Hotărârea nr. 446/2005

HOTARARE privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor depozitate la Depozitul municipal de deşeuri menajere Botoşani
Nr. 446 / 30 noiembrie 2005
HOTARARE
privind aprobarea tarifului de colectare, transport
şi neutralizare a deşeurilor depozitate la Depozitul municipal de deşeuri menajere
Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind aprobarea tarifului de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor depozitate la Depozitul municipal de deşeuri menajere Botoşani,
văzând Raportul de specialitate comun al Direcţiei Edilitare şi Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 433/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, ale Legii nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărire comunală, cu completările şi modificările ulterioare, H.G.R. nr. 346/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului - cadru de delegare a serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, O.G. nr. 87/2001 aprobată prin Legea nr. 139/2002 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

H o t ă r ă ş t e :

Art. 1 Se aprobă tariful de colectare, transport şi neutralizare a deşeurilor depozitate la rampa de gunoi a municipiului Botoşani, în cuantum de 95,00 lei/tonă, fără T.V.A.
Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate al Consiliului Local, precum şi S.C. "Urban Serv" S.A. Botoşani, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuBotoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 446