Hotărârea nr. 350/2005

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Promovarea Siguranţei în Comunitate a spaţiului din Calea Naţională 303
Nr. 350 / 31 august 2005
HOTĂRÂRE
privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Promovarea Siguranţei în Comunitate a spaţiului din Calea Naţională 303

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI,
analizând propunerile domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind prelungirea duratei de transmitere în folosinţă gratuită către Asociaţia pentru Promovarea Siguranţei în Comunitate a spaţiului din Calea Naţională 303,
văzând raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Locală, Strategii, Patrimoniu precum şi raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza dispoziţiilor art. 38, aliniat 2, litera "f" şi art. 125 aliniat 1 din Legea nr. 215/2001, a art. 17 din Legea 213/1998 precum şi Hotărârii Consiliului Local nr. 127/2002,
în temeiul art. 46 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 din 2001, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.(1) Se aprobă prelungirea cu trei ani a duratei de transmitere în folosinţă gratuită a spaţiului din Calea Naţională nr. 303, către Asociaţia pentru Promovarea Siguranţei în Comunitate.
(2) Toate prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 127 din 25 aprilie 2002 rămân în vigoare.
Art.2 În cazul în care municipiul Botoşani pierde dreptul de proprietate asupra bunului, dreptul de folosinţă gratuită încetează necondiţionat, iar beneficiarul are obligaţia de a preda noului proprietar imobilul în termenul precizat de acesta, liber de sarcini.
Art.3 Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate şi Asociaţia pentru Promovarea Siguranţei în Comunitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Costin Volinaş

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Apostu


Nr. 350
Botoşani, 31 august 2005