Hotărârea nr. 95/2005

H O T A R A R E privind aprobarea procesului – verbal din data de 23.02.2005 al comisiei pentru solutionarea cererii debitorului S.C”ARCA”SA Botosani
Nr. 95 / 28 februarie 2005
H O T A R A R E
privind aprobarea procesului – verbal din data de 23.02.2005 al comisiei pentru
solutionarea cererii debitorului S.C”ARCA”SA Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizand propunerea comisiei constituita prin H.C.L. 236/2004 privind stingerea creantei bugetului local, la cererea debitorului S.C"ARCA"SA Botosani prin darea in plata a unui imobil proprietatea debitoarei;
vazand raportul de specialitate al Directiei Impozite si Taxe si raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local;
avand in vedere prevederile art. 163 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata;
in temeiul art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba procesul - verbal din data de 23.02.2005 al comisiei pentru solutionarea cererii debitorului S.C"ARCA"SA Botosani privind stingerea creantelor bugetului local in suma de 9.803.696.735 lei ( debit ce va fi actualizat pana la data intocmirii procesului- verbal de trecere in proprietate publica), prin trecerea in proprietatea publica a municipiului Botosani a nivelurilor II, III si IV din Caminul de nefamilisti 300 locuri si a terenului aferent, supus executarii silite, la valoarea totala de 13.708.000.000 lei .
Diferenta de 3.904.303.265 lei dintre debitul datorat si valoarea la care se face darea in plata, conform cererii debitorului nr. 433/2005 se va compensa cu obligatiile viitoare datorate bugetului local.
Descrierea bunului supus executarii silite, conform raportului de evaluare, se prezinta astfel: bloc de nafamilisti -etaje II + III + IV, suprafata utila totala -1.770 m.p, cu 48 camere in suprafata de 21 m.p./camera ,3 oficii + magazii in suprafata de 30 m.p/oficiu, 3 grupuri sanitare + dusuri si terenul aferent cota indiviza.
Imobilul - Camin de nefamilisti 300 locuri, este proprietatea S.C"ARCA" SA Botosani in baza procesului verbal de receptie si dare in folsinta din 30.12.1983, intabulat sub nr. 6399/01.10.2004 si terenul aferent, conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO nr. 0671/1993, transcris sub nr. 9983/1998 la Judecatoria Botosani.
Art.2. Primarul Municipiului Botosani, prin directiile si serviciile de specialitate si comisia numita conform H.C.L.nr. 236/2004, vor duce la indeplinire pezenta hotarare.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 95
Botosani, 28.02.2005