Hotărârea nr. 401/2005

HOTĂRÂRE privind susţinerea cheltuielilor operaţionale şi de întreţinere pentru proiectul „Reabilitarea Centrului Istoric şi a zonei pietonale din municipiul Botoşani”
Nr. 401 / 11 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind susţinerea cheltuielilor operaţionale şi de întreţinere pentru proiectul
„Reabilitarea Centrului Istoric şi a zonei pietonale din municipiul Botoşani”


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,


analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur, privind susţinerea cheltuielilor operaţionale şi de întreţinere pentru proiectul "Reabilitarea Centrului Istoric şi a zonei pietonale din municipiul Botoşani",
văzând raportul de specialitate comun al Direcţiei Dezvoltare, Patrimoniu, Strategii şi Direcţiei Economice, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local,
având în vedere prevederile din Ghidul solicitantului pentru Programul PHARE 2004 - 2006, Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea Infrastructurii Regionale, elaborat de M.I.E., prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,


H o t ă r ă ş t e :


Art.1. Consiliul Local al Municipiului Botoşani se angajează să acopere cheltuielile operaţionale şi de întreţinere pentru proiectul "Reabilitarea Centrului Istoric şi a zonei pietonale din municipiul Botoşani", după finalizarea lucrărilor, dar nu mai puţin de 5 (cinci) ani.

Art.2. Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu

Nr. 401
Botoşani, 11 octombrie 2005