Hotărârea nr. 402/2005

HOTĂRÂRE privind aprobarea „Studiului de fezabilitate revizuit: Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani”
Nr. 402 / 11 octombrie 2005
HOTĂRÂRE

privind aprobarea „Studiului de fezabilitate revizuit: Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea "Studiului de fezabilitate revizuit : Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani",
văzând raportul de specialitate al Serviciului Investiţii, precum şi raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,
având în vedere: "Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.013 / 873 / 2001 privind aprobarea structurii, conţinutului şi modului de utilizare a Documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei pentru achiziţia publică de servicii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 340 din 27 iunie 2001", Ordonanţa de urgenţă nr. 45 din 05 iunie 2003 prinind finanţele publice aprobată prin Legea nr. 108 din 07 aprilie 2004,
în temeiul art.46 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215 / 2001.

h o t ă r ă ş t e :
Art. 1 (1) Se aprobă studiul de fezabilitate revizuit : "Reabilitarea Centrului istoric şi a zonei pietonale în municipiul Botoşani".
(2) Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici revizuiţi ai obiectivului de investiţii prevăzute la alin. (1), prevăzuţi în anexa nr. 1, anexă care face parte integrantă din această hotărâre.

ART. 2
Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la aliniatul (1) se face din bugetul local al primăriei municipiului Botoşani, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

ART. 3
Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 402
Botoşani 11.10.2005


Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 402 din 11.10.2005


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

1.1. Indicatori economici

1.1.1. Valoarea totală a investiţiei
26 181 557,76 lei RON
6 366 087 euro 1 euro = 4,1146 RON
Din care:
Construcţii montaj
21 377 712,89 RON
5 195 575 euro 1 euro = 4,1146 RON

1.2. Eşalonarea investiţiei

Anii RON Euro
Total Din care: C+M Total Din care: C+M
Anul I 10 472 623,93 8 551 085,15 2 545 235 2 078 230
Anul II 15 708 933,83 12 826 627,74 3 817 852 3 117 345
TOTAL 26 181 557,76 21 377 712,89 6 363 087 5 195 575

1.3. Durata de realizare a investiţiei - 20 luni

1.4. Capacităţi (Unităţi fizice)

 Arie construit desfăşurată construcţii de patrimoniu - 6428,28 mp
 Reţea distribuţie apă 2140,0 ml
 Canalizare menajeră 1081,0 ml
 Canalizare menajeră 2367,0 ml
 Reţele electrice, iluminat stradal 1470,0 ml
 Suprafaţă străzi reabilitate 12 685,0 mp
 Parcaje noi şi reabilitate 204 locuri
 Pietonal major 11 025,00 mp

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu