Hotărârea nr. 58/2005

HOTĂRÂRE privind concesionarea unor spaţii amplasate la subsolul blocurilor O1-O3
Nr. 58 / 28 februarie 2005
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unor spaţii amplasate la subsolul blocurilor O1-O3

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind concesionarea unor spaţii amplasate la subsolul blocurilor O1-O3,
văzând raportul de specialitate al comun al Serviciului Patrimoniu şi Direcţiei Economice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f", "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a spaţiilor amplasate la subsolul blocurilor O1-O3, suprafaţa totală de 614,02 mp.
(2) Redevenţa de pornire la licitaţie va fi de 45.000 lei/mp./lună, pentru anul 2005, durata de 3 ani, destinaţia - spaţii depozitare. Redevenţa va fi actualizată pentru anii următori la fiecare 1 ianuarie conform evoluţiei raportului leu/EURO înregistrat pe anul precedent.
(3) Durata concesiunii poate fi prelungită pentru un an, cu condiţia îndeplinirii tuturor condiţiilor.
(4) Caietul de sarcini este prevăzut în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) Studiul de oportunitate este conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(6) Modul de individualizare a unităţilor funcţionale este prevăzut în anexa 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.
Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 58
Botoşani, 28 februarie 2005