Hotărârea nr. 407/2005

Hotărâre privind aprobarea lotizărilor şi a ordinii de prioritate în repartizarea terenurilor pentru construcţia de locuinţe, conform Legii 15/2003
Nr. 407 / 31 octombrie 2005
Hotărâre
privind aprobarea lotizărilor şi a ordinii de prioritate în repartizarea terenurilor pentru construcţia de locuinţe, conform Legii 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Botoşani,
analizând propunerile d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea lotizărilor şi a ordinii de prioritate în repartizarea terenurilor pentru construcţia de locuinţe conform Legii 15/2003, precum şi propunerile formulate în cursul dezbaterii proiectului de hotărâre,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, Strategii, Patrimoniu, ordinea de prioritate stabilită de Comisia de Identificare şi Inventariere a terenurilor necesare aplicării prevederilor Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,

Hotărăşte:

Art.1 Se aprobă lotizările pentru amplasamentele Cişmea, cu suprafaţa totală de 11.400 mp. şi str. Ion Creangă, cu suprafaţa totală de 3847,32 mp., conform anexelor nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă ordinea de prioritate în repartizarea terenurilor care fac obiectul art. 1, conform anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 (1) Contestaţiile vor fi depuse la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi a afişării listei la sediul din Piaţa Revoluţiei nr.1.
(2) Se instituie Comisia de soluţionare a contestaţiilor, cu următoarea componenţă:
Preşedinte: Primar, Cătălin Mugurel Flutur
Membri: Consilier local, Florin Simion Egner;
Consilier local, Miluţă Timofti;
Consilier local, Daniel Augustin Humelnicu;
Cons. juridic, Adriana Păduraru.
Secretar: ing. Gabriela Artimon

Art. 4 Contestaţiile vor fi soluţionate în termen de 5 zile de la data depunerii.

Art. 5 După scurgerea termenului de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, beneficiarii vor confirma în scris, pe propria răspundere, că de la data depunerii dosarului şi până la data aprobării listei, nu au apărut modificări în situaţia personală, de natură să modifice încadrarea în criteriile de analiză a dosarelor.

Art. 6 Repartizarea loturilor se va face în ordine descrescătoare, conform poziţiilor din listă, pe baza opţiunilor fiecărui beneficiar.
Fiecare beneficiar va alege un lot din cele rămase în urma repartizării către beneficiarii de pe poziţiile superioare.

Art. 7 În cazul în care solicitanţii, care au dreptul să beneficieze de un lot de teren, refuză preluarea unui amplasament disponibil la această dată, se va proceda la repartizarea către următoarele poziţii. Refuzul preluării se va consemna de solicitanţi în scris şi va fi depus la Registratura Primăriei Municipiului Botoşani.

Art. 8 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Botoşani, 31 octombrie 2005
Nr. 407