Hotărârea nr. 445/2005

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005
Nr. 445 / 30 noiembrie 2005
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani
pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
analizând expunerea de motive a Primarului municipiului Botoşani - Cătălin Mugurel Flutur cu privire la rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere prevederile OUG nr. 154/2005 cu privire la rectificarea buhgetului de stat pe anul 2005 şi H.C.J. nr. 105 din 23.11.2005,
având în vedere H.C.L. nr. 256 din 29 decembrie 2004 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005 şi Dispoziţia Primarului nr. 91 din 11.01.2005 privind repartizarea pe trimestre a bugetului local pe anul 2005,
având în vedere prevederile art. 15 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Rectificarea bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005 prin majorarea veniturilor şi cheltuielilor cu suma de 1.027,51 mii lei , conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Veniturile totale ale bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005, se modifică cu următoarele influenţe:

I. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru echilibrarea bugetelor locale ...................................... + 622,36 mii lei
II. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru susţinerea sistemului de protecţie
a persoanelor cu handicap................................................................ + 295,07 mii lei
III. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale
instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat......................... + 430,08 mii lei
IV. Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
redistribuite pentru ajutor social şi ajutor
încălzire locuinţe conform Legii nr. 416/2001.................................. - 320,00 mii lei
TOTAL VENITURI( I+IV ) + 1.027,51 mii lei

Art. 3 Cheltuielile totale ale bugetului local al municipiului Botoşani pe anul 2005, se modifică cu următoarele influenţe:


I. Învăţământ - total, din care: + 444,28 mii lei
- cheltuieli de personal + 430,08 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii + 14,20 mii lei
II. Asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii - total, din care: - 24,93 mii lei
- cheltuieli de personal + 170,00 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii + 44,11 mii lei
- transferuri - 239,04 mii lei

III. Servicii şi dezvoltare publică
şi locuinţe - total, din care: +200,00 mii lei
- subvenţii +200,00 mii lei
IV. Transporturi şi comunicaţii - total, din care: + 408,16 mii lei
- cheltuieli materiale şi servicii + 408,16 mii lei

TOTAL CHELTUIELI ( I+IV) + 1.027,51 mii lei

Art. 4 Rectificarea bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local pe anul 2005, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5 Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 pentru Teatrul de Păpuşi "Vasilache", conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Primarul municipiului Botoşani, Direcţia Economică şi ordonatorii terţiari de credite bugetare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ovidiu Epuraş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 30 noiembrie 2005
Nr. 445