Hotărârea nr. 432/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat
Nr. 432 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerile domnului consilier Valentin Guraliuc cu privire la aprobarea vânzării unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru, , precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin. 2 lit.f) şi art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 şi cele ale Hotărârilor Consiliului Local nr.168/2002 şi HCL nr. 132/2003,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


HOTĂRĂŞTE :


Art. 1 (1) Se aprobă vânzarea prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 19 mp., amplasament str. Marchian nr. 9, concesionat la această dată de Egner Cristian.
(2) Toate cheltuielile privind perfectarea documentaţiei vor fi în sarcina cumpărătorului.
(3) Suprafaţa de teren va fi corectată, dacă va fi cazul conform măsurătorilor ce vor fi consemnate în procesul verbal de constatare, anexă a documentaţiei de vânzare. (4) Preţul de pornire la negociere va fi de 130 EURO/mp.
Art. 2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 432