Hotărârea nr. 413/2005

HOTĂRÂRE privind radierea unor imobile din lista bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani
Nr. 413 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind radierea unor imobile din lista bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind radierea unor imobile din lista bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, precum şi Deciziile nr. 93 şi 594 din 14 septembrie 2005 ale Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 alin.2 lit."f", din Legea nr. 215/ 2001, dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România aprobată prin Legea nr. 501/2002, ulterior modificată şi completată prin Titlul II din Legea nr. 247/2005,

în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă radierea din lista bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Botoşani a următoarelor obiective:
- imobile Şcoala nr. 4, poziţia 806 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Botoşani;
- imobil str. Dochia nr. 2, inclus în obiectivele precizate la poziţia 843 din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Botoşani.

Art. 2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 413