Hotărârea nr. 416/2005

HOTĂRÂRE privind reducerea preţului de pornire la licitaţie publică în vederea concesionării unor spaţii amplasate la demisol, blocuri O1-O3
Nr. 416 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind reducerea preţului de pornire la licitaţie publică în vederea concesionării unor spaţii amplasate la demisol, blocuri O1-O3

Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind reducerea preţului de pornire la licitaţie publică în vederea concesionării unor spaţii amplasate la demisol, blocuri O1-O3,
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Patrimoniu şi Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f"şi "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 alin.1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,Hotărăşte:Art. 1 Se aprobă modificarea alineatului 2 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 28 februarie 2005, noua formulare fiind:
(2) Preţul de pornire la licitaţie va fi de 3 (trei) lei RON/mp./lună pentru anul 2005, durata de 3 (trei) ani, destinaţia - spaţii depozitare. Redevenţa va fi actualizată pentru anii următori conform ratei inflaţiei înregistrată pe anul precedent.

Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 416