Hotărârea nr. 63/2005

HOTARÂRE privind aprobarea Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertelor în vederea concesionarii Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani
Nr. 63 / 28 februarie 2005
HOTARÂRE
privind aprobarea Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertelor în vederea concesionarii Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerea domnului Primar Catalin Mugurel Flutur, privind aprobarea Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertelor în vederea concesionarii Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani,
vazând raportul de specialitate comun al Directiei Dezvoltare Locala Patrimoniu, Strategii si Directiei Edilitare , precum si rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispozitiile art. 38 lit. "g", "i" din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, ale Legii nr. 129/1998 privind regimul concesiunilor, modificata prin Legea nr. 528/2004, precum si a dispozitiilor incidente în materie ale Hotarârii Guvernului nr. 216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor , Ordonan"a Guvernului nr.42/2003, privind organizare si functionarea Serviciilor de iluminat public , aprobata prin Hotarârea de Guvern nr. 1561/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru ale serviciilor de iluminat public ,
în temeiul art. 46 alin. 1 si 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

hotaraste:

Art.1. Se aproba Documentatia pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertelor în vederea concesionarii Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Primarul municipiului Botosani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 63
Botosani, 28 februarie 2005