Hotărârea nr. 353/2005

HOTĂRÂRE privind transmiterea în administrarea unităţii de învăţământ preşcolar „Grădiniţa nr. 22”, a unui teren în suprafaţă de 1577 m.p.
Nr. 353 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE

privind transmiterea în administrarea unităţii de învăţământ preşcolar „Grădiniţa nr. 22”, a unui teren în suprafaţă de 1577 m.p.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI


analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind transmiterea în administrarea Grădiniţei nr. 22 a unui teren în suprafaţă de 1577 m.p.,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Detvoltare Locală, Strategii şi Patrimoniu, precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al Municipiului Botoşani,
în baza dispoziţiilor art. 38 alin. 2 litera f, din Legea 215/2001 şi a prevederilor legii nr. 213/1998,
în temeiul art. 46 din Legea adminitraţiei publice locale nr. 215/2001 cu modificările şi competările ulterioare,


HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - (1) Se aprobă transmiterea în administrarea Grădiniţei nr. 22, a terenului în suprafaţă de 1577 m.p., amplasat în curtea grădiniţei, str. Parcul Tineretului nr. 7, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Predarea, respectiv primirea terenului se va face pe bază de protocol încheiat între părţi.


Art. 2- Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate ale Consiliului Local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 353
Botoşani, 31 august 2005