846,� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D+ P+1E+pod, garaj si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 114/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 88 A � CAD si C.F. 56885,� �n vederea realiz�rii obiectivului � dezmembrare teren �n patru loturi si construire trei locuinte P+M cu garaje� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 113/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Aleea Maxim Gorki nr. 6 � CAD si CF 59011,� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire asez�m�nt social �Sf. Anastasia Romana� Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 112/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aplicarea bugetelor si executiilor bugetare ale unit�tilor de �nv�t�m�nt Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 111/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea sustinerii financiare a concursului de educatie ecologic� �SCOALA MEA PROTEJEAZ� MEDIUL!� � editia a VII a promovat de Agentia pentru Protectia Mediului Botosani �n parteneriat cu Consiliul Local Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Botosani Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 110/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind initierea procedurilor pentru preluarea temporar� din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Ap�r�rii Nationale �n domeniul public al municipiului Botosani si �n administrarea Consiliului Local al municipiului Botosani a unei p�rti din imobilul constituit �n cazarma nr. 378 Botosani, �n spet� a suprafetei de 29753 m.p. teren Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 109/2014 - Municipiul Botoșani - 30.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea execu�iei bugetului local al municipiului Boto�ani, a bugetului creditelor interne si a bugetului creditelor externe pentru trimestrul I 2014 Publicarea pe site: 15 mai 2014
 • Hotărârea 108/2014 - Municipiul Botoșani - 04.04.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea proiectului �Diversitate multicultural� � pilon de dezvoltare comunitar� �n judetele Botosani, Bistrita � N�s�ud si Iasi� si a cheltuielilor legate de proiect Publicarea pe site: 09 aprilie 2014
 • Hotărârea 107/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Organigramei si Statului de Functii ale Teatrului pentru copii si tineret �Vasilache�Botosani, pe anul 2014 Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 106/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOTAR�RE privind concesionarea prin �ncredintare direct� a unui teren c�tre Asociatia de Proprietari Sucevei 7 � scara A + B Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 105/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nfiint�rii �n subordinea Consiliului Local Botosani a serviciului public �Centrul National de Informare si Promovare Turistic� Botosani � Publicarea pe site: 09 aprilie 2014
 • Hotărârea 104/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind constituirea comisiei de preluare a imobilului transmis din domeniul public al statului �n domeniul public al municipiului Botosani conform Hot�r�rii Guvernului nr. 96 din 12 februarie 2014 Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 103/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE pentru stabilirea ordinii de prioritate �n vederea repartiz�rii locuintelor de serviciu apartin�nd Consiliului Local Botosani Publicarea pe site: 09 aprilie 2014
 • Hotărârea 102/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management la Filarmonica de Stat Botosani Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 101/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Servicii Publice, Sport si Agrement, pe anul 2014 Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 100/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Botosani Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 99/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Planurilor de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014 Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 98/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea organiz�rii Programului de preg�tire, formare si perfectionare adresat alesilor locali, pentru anul 2014 Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 97/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea unui schimb de imobile Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 96/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 09 aprilie 2014
 • Hotărârea 95/2014 - Municipiul Botoșani - 25.03.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 94/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 93/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind administrarea unui teren aflat �n incinta Spitalului de Recuperare �Sf. Gheorghe� Botosani Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 92/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind completarea Hot�r�rii Consiliului Local al municipiului Botosani nr. 29 din 03 februarie 2014 privind modificarea listei bunurile concesionate c�tre S.C.� Urban Serv � S.A. Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 91/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Octav Onicescu nr. 8, sc C, et. P, ap 1, � CAD 108/A, p,1 si CF 51198 �C1-U5� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 10,40 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n spatiu comercial� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 90/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Pacea nr. 15 � CAD 3908 si CF 50261� �n vederea realiz�rii obiectivului � construire locuint� P+1E si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 89/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea modific�rilor prevederilor Hot�r�rii Consiliului Local nr. 271/30.09.2013 privind aprobarea documentatiei �Plan Urbanistic de Detaliu - str. Constantin Dracsini nr.16 NC 57593; CF 57593� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta P + 1E, anexa gospod�reasc�, foisor, beci �mprejmuire teren si racordare utilit�ti� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 88/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Popa Sapc� nr. 84 B CAD 7047/1 CF 61727� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + 1E si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 87/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, pe anul 2014, pentru o persoan� ce are �n �ntretinere un elev care a obtinut premiul II la faza national� a unei olimpiade Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 86/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea cheltuielilor de �ntretinere a c�inilor f�r� st�p�n cazati �n ad�postul public din municipiul Botosani Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 85/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului specializat pentru gestionarea c�inilor f�r� st�p�n din municipiul Botosani Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 84/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea unor facilit�ti pensionarilor cu domiciliul �n municipiul Botosani pentru transportul local �n comun cu tramvaie si autobuze Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 83/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de finanțare �Reabilitare termic� a blocurilor din strada Aleea Arcului nr. 4, S�venilor nr. 42 si Calea National� nr. 56 din municipiul Botosani� a cheltuielilor aferente și a mecanismului de recuperare a cheltuielilor Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 82/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de finantare �Reabilitare termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri de locuinte din municipiul Botosani�,a cheltuielilor aferente si a mecanismului de recuperare a cheltuielilor Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 81/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea documenta�iei tehnico-economice �i a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul �Reabilitare termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte din strada Victoriei nr. 1 din municipiul Botosani� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 80/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice �i a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul ��Reabilitare termic� �n vederea cresterii eficienței energetice a blocului de locuințe nr. 2 sc. A, B, C, D, E si F, strada Cuza Vod� din municipiul Botosani� Publicarea pe site: 10 aprilie 2014
 • Hotărârea 79/2014 - Municipiul Botoșani - 12.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea procedurii de licitatie, caietului de sarcini, formularelor si modelului contractului pentru concesionarea unor terenuri proprietate privat� a municipiului prin licitatie public� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 78/2014 - Municipiul Botoșani - 12.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico � economici ai obiectivului de investitie �Reabilitare bucl� �ntoarcere tramvai B-dul George Enescu � Str. Primaverii� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 77/2014 - Municipiul Botoșani - 12.03.2014

  HOT�R�RE privind �nchirierea prin licitatie public� a unor spatii comerciale situate �n imobile proprietatea municipiului Botosani, care au f�cut obiectul proiectului �Reabilitarea Centrului Istoric si a Zonei Pietonale a municipiului� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 76/2014 - Municipiul Botoșani - 28.03.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii �Instalatie de nocturn� si instalatie de �nc�lzire gazon Stadion Municipal Botosani� din municipiul Botosani Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 75/2014 - Municipiul Botoșani - 12.03.2014

  HOT�R�RE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2014 Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 74/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor documentatiei tehnico-economice si a tehnico-economici, pentru �Reabilitarea termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 42, sc. A, B si C strada S�venilor din municipiul Botosani� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 73/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru proiectul �Reabilitarea termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 56, sc. A, Calea National�, din municipiul Botosani� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 72/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici, pentru �Reabilitarea termic� �n vederea cresterii eficientei energetice a blocului de locuinte nr. 4, sc. A, B, aleea Arcului din municipiul Botosani� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 71/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea Listei noilor Indicatori tehnico-economici cuprinsi in Memoriu Justificativ, pentru realizarea componentei �Extinderea retelelor de ap� si de canalizare �n ZAA/Aglomerarea Botosani�, din cadrul Proiectului �Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu ap� si canalizare �epurarea apelor uzate �n judetul Botosani� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 70/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� doamnei Lucia Olaru Nenati Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 69/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea capacit�tii de p�sunat pentru p�sunile proprietatea municipiului Botosani Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 68/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE pentru cesionarea drepturilor si obligatiilor instituite prin H.C.L. nr. 329 din 31 octombrie 2013privind aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Nicolae Iorga nr 4, Str. Nicolae Iorga nr 6, Str. Nicolae Iorga nr 8 - CAD si CF 59946, CAD 1710 si CF 57433� �n vederea realiz�rii obiectivului CONSTRUIRE COMPLEX PENNY MARKET si aprobarea concesion�rii terenului �n suprafat� de cca 238,00 mp prin �ncredintare direct� de la S.C. Reinvest Trade Service S.R.L. la Rewe Projectentwicklung Romania S.R.L. Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 67/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind concesionare unui teren prin licitatie public� proprietate privat� a municipiului Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 66/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea rezultatului final al concursului de management la TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET �VASILACHE� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 65/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind modificarea HCL nr. 351 /28.11.2013 privind constituirea comisiei de Concurs de management /solutionare a contestatiilor, �n vederea ocup�rii functiei de manager la Teatrul �Mihai Eminescu � Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 64/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea calendarului pentru organizarea si desf�surarea concursului de management pentru ocuparea postului de manager la Teatrul �Mihai Eminescu�, precum si pentru modificarea anexei nr. 3 din H.C.L nr. 348/2013 Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 63/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea statului de functii a Serviciului Public Local de Asistent� Social� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 62/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii de locuit repartizate �n regim de urgent� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 61/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 60/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 59/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 58/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T Ă R�R E privind aprobarea prelungirii unui contract de �nchiriere, obiectiv teren Cornisa 5, proprietar S.C. Electromining S.A., chirias Colegiul Tehnic � Gheorghe Asachi� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 57/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Imparat Traian nr. 8 � NC 54420 CF 54420; NC 54421 CF 54421� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 23,00 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere si schimbare destinatie din garaje in spatii de birouri� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 56/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.Z. � parcela 405/13, NC 4076 si CF 57745, NC 4075 si CF 11549/N, NC 3632 si CF 55702� �n vederea realiz�rii obiectivului �introducere teren �n intravilan St= 6250,00 mp pentru construire locuinte si anexe� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 55/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.Z. � str. Pod de Piatr� nr. 106-108, CAD/CF 59358� �n vederea realiz�rii obiectivului �introducere teren �n intravilan St= 2720,00 mp si construire hal� metalic� � sediu firm� (birouri, service auto, depozitare piese auto)� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 54/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T� R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Piriului nr. 16, CAD 5706/1; CF 55956;� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta P + M si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 53/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Dobosari nr.17, NC 62330; CF 62330;� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta P si anexa gospod�reasca� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 52/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Eternitatii nr. 35 NC 51368 CF 51368� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 50/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Aleea Pictor Grigorescu f�r� nr., N.C./C.F. 59380� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 114,00 mp �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+M� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 49/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Viilor nr. 3A - CAD 60768 si CF 60768; CAD 60768- C1 si CF 60768 �C1� �n vederea realiz�rii obiectivului �extindere si mansardare spatiu comercial si acoperire partial� teras� existent� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 48/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Calea Nationala nr. 34 G- CAD si CF 52619� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire spatiu comercial P+1E+M� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 47/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Tulbureni nr. 2E, CAD / CF 55706� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta D+P+M, anex� gospod�reasc�, �mprejmuire teren si racord utilit�ti� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 46/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �Plan Urbanistic de Detaliu � str. A.S. Puskin nr. 122, CAD/CF 54090 si CAD / CF 54089� �n vederea realiz�rii obiectivului �EXTINDERE P CONSTRUCTIE EXISTENT� P+1E � HAL� PREST�RI SERVICII� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 45/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei � Plan Urbanistic de Detaliu - nr. parcel� 386/4, 389/18, nr. CAD 6935/3, CF 61176 � zona Tulbureni� �n vederea realiz�rii obiectivului �CONSTRUIRE ANEX� A EXPLOATATIILOR AGRICOLE SI �MPREJMUIRE TEREN� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 44/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T Ă R � R E pentru aprobarea documentatiei � Plan Urbanistic de Detaliu � str. A.S. Puskin fără nr. CAD/CF 52762� �n vederea realizării obiectivului �CONSTRUIRE IMOBIL P+M CU FUNCTIUNI DE SERVICE AUTO, MAGAZIN PIESE AUTO SI LOCUINTĂ LA MANSARDĂ� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 43/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Dragos Vod� nr. 62, CAD 3420, CF 58352� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� S+P+M� Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 42/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri si a impozitului pe teren, pe anul 2014, pentru sase persoane ce au �n �ntretinere un elev sau student care a obtinut premiul I, II sau III la faza national� sau international� a unei olimpiade Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 41/2014 - Municipiul Botoșani - 28.