Hotărârea nr. 43/2005

HOTARÂRE pentru modificarea art. 22 din Hotarârea Consiliului Local nr. 256/2004 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2005
Nr. 43 / 28 februarie 2005
HOTARÂRE
pentru modificarea art. 22 din Hotarârea Consiliului Local nr. 256/2004
privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2005

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,


analizând propunerea domnului Primar, Catalin Mugurel Flutur, pentru modificarea art. 22 din Hotarârea Consiliului Local nr. 256/2004 privind aprobarea bugetului local al municipiului Botosani pe anul 2005 precum si solicitarea Prefectului Judetului Botosani, transmisa cu adresa nr. 1295/2005, privind reformularea alin. 2 al art. 22 din Hotarârea Consiliului Local nr. 256/2004,
vazând raportul de specialitate comun al Directiei Economice si Oficiului Juridic, precum si raportul de avizare ale comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,


HOTARASTE:


Articol unic: Alineatul 2 al articolului 22 din Hotarârea Consiliului Local nr. 256/2004 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"art. 22 alin. 2 - Ordonatorul principal de credite va supune spre validare, în prima sedinta a consiliului local, modificarile intervenite".


Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ana Bărculeţ

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 43
Botosani, 28.02.2005