Hotărârea nr. 448/2005

Hotărâre privind aprobarea unor măsuri de administrare a spaţiilor din incinta stadionului municipal
Nr. 448 / 30 noiembrie 2005
Hotărâre
privind aprobarea unor măsuri de administrare a spaţiilor din incinta stadionului municipal

Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea unor măsuri de administrare a spaţiilor din incinta stadionului,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, Strategii, Patrimoniu, precum şi raportul de avizare a Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38 lit. g şi h din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

Hotărăşte:
Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile destinate activităţilor economice, amplasate la tribuna din str. Calea Naţională - Stadion Municipal, aflate în derulare la data prezentei hotărâri, până la concurenţa unei durate totale de 5 ani.
(2) Prelungirea se va efectua la cererea agenţilor economici titulari ai contractelor în derulare.
(3) Se mandatează executivul municipiului Botoşani să perfecteze toate documentaţiile necesare perfectării actelor adiţionale.
Art. 2 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere a terenului şi spaţiilor din incinta stadionului municipal, titular S.C."Fotbal Club" S.A., până la concurenţa unei durate totale de 3 ani.
Art. 3 (1) Se aprobă închirierea spaţiilor destinate activităţilor economice amplasate la tribuna din Calea Naţională - Stadion Municipal, libere la această dată, prin licitaţie publică deschisă cu strigare.
(2) Licitaţiile vor fi gestionate de Comisia pentru concesionarea terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului şi Serviciul Patrimoniu Cadasatru. Spaţiile vor fi scoase la licitaţie mai întâi pentru activităţi comerciale, apoi prestări servicii - producţie şi ulterior pentru alimentaţie publică.
(3) Preţul minim de pornire la licitaţie este precizat în tabelul de mai jos, iar pragul de licitaţie este de 1 leu RON /mp./lună.

Nr.
crt. Tip activitate Chiria , lei/mp./lună
1. Comerţ, birouri, 7,5 lei/mp/lună
2. Prestări servicii - producţie 5,5 lei/mp./lună
3. Alimentaţie publică 10,5 lei/mp./lună
Art. 4. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 448