Hotărârea nr. 482/2005

H O T Ă R Â R E privind punerea în aplicare a sentinţei nr. 272/2005, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Botoşani
Nr. 482 / 21 decembrie 2005
H O T Ă R Â R E
privind punerea în aplicare a sentinţei nr. 272/2005, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Botoşani

analizând propunerile d-lui consilier Florin Simion Egner, cu privire la punerea în aplicare a sentinţei nr. 272/2005, definitivă şi irevocabilă, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 989/E/2005 prin care a fost anulată H.C.L. nr. 41/27.01.2005, ca fiind nelegală şi în vederea restabilirii situaţiei anterioare acestei hotărâri a Consiliului Local prin care a fost revocat dl. Bordeianu Ioan din funcţia de director al Teatrului "M. Eminescu",
văzând raportul comun de specialitate al Direcţiei Economice, al Serviciului Resurse Umane, al Serviciului Administraţie Locală, Juridic Contencios, cu privire la punerea în aplicare a sentinţei mai sus menţionate,
în baza dispoziţiilor art. 38 şi art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se repune dl. Bordeianu Ioan în funcţia de director al Teatrului "Mihai Eminescu" Botoşani, începând cu data de 27.01.2005, conform sentinţei civile nr. 272 din 17 mai 2005, pronunţată de Tribunalul Botoşani în dosarul nr. 989/E/2005, irevocabilă.

Art. 2. Aprobă plata drepturilor băneşti ce i se cuvin, conform legii.

Art. 3. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale aparatului propriu al Consiliului Local şi Teatrul "Mihai Eminescu", vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 21 decembrie 2005
Nr. 482