Hotărârea nr. 400/2005

HOTĂRÂRE privind susţinerea proiectului: “PRO EDUCAŢIE COMUNITARĂ INTERCULTURALĂ” în municipiul Botoşani”
Nr. 400 / 11 octombrie 2005
HOTĂRÂRE
privind susţinerea proiectului: “PRO EDUCAŢIE COMUNITARĂ INTERCULTURALĂ” în municipiul Botoşani”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,

analizând propunerea d-lui Primar Cătălin Mugurel Flutur, cu privire la parteneriatul în cadrul proiectului: "PRO EDUCAŢIE COMUNITARĂ INTERCULTURALĂ", din programul Phare RO 2003/ 005-551.01.02 - Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate,
având în vedere cerinţele impuse în Ghidul Informativ al Proiectului,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Edilitare, Compartimentul Programe cu Finanţare Externă, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/ 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Consiliul Local susţine cofinanţarea proiectului: "PRO EDUCAŢIE COMUNITARĂ INTERCULTURALĂ" în municipiul Botoşani", recomandat pentru finanţare în cadrul programului Phare RO 2003/ 005-551.01.02 - Acces la Educaţie pentru Grupurile Dezavantajate, prin alocarea de la bugetul local a sumei de 7000 Euro, reprezentând 10% din cheltuielile eligibile pentru activităţile proiectate la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 2 şi Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3 din municipiul Botoşani, în perioada 1.07.2006 - 31.12.2007.

Art. 2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local şi responsabilul de proiect desemnat prin dispoziţie, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin Simion Egner

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan ApostuNr. 400
Botoşani, 11 octombrie 2005