Hotărârea nr. 408/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în folosinţa gratuită a unor terenuri către Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani
Nr. 408 / 31 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosinţa gratuită a unor terenuri către Casa de Cultură a Sindicatelor „Nicolae Iorga” Botoşani

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în folosinţa gratuită a unor terenuri către Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Patrimoniu, Cadastru precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, art. 8 punctul 1, capitolul II din Legea 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 (1) Se aprobă transmiterea în folosinţa gratuită, pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitate de prelungire, către Casa de Cultură a Sindicatelor "Nicolae Iorga" Botoşani a terenurilor amplasate în str. Marchian nr. 5, cu suprafaţa totală de 1765 mp., indetificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Beneficiarul are obligaţia de a utiliza terenul numai cu destinaţia de - spaţii verzi şi terase.
(3) Nu este permisă concesionarea în tot sau în parte a bunului transmis în folosinţă gratuită.
(4) Desfăşurarea de activităţi specifice instituţiei în zona bunului transmis în folosinţă va fi supusă aprobării executivului Primăriei Municipiului Botoşani cu cel puţin 15 zile înainte de data acţiunii.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Casa de Cultură a Sindicatelor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuBotoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 408