Hotărârea nr. 403/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului : „Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani” prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială
Nr. 403 / 11 octombrie 2005
HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului : „Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani” prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea unor măsuri pentru promovarea proiectului : "Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani", prin Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială,
văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
având în vedere prevederile din Ghidul Solicitantului pentru Programul Phare 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale şi Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 05 iunie 2003 privind finanţele publice, aprobată prin Legea nr. 108 din 07 aprilie 2004,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215 / 2001,


h o t ă r ă ş t e :

ART. 1 Se aprobă finanţarea contribuţiei locale, în numerar, ce revine din totalul "costurilor eligibile" ale proiectului: "Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani", pe parcursul realizării lucrărilor.

ART. 2 Se aprobă finanţarea costurilor neeligibile, a depăşirilor valorilor contractului de construcţie şi a tuturor costurilor asociate cu pregătirea proiectului şi elaborarea Aplicaţiei.


ART. 3 Consiliul Local împuterniceşte pe PRIMARUL MUNICIPIULUI BOTOŞANI să efectueze toate demersurile pentru promovarea proiectului, semnarea contractului şi asigurarea managementului proiectului pe perioada implementării.

ART. 4 Primarul Municipiului Botoşani şi serviciile de specialitate ale Consiliului Local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 403
Botoşani, 11.10.2005