Hotărârea nr. 357/2005

Hotărâre privind închirierea prin negociere directă a terenului din zona Pacea f.n. către S.C.”Fotbal Club” S.A. Botoşani
Nr. 357 / 31 august 2005
Hotărâre
privind închirierea prin negociere directă a terenului din zona Pacea f.n.
către S.C.”Fotbal Club” S.A. Botoşani

Consiliul Local al municipiului Botoşani,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind închirierea prin negociere directă a terenului din zona Pacea f.n. către S.C."Fotbal Club" S.A. Botoşani,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, Strategii, Patrimoniu, precum şi raportul de avizare a comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art.14 alin.1 din Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, art.38 lit.f şi g. Din Legea nr. 215/2001,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 294 din 18 decembrie 2003 privind transmiterea în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv "Victoria", a terenului în suprafaţă de 12.870 m.p. amplasat în str. Pacea.
Art.2 Se aprobă închirierea prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 12.870 m.p. amplasat în str. Pacea, pentru desfăşurarea programelor de antrenament şi competiţiilor specifice.
Durata închirierii este de un an.
Art.3 Comisia de negociere a clauzelor contractuale este cea nominalizată în Hotărârea Consiliului Local nr. 341 din 18 august 2005.
Tariful de pornire la negociere este de 0,05 lei/mp./lună.
Se împuterniceşte Primarul municipiului Botoşani să semneze contractul de închiriere negociat, conform prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Comisia prevăzută la art.3 şi Primarul municipiului Botoşani, prin compartimentele aparatului de specialitate al Consiliului Local, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 357
Botoşani, 31 august 2005