Hotărârea nr. 61/2005

HOTĂRÂRE privind rectificarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, realizate prin ANL
Nr. 61 / 28 februarie 2005
HOTĂRÂRE
privind rectificarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri,
realizate prin ANL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea Comisiei numite prin Hotărârea nr. 148/2004 privind rectificarea ordinii de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, realizate prin ANL
având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului de locuinţe precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor H.G. nr. 962/2001, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr. 60/2004 şi H.C.L. nr. 191 şi nr. 249/2004,
în temeiul art. 46 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001,h o t ă r ă ş t e:


Articol unic - Se aprobă rectificarea listei privind ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor pentru tineri, realizate prin ANL, aprobată prin H.C.L. nr. 249/2004, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 61
Botoşani, 28.02.2005