Hotărârea nr. 62/2005

HOTARÂRE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani
Nr. 62 / 28 februarie 2005
HOTARÂRE
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea
Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,

analizând propunerea domnului primar Catalin Mugurel Flutur privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani,
vazând raportul de specialitate comun al Directiei Dezvoltare locala , Patrimoniu, Strategii si Directiei Edilitare precum si rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor, modificata si completata prin Legea 528/2004, Hotarârea Guvernului nr. 216/1998 pentru aprobarea Normelor Metodologice - Cadru de aplicare a Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor, Ordonanta Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea si functionarea Serviciilor de Iluminat Public, aprobata prin Legea 475/2003 precum si Hotarârea Guvernului nr. 1561/2004 pentru aprobarea regulamentului cadru ale Serviciilor de Iluminat Public ,
în baza art.38 , lit "g" si "h" , în temeiul art. 46 alin 1 si 2 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,


Hotaraste:


Art.1. Se aproba " Studiul de oportunitate privind concesionarea Serviciului de iluminat public din municipiul Botosani", conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.2. Stabileste ca procedura de concesionare a Serviciului de iluminat public , licitatia publica deschisa.
Art.3. Primarul municipiului Botosani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 62
Botosani, 28 februarie 2005