Hotărârea nr. 412/2005

HOTĂRÂRE privind unele măsuri de administrare a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului.
Nr. 412 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind unele măsuri de administrare a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului.

Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind unele măsuri de administrare a unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în conformitate cu dispoziţiile art. 38 lit. "f"şi "h" din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi a dispoziţiilor incidente în materie ale Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările aduse prin Legea nr. 453/2001,
în temeiul art. 46 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

Hotărăşte:

Art. 1 (1) Se aprobă prelungirea duratei contractelor de concesiune precizate în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:
(2) Prelungirea devine operantă începând cu data de expirare înscrisă în contracte, numai sub condiţia achitării integrale a datoriilor către bugetul local.
(3) Contractele se vor prelungi prin act adiţional, care va consemna şi următoarele modificări, asumate de concesionar :
3.1 Concesionarul are obligaţia de a declara imobilul la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale. În cazul în care în spaţiul realizat pe terenul concesionat sunt amplasate reclame, sub diverse forme, solicitantul va achita taxa de publicitate, reclamă, afişaj, conform precizărilor legale incidente în materie.
3.2 În cazul în care redevenţa datorată în baza contractelor a căror prelungire s-a cerut este mai mică decât redevenţa stabilită de Consiliul Local pentru zona respectivă ca preţ de pornire la licitaţie, prelungirea contractului este condiţionată de acceptarea de către concesionar a redevenţei ce constituie preţul stabilit ca preţ de pornire la licitaţie.
(4) Toate celelalte obligaţii asumate prin contract rămân în vigoare.
(5) Redevenţa va fi actualizată la începutul fiecărui an funcţie de rata inflaţiei înregistrată în anul anterior, dacă nu decide altfel Consiliul Local.
(6) În cazul în care, pentru terenurile concesionate, concedentul pierde dreptul de proprietate, contractul se reziliază de drept şi nu se poate reţine nici o obligaţie în sarcina acestuia. În această situaţie, concesionarul are obligaţia să elibereze terenul şi să-l predea noului proprietar, necondiţionat, în termen de 30 de zile de la notificarea primită din partea Primăriei Municipiului Botoşani.

Art. 2 Se mandatează executivul Primăriei Municipiului Botoşani să efectueze toate formalităţile legale care sunt în sarcina Consiliului Local, în calitate de concedent.

Art. 3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, persoanele juridice şi fizice precizate în anexa nr. 1, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 412Anexa nr.1 la H.C.L. 412 din 31 octombrie 20051. S.C. TEHNIC _____, contract concesiune nr. 2514/2002., expirat pe 17.10.2005.
- suprafaţa - 55,00 mp;
- destinaţia : comerţ ;
- redevenţa : 27,6008 lei/mp/an , pentru suprafaţa de 38,00 mp; 2,8738 lei/mp/an , pentru suprafaţa de 17,00 mp-,
- amplasament : str. Vârnav, intre bl.V8-V10.

Durata solicitată : 5 ani
Durata aprobată - 3 (trei) ani

2. RĂILEANU DUMITRU __ contract de concesiune nr. 1823/1999 expirat la 17.10.2005.
- suprafaţa : 36,00 mp.;
- destinaţia : prestări servicii -atelier cizmărie ;
- redevenţa : 7,1845 lei/mp/an, pentru suprafaţa de 25,00 mp;
- 2,8738 lei/mp/an, pentru suprafaţa de 11,00mp.;
- amplasament - Aleea Griviţa - zona adiacentă pieţei agroalimentare.


Durata solicitată : 3 ani
Durata aprobată - 3 (trei) ani3 . S.C. AGREMENT COMPANY S.R.L. ____ contract concesiune nr. 1459/24.11.1997, expiră la 18.11.2005.
- suprafaţa : 20,00 mp;
- destinaţia : comerţ cu produse alimentare şi nealimentare ;
- redevenţa : 8.91 lei/mp/an RON , pentru suprafaţa de 20,00 mp.;
- amplasament : Viilor nr. 10 - ocolitor.

Durata solicitată : 5 ani ;
Durata aprobată - 3 (trei) ani

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu