Hotărârea nr. 478/2005

HOTĂRÂRE privind iniţierea procedurilor de trecere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin U.M. 01130 Botoşani, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani
Nr. 478 / 30 noiembrie 2005
HOTĂRÂRE
privind iniţierea procedurilor de trecere a unor imobile din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin U.M. 01130 Botoşani, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea
Consiliului Local al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind iniţierea procedurilor de trecere a unor imobile din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin UM 01130, în domeniul public al municipiului Botoşani şi administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani,
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare, Strategii, Patrimoniu şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza prevederilor art. 9 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/12001,

Ho t ă r ă ş t e:

Art. 1 Se solicită Guvernului României să aprobe trecerea unor bunuri imobile (construcţii şi teren) situate în municipiul Botoşani, str. Sucevei nr.2, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale prin U.M. 01130, în domeniul public al municipiului Botoşani, judeţul Botoşani şi administrarea Consiliului Local al municipiului Botoşani.

Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 478