Hotărârea nr. 97/2005

HOTARÂRE pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea, retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea serviciului public de producere si distributie a energiei termice, obiectiv prioritar pentru municipiul Botosani
Nr. 97 / 28 februarie 2005
HOTARÂRE
pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea, retehnologizarea, modernizarea
si dezvoltarea serviciului public de producere si distributie a energiei termice,
obiectiv prioritar pentru municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerea domnului consilier Ovidiu Epuras, pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea, retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea serviciului public de producere si distributie a energiei termice, obiectiv prioritar pentru municipiul Botosani,
vazând raportul de specialitate al Directiei Dezvoltare Locala, Patrimoniu, Strategii, precum si rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor masuri privind furnizarea energiei termice populatiei, pentru încalzirea locuintei si prepararea apei calde de consum, Legii nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, republicata si Hotarârii Guvernului nr. 882/2004 pentru aprobarea Strategiei nationale privind alimentarea cu energie termica a localitatilor prin sisteme de producere si distributie centralizate,
în temeiul art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

hotaraste:

Art.1. Se aproba Strategia privind reabilitarea, retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea serviciului public de producere si distributie a energiei termice, obiectiv prioritar pentru municipiul Botosani, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Administratorii S.C. "Termica" - S.A. Botosani vor lua masuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri si de îndeplinire a procedurilor legale, pentru accesarea sumelor disponibile conform Ordonantei de urgenta nr. 48/2004 si a celor prevazute în Legea bugetului de stat pe anul 2005 pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 97
Botosani, 28 februarie 2005