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2014, ale S.C. Urban Serv S.A., S.C. Locativa S.A., S.C. Eltrans S.A. si S.C. Modern Calor S.A. Publicarea pe site: 13 martie 2014
 • Hotărârea 40/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind alegerea presedintelui de sedint� al Consiliului Local al Municipiului Botosani pentru lunile martie - aprilie 2014 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 39/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE pentru ratificarea actului aditional nr.4515 din 10 decembrie 2013 la contractul de concesiune nr.4263 din 6 februarie 2012 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 38/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea Hot�r�rii Consiliului Local nr.365 /2013 privind m�suri de revigorare a Centrului Istoric �n contextul manifest�rilor organizate cu prilejul s�rb�torilor de iarn� 2013 - 2014 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 37/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru modificarea HCL 266/ 31 octombrie 2012 privind constituirea comisiei de evaluare a proiectelor de acordare a finant�rilor nerambursabile pentru activit�ti nonprofit de interes local si a comisiei de rezolvare a contestatiilor Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 36/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea achizition�rii de servicii juridice pentru litigiul ce face obiectul dosarului nr. 7206/40/2010/a10 aflat pe rolul Curtii de Apel Suceava (recurs) Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 35/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind numirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Botosani �n Consiliul Etic al Spitalului de Recuperare � Sf Gheorghe� Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 34/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea modului de �nchiriere a unui teren si a s�lii de sport de la Scoala Gimnazial� nr. 11 Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 33/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea modului de �nchiriere a s�lii de sport de la Scoala Gimnazial� �Stefan cel Mare� Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 32/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea �nchirierii a dou� s�li de clas� si a s�lii de sport de la Scoala Gimnazial� nr.17 Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 31/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea modului de administrare a unor spatii din incinta obiectivului �Incubator de afaceri � sediu administrativ� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 30/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea listei cu firmele ce vor fi admise �n Incubatorul de Afaceri Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 29/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind modificarea anexei contin�nd bunurile concesionate c�tre S.C.� Urban Serv � S.A. Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 28/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T Ă R�R E privind repartizarea unor spatii către Teatrul �Mihai Eminescu� Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 27/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind completarea inventarului bunurilor apartin�nd domeniului privat al municipiului Botosani Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 26/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T Ă R�R E privind prelungirea contractelor de �nchiriere a unor spatii din incinta punctelor termice Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 25/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 24/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botosani �n Adunarea General� a Asociatilor A.D.I �ECO PROCES� Botosani pentru aprobarea cotizatiei anuale Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 23/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Botosani �n Adunarea General� a Asociatilor A.D.I �AQUA BOTOSANI� pentru aprobarea cotizatiei anuale Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 22/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii - �Reabilitare Piata Viilor si amenajare standuri pentru expunere produse traditionale� in cadrul proiectului �Development of the agriculture sector through creation of an agricultural cross-border network� / Dezvoltarea sectorului agricol prin crearea unei retele transfrontaliere �n domeniul agriculturii� MIS � ETC 1687 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 21/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 55 � CAD 7379/2 si C.F. 54859� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire dou� locuinte P+M si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 20/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Hatman Arbore nr. 64 CAD 4539 CF 56831� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P + M si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 19/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. S�venilor nr. 45 CAD 7224 CF 61670� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� D + P + M, refacere imprejmuire si sistematizarea terenului� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 18/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Stefanita Voda nr. 47 CAD 3941 CF 58565� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire doua locuinte D partial + P + M� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 17/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Octav Onicescu nr. 50, sc A, et. p . ap 1- CAD 1865/A(B),0,1 si CF 50633 �C1-U4� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 8,28 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �amenajare acces din exterior �n vederea schimb�rii destinatiei din spatiu de locuit �n salon cosmetic si amplasare firm� luminoas� pe fatad� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 16/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � Calea Nationala nr. 47, sc. B, parter, ap. 1 � CAD 26/B;0;1; CF 53772-C1-U6� si aprobarea concesion�rii prin �ncredintare direct� a terenului �n suprafat� de 13,80 mp. �n vederea realiz�rii obiectivului �acces din exterior in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in cabinet medical� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 15/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. Bucovina nr. 64 � CAD 3420 si C.F. 58352,� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� P+E si �mprejmuire teren� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 14/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea modificarilor prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 128/30.05.2013 privind aprobarea documentatiei � Plan Urbanistic de Detaliu - str. Humariei nr. 20 NC 52604; CF 52604 � �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta P + 1E� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 13/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea modificarilor prevederilor Hotararii Consiliului Local nr. 236/29.08.2013 privind aprobarea documentatiei �Plan Urbanistic de Detaliu - str. Moara de Foc nr. 18A NC 59112; CF 59112� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuinta D + P + M, garaj si imprejmuire teren� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 12/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  H O T � R � R E pentru aprobarea documentatiei �P.U.D. � str. George Cosbuc nr. 8 NC 59189 CF 59189� �n vederea realiz�rii obiectivului �construire locuint� parter� Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 11/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri si a impozitului pe teren, pe anul 2014, pentru persoanele cu contract de voluntariat pentru situatii de urgent�, care au depus cereri de scutire Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 10/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri datorat bugetului local al Municipiului Botosani, pe anul 2014, pentru dou� persoane care �ndeplinesc conditiile prev�zute la art.3 din anexa nr. 7 la H.C.L. nr. 370/20.12.2013 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 9/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe cl�diri, datorat bugetului local al Municipiului Botosani, pe anul 2014, de c�tre copii orfani de ambii p�rinti, Muraru Crina-Elena si Muraru Iuliana, din Botosani, aleea Parcul Tineretului,nr.11, sc. B, ap.24 Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 8/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea cererilor de scutire la plata impozitului pe cl�diri si a impozitului pe teren, pe anul 2014, pentru persoanele ce au �n �ntretinere un elev sau student care a obtinut premiul I, II sau III la faza national� sau international� a unei olimpiade Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 7/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind stabilirea cuantumului facilit�tilor acordate elevilor din �nv�t�m�ntul obligatoriu, profesional, �i liceal acreditat/autorizat din municipiul Boto�ani pentru transportul local �n comun cu tramvaie �i autobuze HOT�R�RE privind stabilirea cuantumului facilit�tilor acordate elevilor din �nv�t�m�ntul obligatoriu, profesional, �i liceal acreditat/autorizat din municipiul Boto�ani pentru transportul local �n comun cu tramvaie �i autobuze Publicarea pe site: 11 feb. 2014
 • Hotărârea 6/2014 - Municipiul Botoșani - 03.02.2014

  HOT�R�RE privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoani pe anul 2014 Publicarea pe site: 13 feb. 2014
 • Hotărârea 5/2014 - Municipiul Botoșani - 23.01.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea H.C.L. nr. 4/2014 privind constituirea comisiei de Concurs de management / solutionare a contestatiilor �n vederea ocup�rii functiei de manager la Filarmonica de Stat Botosani Publicarea pe site: 05 feb. 2014
 • Hotărârea 4/2014 - Municipiul Botoșani - 17.01.2014

  HOT�R�RE pentru completarea H.C.L. nr. 352/2013 privind constituirea comisiei de Concurs de management / solutionare a contestatiilor �n vederea ocup�rii functiei de manager la Filarmonica de Stat Botosani Publicarea pe site: 23 ian 2014
 • Hotărârea 3/2014 - Municipiul Botoșani - 17.01.2014

  HOT�R�RE pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desf�surare a concursului de management , caietului de obiective, conditiilor de participare pentru concursul de ocupare a postului de manager la Filarmonica de Stat Botosani Publicarea pe site: 23 ian 2014
 • Hotărârea 2/2014 - Municipiul Botoșani - 15.01.2014

  HOT�R�RE privind finantarea Premiului National de Poezie �Mihai Eminescu � pentru anul 2013 Publicarea pe site: 23 ian 2014
 • Hotărârea 1/2014 - Municipiul Botoșani - 15.01.2014

  HOT�R�RE privind acordarea titlului de �Cet�tean de Onoare al municipiului Botosani� laureatului Premiului National de Poezie �Mihai Eminescu� pentru anul 2013 Publicarea pe site: 23 ian 2014