Hotărârea nr. 480/2005

HOTĂRÂRE privind susţinerea proiectului „Reabilitarea sistemului de drenare versant SV în municipiul Botoşani”, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani
Nr. 480 / 30 noiembrie 2005
HOTĂRÂRE
privind susţinerea proiectului „Reabilitarea sistemului de drenare versant SV în municipiul Botoşani”, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind susţinerea proiectului "Reabilitarea sistemului de drenare versant SV în municipiul Botoşani", finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu şi Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Patrimoniu Dezvoltare Strategii şi Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/2004,
având în vedere prevederile art. 38, alin. 2, litera d şi ale art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

Art. 1 Se aprobă cofinanţarea proiectului "Reabilitarea sistemului de drenare versant SV în municipiul Botoşani", în cuantum de 866.451,288 RON, reprezentând contribuţia locală a beneficiarului.
Art. 2 Se împuterniceşte Primarul municipiului Botoşani, să semneze contractul de finanţare pentru proiectul "Reabilitarea sistemului de drenare versant SV în municipiul Botoşani".
Art. 3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 480