Hotărârea nr. 450/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea unităţilor de învăţământ, a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea
Nr. 450 / 30 noiembrie 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea unităţilor de învăţământ, a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în administrarea unităţilor de învăţământ, a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, Strategii, Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" din Legea nr. 215/2001 şi prevederilor Legii nr. 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:


Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în administrarea unităţilor de învăţământ, a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea.
(2) Predarea, respectiv primirea se va face pe bază de protocol încheiat între Primăria Municipiului Botoşani, pe de o parte şi unităţile de învăţământ, care au statutul de centre bugetare şi directorii unităţilor de învăţământ arondate, de cealaltă parte.
Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuBotoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 450