Hotărârea nr. 53/2005

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune
Nr. 53 / 28 februarie 2005
HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei unor contracte de concesiune

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii unor contracte de concesiune, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi rapoartul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f", "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 453/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
hotărăşte:

Art.1. (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune precizate în anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:
(2)Prelungirea devine operantă începând cu data de expirare înscrisă în contracte, numai sub condiţia achitării integrale a datoriilor către bugetul local.
(3)Contractele se vor prelungi prin act adiţional, care va consemna şi următoarele modificări, asumate de concesionar :
3.1 Concesionarul are obligaţia de a declara imobilul la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. În cazul în care în spaţiul realizat pe terenul concesionat sunt amplasate reclame, sub diverse forme, solicitantul va achita taxa de publicitate, reclamă, afişaj, conform precizărilor legale incidente în materie.
3.2 În cazul în care redevenţa datorată în baza contractelor a căror prelungire s-a cerut este mai mică decât redevenţa stabilită de Consiliul local pentru zona respectivă ca preţ de pornire la licitaţie , prelungirea contractului este condiţionată de acceptarea de către concesionar a redevenţei ce constituie preţul stabilit ca preţ de pornire la licitaţie.
(4) Toate celelalte obligaţii asumate prin contract rămân în vigoare.
(5) Redevenţa va fi actualizată la începutul fiecărui an funcţie de evoluţia cursului leu/euro, înregistrat în anul precedent, dacă Consiliul Local nu decide altfel .
(6) În cazul în care, pentru terenurile concesionate, concedentul pierde dreptul de proprietate, contractul se reziliază de drept şi nu se poate reţine nici o obligaţie în sarcina acestuia. În această situaţie, concesionarul are obligaţia să elibereze terenul şi să-l predea noului proprietar, necondiţionat, în termen de 30 de zile de la notificarea primită din partea Primăriei Municipiului Botoşani.
Art.2. Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.
Art.3. Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, persoanele juridice şi fizice precizate în anexă, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuNr. 53
Botoşani, 28 februarie 2005