Hotărârea nr. 355/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului din administrarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani în administrarea S.C.”Locativa” S.A.
Nr. 355 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului din administrarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani în administrarea S.C.”Locativa” S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile d-lui Primar Cătălin mugurel Flutur privind transmiterea unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului din administrarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani în administrarea S.C."Locativa" S.A.,
văzând raportul de specialitate comun al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Botoşani şi Direcţiei Dezvoltare locală, Strategii, Patrimoniu precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" din Legea nr. 215/2001 şi prevederile Legii nr. 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea spaţiului din Parcul Tineretului bl.B1 ap.1 şi 2, suprafaţa totală de 65 mp., din administrarea Serviciului Public Local de Asistenţă Socială în administrarea S.C."Locativa" S.A.
(2) Se aprobă schimbarea destinaţiei spaţiului menţionat la alin. 1 din "Punct distribuţie alimente persoane asistate" în " locuinţe sociale".
(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 84 din 17 iulie 1997.
Art.2 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, Serviciului Public Local de Asistenţă Socială şi S.C."Locativa" S.A. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 355
Botoşani, 31 august 2005